Yihuday
Xaafeedda Kiitaa
Geluwaa
Yihudaa kiitay xaafetteeddawe, ammanennaan de7iidde ammaniyaa asaa malatiide, worddo timirttiyaa laaliyaa asatuwaappe ammaniyaa asay naagettana mala, odanaassa. Ha qantha kiitay bare giddon oyqqeeddawan laa7entho Phexiroosa malatee. Xaafii nabbabiyaawanttussi odiidde, “Laa7ethenna hanotaan Xoossay bare naanatuwassi itti kaallakka immeedda ammanuwaassi minniide baaxetanaadan” minissiide qofissee.
Shemppatuwaa Ubbatuwaassi Imetteedda Qantha Qofatuwaa
Geluwaa (1-2)
Worddo asttamaaratuwaa timirttiyaa eeshshaanne kunddethaa (3-16)
Ammanuwaa naaganaadan imetteedda zoriyaa (17-23)
Wurssethaa anjjuwaa (24-25)
1
Taani Yesuusi Kiristtoosa qoomay Yihuday, Yayiqqooba ishay, Xoossay xeeseeddawanttoo, Xoossay Aawuu siiqiyaawanttoo, qassi Yesuusi Kiristtoosi naagiyaawanttoo, ha dabidaabbiyaa xaafay.
Maarotethay, sarotethaynne siiqotethay hinttenan kumo.
Worddo Asttamaaratuwaa
Ta siiqatoo, nuuni ittippe shaakki akkana atotethaabaa hinttenttoo xaafanaw taani daro daaburiyaa wode, Xoossay bare naanatoo laa7ethennaan itti gede immeedda ammanoo hintte baaxetana mala, hinttena zoraade xaafanaw koshshiyaawaa akeekaaddi. Ayissi gooppe, Xoossaa erenna itti itti asatuu ooninne be7ennaan hintte giddo geleeddino. Hewanttu nu Xoossaa aadho keekatethaabaa odiyaa kiitaa iita tunatethaw geellay tamaarisiino; unttunttu nu itti Kaatiyaa, nu Godaa Yesuusi Kiristtoosa erokko yaagiino; qassi unttunttu pirddaa akkanawaa Xoossaa Maxaafatuu daro wodiyaappe kase odeeddino.
Shin hintte ha ubbabaa eriyaawaa gidooppekka, Goday Israa7eeliyaa asaa Gibxe gadiyaappe wooti ashsheeddenttonne qassi ammanibeennawantta guyyeppe wooti dhayisseeddentto, taani hinttena hassayissanaw koyyay. + Qassi barenttu de7iyaasaa aggiide, barenttoo imetteedda kaappotethaa naagibeenna kiitanchchatuu pirddaa akkiya wolqqaama gallassay gakkanaw Xoossay unttuntta naagiyaasan, dhumaappe garssan medhinaw qachchi wothee. + Hewaadan Sodoomaanne Gamooraa giya katamatuwaaninne unttunttu heeran de7iya katamatuwaan de7iya asay he kiitanchchatuwaadan woshummeeddinonne woshummanaw loythi kajjeeleeddino; hewanttu medhinaa tamaan eexxiide, haratoo leemisuwaa gideeddino. +
Hewaadan qassi he akumettiyaa asatuu barenttu asatethaa tunissiino; Xoossaa godatethaa kadhiino; bonchcho medhetatuwaakka boriino. Shin kiitanchchatuwaa kaappuu Mikaa7eeli Muse anhaabaa * xalahiyaanna palumetteedda wode, “Goday neena seero” geeddawaappe attin, boriyaa qaalaan A bolla pirddanaw koyyibeenna. + 10 Shin he asatuu barew akeekennabaa ubbaa boriino; qassi unttunttu yuushshi qoppenna do7atuwaadan, medhetaa eratethan eriya yewatuu unttuntta dhayissiyaawantta. 11 Unttunttoo aayyeero! Ayissi gooppe, unttunttu Qaayeeli hametteedda ogiyaa hametteeddino. Shaluwaa diraw giide, Balaami ootheeddawaa mala bayizzuwaa ootheeddino. Qassi Qoore § giyaa bitani makkaliide dhayeeddawaadan, unttunttukka makkaliide dhayeeddino. +
12 Hewanttu siiquwan shoobbiyaa hintte miyasaan hinttenanna yashshi bayinnaan miyaa wode, qosetteedda dhubuwaa mala. Unttunttu barenttu xalalaa naagiino. Unttunttu carkkuu afiyaa iray bayinna shaariyaa mala; qassi unttunttu boniyan ayfiyaa ayifenna, xaphuwaanna shodettiide, mulekka meleedda mithaa mala. 13 Unttunttu barenttu pokkuwaa genthenna hoommotiya, iita abbaa beetaa mala. Unttunttu, Xoossay, medhinaw sakkana dhumaani sa7aa giigissi wotheedda yuuyyiyaa xoolinttatuwaa mala.
