Yohaannisi
Xaafeedda Laa7entho Kiitaa
Geluwaa
Yohaannisa laa7entho kiitaa, Yesuusi kiitteedda ammaniyaawantta kaalethiyaa cimaa Yohaannisi xaafeedda. Xaafetteeddawekka, dooretteedda godatissanne izi naanatuwaassa. Izakka he wode de7iyaa ammaniyaa asaa shiiquwaa bessaw. Ha qantha kiitay xaafetteeddawe unttunttu ittuu ittuwaanna siiqettanaadan hassayissanaassanne worddo asttamaaratuwaappenne unttunttu timirttiyaappe naagettanaadan qofissanaassa.
Shemppatuwaa Ubbatuwaassi Imetteedda Qantha Qofatuwaa
Geluwaa (1-3)
Siiquu ubbaappe bollaa (4-6)
Worddo timirttiyaappe naagettanaadan odettowaa (7-11)
Wurssethaa qutiyaa (12-13)
1
1-2 Taani ammaniyaawantta kaalethiyaa cimay, hinttenttoo, dooretteedda genniwunne izi naanaw * ha dabidaabbiyaa xaafay; nu giddon de7iya qassi nuunanna medhinaw de7ana tumatethaa diraw, taani hinttena tumu siiqay. Qassi ta xalalaa gidennaan, tumatethaa eriya ubbatuu hinttena siiqiino.
Xoossaa nu Aawuwaanne A Na7aa Yesuusi Kiristtoosa aadho keekatethay, maarotethaynne sarotethay tumatethaaninne siiquwan nuunanna ittippe gido.
Tumuwaabaanne Siiquwaabaa
Xoossaa Aawuu nuuna azazeedawaadan, ne naanatuwaappe amareeddawanttu, tumatethaan de7iyaawaa be7aade taani daro nashettaaddi. Siiqo gennee, ha77ikka nuuni ubbay ittuu ittuwaanna siiqettana mala, taani neena woossay; ha azazu kaseedeppe nuunanna de7iya azazuwaappe attin, taani new ooratha azazuwaa xaafikke. + Siiquwaa giyaawe nuuni Xoossaa azazuwaa naagiidde de7iyaawaa giyaawaa. Qassi koyiruwaappe hintte siseeddawaadankka, A azazuu ayee gooppe, hintte ubbay siiquwan de7anawaa.
Ayissi gooppe, Yesuusi Kiristtoosi asaa gidiide yeeddawaa ammanokko giyaawanttu, balethiya daro asatuu, gade giddo geleeddino. Hewaa mala uray ooninne asaa balethiyaawaanne Kiristtoosa eqettiyaawaa. Hintte ootheeddawoo kumentha woytaa akkanaappe attin, nuuni ootheeddawaa bayizzenna mala, hinttena naagite.
Kiristtoosa timirttiyaappe haakkiyaa urawunne qassi A timirttiyaan de7enna uraw Xoossaanna ittippetethay baawa. Kiristtoosa timirttiyaan de7iya uraw Xoossaa Aawuwannanne A Na7aanna ittippetethay de7ee. 10 Ooninne hinttekko yiide, ha timirttiyaa ahennaan aggooppe, hintte golle A gelissoppite; sarokka gooppite. 11 Ayissi gooppe, A saro giya uray A iita oosuwaa aananna gishettee.
Wurssetha Sarotaa
12 Taani hinttenttoo xaafanaw koyyeedda darobay de7ee; shin waraqataaninne qalamiyaan xaafanaw koyyabeykke; shin nu nashechchay polettana mala, hinttenanna doonan haasayanaw hinttekko baana gaade qoppay.
13 Siiqo gennee, Xoossay dooreedda ne michchatti naanay neena saro saro yaagiino.
* 1:1-2 Dooretteedda genniwunne izi naanaw: Ooni eri hawe xaafetteeddawe, woosa gollewunne izin de7iyaa Godaa kaalliyaa ammaniyaawanttoo gidennaan aggenna. 13 xeellite. + 1:5 Yoh 13:34; 15:12,17 1:8 Nuuni: Itti itti Geeshsha Maxaafaa bilethay, “Hinttenttu” yaagee.