5
Dure Asaassi Imetteedda Mino Zoriyaa
Ha77ikka hinttenoo dure asatoo, hintte bolla yiyaa tuggaw “Aayyee! Aayyee!” yaagiide yeekkitenne zilalite. Hintte duretethay baydiggeedda; qassi hintte afilaakka bil77ay midiggeedda. Hintte worqqaynne hintte biray shi7i diggeedda. Qassi he shi7ay hintte bolla markkattana; hintte bollaakka tamaadan maana. Hintte hintte miishshaa sinthaw dagay de7iita. Akeekite; hintte gaden kathaa qoyceedda asatoo ciggibeenna kiraa miishshay waassee; unttunttu waasuu wolqqaama Godaa hayithan sisetteedda. + Hinttew injjetina, sa7an ishaliide de7eeddita; shukaa gallassaw dhiikkiyaawaadan, hintte bollaa dhiikkeeddita. Xillo asaa bolla pirddeeddita; qassi A wodheeddita; I hinttenanna eqettenna.
Godaa laa7entho Yuussaa Danddayan Naagiyaawaa
Hewaa diraw, taanaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, Goday yaana gakkanaw genccite; biittaa goshiyaawe adilliyaa iraynne assuuraa iray yaana gakkanaw gencciide, al77o kathaa I wooti naagiide gathi akkintto be7ite. Hinttekka qassi genccite; hintte wozanaa minissite. Ayissi gooppe, Godaa yuussay matatteedda.
Taanaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, Xoossay hintte bolla pirddenna mala, ittuu ittuwaa bolla zuuzummoppite. Be7ite, pirddiyaawe penggiyan eqqeedda. 10 Taanaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, waayyiyaassinne genccaassi leemisuwaa gideeddawantta, Godaa sunthan haasayeedda nabatuwaa hassayite. 11 Be7ite, danddayiide gencceeddawantta nuuni anjjetteeddawantta geetto. Iyyooba genccaa hintte siseeddita; qassi Goday aw wurssethaan immeeddawaakka be7eeddita. Ayissi gooppe, Goday maarotaynne qaretay kumeeddawaa. +
12 Shin ubbaappe kase, taanaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, saluwan gidina, woy sa7an gidina, woy hara caaquwaan gidina, ayankka caaqqoppite. Shin Xoossaa pirddan hintte gelennaadan, hintte yewuu E giyaawaa gidooppe, “E” giite; gidenna giyaawaa gidooppe, “Gidenna” giite.
13 Hintte giddon waayyettiyaa uray ooninne de7ooppe, Xoossaa woosso; nashettiyaa uray ooninne de7ooppe, yexxiide galato. 14 Hintteppe sakettiyaa uray ooninne de7ooppe, ammaniyaa asaa kaalethiyaa cimatuwaa barekko xeeso; unttunttu Godaa sunthan zaytiyaa A okkiide, aw Xoossaa woossino. 15 Ammanuwan Xoossaa woosseedda woosay hargganchchaa pathana; Godaykka A harggiyaappe denthana; qassi nagaraa I ootheeddawaa gidooppekka Goday aw atto gaana. 16 Hewaa diraw, hintte paxana mala, hintte nagaraa ittuu ittoo paaxitenne ittuu ittoo Xoossaa woossite; xillo asaa woosay wolqqaama oosuwaa oothee. 17 Eelaas nu mala asaa. Iray sa7an bukkennaadan, I minissiide, Xoossaa woossina heezzu laythanne usuppun agenaa sa7an iray bukkibeenna. + 18 Laa7enthuwaa Xoossaa I woossina, saluwaappe iray bukkeedda; sa7aykka bare kathaa mokkeedda. +
19 Taanaadan Xoossaa kaalliyaawanttoo, hintteppe ooninne tumuwaappe wora booppe, qassi ittuu A guyye he tumuwaakko zaarooppe, 20 nagaranchchaa A balaa ogiyaappe zaariyaa ooninne A shemppuwaa hayiquwaappe ashshanawaanne daro nagaraa kammanawaa ero. +
+ 5:4 Zar 24:14-15 + 5:11 Yob 1:21-22; 2:10; Maz 103:8 + 5:17 1Ka 17:1; 18:1 + 5:18 1Ka 18:42-45 + 5:20 Lem 10:12; 1Ph 4:8