14-15 Heenooki Addaamappe doommina, laappuntha yeletaa gidiyaawe, daro wodiyaappe kase unttunttuwaa timbbitiyaa odiidde, hawaadan yaageedda;
“Akeekite; Xoossaa erenna nagaranchcha
asatuu ootheedda iita oosuwaa ubbawunne
qassi Xoossaa erenna he iita asatuu
Xoossaa bolla haasayeedda iita haasayaa ubbaw,
Goday unttunttu ubbaa bolla pirddanaw,
bare cora sha77a geeshshatuwaanna ittippe yaana”
yaageedda. + 16 He asatuu ubba wode zuuzummiinonne haratuwaa amaassaliino; qassi barenttu iita amuwaa kaalliino; barenttu huuphew go77a demmanaw haratuwaa sabbiinonne barenttu kooshshaa wogaappe aathiide, dhoqqu oothi haasayiino.
Mino Akeekissuwaanne Zoriyaa
17 Shin ta siiqatoo, nu Godaa Yesuusi Kiristtoosi kiitteeddawanttu hinttenttoo beni haasayeedda qaalaa akeekite. 18 Unttunttu hinttenttoo, “Wurssethaa wodiyaan, barenttoo xoossay bayinnawanttu, barenttu amuwaa kaalliyaawanttu, qassi hintte bolla qilliicciyaawanttu yaana” yaageeddino. 19 Hewanttu asaa giddon shaakotethaa medhdhiyaawanttanne, barenttu iita amoo moodetteeddawantta; qassi Geeshsha Ayyaanay baynnawantta.
20 Shin ta siiqatoo, ubbaappe aadhdhiyaa geeshsha ammanuwan hintte huuphiyaa keexxite; qassi Geeshsha Ayyaanaa wolqqaan Xoossaa woossite. 21 Qassi nu Goday Yesuusi Kiristtoosi bare maarotethan hinttenttoo immana medhinaa de7uwaa naagiidde, hintte huuphiyaa Xoossaa siiquwan wothite.
22 Itti itti sidhii de7iya asatoo qarettite. 23 Ittuwaa ittuwaa tamaappe dafi kessiide ashshite. Qassi haray atto unttunttu iita amuwan tuneedda mayuwaa ixxiiddekka, ittoo ittoo yashshatethaan qarettite.
Galataa Woosaa
24-25 Hintte kunddennaadan, hinttena naaganawunne pokkuu baynnawantta udiide, bare bonchchuwaa sintha wolqqaama nashechchaan shiishshanaw danddayiyaa nuuna ashshiya itti Xoossaw, nu Godaa Yesuusi Kiristtoosa bagganna bonchchuu, gitatethay, wolqqaynne maatay, aadhdheedda wode ubbaappenne ha77inne medhinaa gakkanaw gido. Amen77i.
+ 1:5 Kes 12:51; Pay 14:29-30 + 1:6 Dom 6:2 + 1:7 Dom 19:1 * 1:9 Mikaa7eeli Muse anhaabaa: Hawe bessiyaawe, beni koyrottiide Ayihudatuwaa maxaafaan Musebaassi xaafetteeddawaa. + 1:9 Dan 10:13,21; 12:1; Sax 12:7; Zar 34:6; Zak 3:2 1:11 Qaayeeli hametteedda ogiyaa: Qaayeeli bare ishaa Aabeela wodheedda. Dom 4:3-8 xeellite. 1:11 Balaami ootheeddawaa: Geeshsha Qaalaa payduwaa maaraadan, bolla gujaa demmana giide Isra7eeliyaa asaa sheqqikke giide ixxeedda gaasuwan unttunttu Xoossaw azazettennaadan de7ana ogiyaa tamaarisseedda. Pay 22:18; 24:13; 25:1-3; 31:16 xeellite. § 1:11 Qoore: Daataanenna ittippe gidiide Musewunne Aaroonew makkaleeddawaadan, makkalaa asaa tamaarisseeddino. Pay 16:1-35; 26:9, 10 xeellite. + 1:11 Dom 4:3-8; Pay 22:1-35; 16:1-35 + 1:14-15 Dom 5:18,21-24