2
Yesuusi Qaanaa Katamaa Bullachchaasaa Beedda
Heezzentho gallassi Galiilaa gadiyan Qaanaa geetettiyaa katamaan bullachchay bullachchetteedda; Yesuusa daaya he bullachchaan de7aw. Yesuusikka barena kaalliyawanttunna ittippe he bullachchaa xeesetteedda. Woyiniyaa ushshay wuridiggina, Yesuusa daaya A, <<Unttunttussi woyiniyaa ushshay wuridiggeedda>> yaaga oochchaaddu.
Yesuusi zaariide, <<Ta daayee, hawe ta oosuwaa gidiyaa diraw, ne yayyana koshshenna. Ta wodii * biro gakkibeenna>> yaageedda.
Yesuusa daaya kiitettiyaawanttussi, <<I hinttenttussi odiyaawaa ayaa giddoppennee oothite>> yaaga odaaddu.
Ayihudatuu kase oothiyaa dooyaadan, meechchaa wogaw ittu ittuu xeetu xaarimusiyaa oyqqiyaa usuppun shuchchaa baathatuu hewan de7iino. Yesuusi kiitettiyaawantta, <<Baathatuwani haathaa kunthite>> yaageedda; geetettowaadankka unttunttu baathatuwani doonaa gakkanaw haathaa kuntheeddino. Yesuusi unttuntta, <<Ha77i duuqqiide, bullachchaa kaappoo immite>> yaageedda; unttunttu aw afiide immeeddino.
Bullachchaa kaappuu woyiniyaa ushshaa gideedda haathaa ganxxi xeelliide, haqappe yeeddentto eribeenna; shin haathaa kuntheedda oosanchchatuu eriino. Bullachchaa kaappuu machchatto akkiyawaa xeesiide, 10 <<Ooninne ayife gideedda woyiniyaa ushshaa imatha asaa kasetiide ushshee; yaatiide asay darissi usheeddawaappe guyyiyaan, qiraariyaa ushshee. Shin neeni ayife gideedda woyiniyaa ushshaa hanno gakkanaw naagaadda!>> yaageedda.
11 Yesuusi bare ootheedda wolqqaama malaatatuwaappe hawaa koyruwaa Galiilaa gadiyan Qaanaa geetettiyaa heeraan ootheedda; hewan bare bonchchuwaa I qonccissina, A kaalliyaawanttu aani ammaneeddino.
12 Hewaappe guyyiyan, Yesuusi bare daayinna, bare ishatuwaannanne barena kaalliyaawanttunna ittippe Qifirinaahooma geetettiyaa katamaa biide amareedda gallassaa takkeeddino.
Yesuusi Geeshsha Golliyaa Gibbiyaappe Zali77iyaawantta Kesseedda
(Mat 21:12-13; Mar 11:15-17; Luq 19:45-46)
13 Ayihudatuu bonchchiya Paasigaa Baalaa gallassay matattina, Yesuusi Yeerusalaame beedda. 14 Geeshsha Golliyaa gibbiyan mizzaa, dorssaanne dogommatuwaa zali77iyaa asaa demmeedda; qassi haratuu barenttu oydiyan uttiidde, miishshaa laammiyaawantta demmeedda. 15 I golaa jiraafiyaa dooqqiide, asaa ubbaa dorssaannanne miyaanna Geeshsha Golliyaa gibbiyaappe karew kessiide yederisseedda. Miishshaa laammiyaawanttu oydiyaakka aathi yeggiide, unttunttu miishshaa laaleedda. 16 Dogommuwaa zali77iyaawantta I, <<Ha dogommatuwaa hawaappe kessite; Ta Aabbu golliyaa geyaa oothoppite!>> yaageedda.
17 Yesuusa kaalliyaawanttu Xoossaa maxaafan, <<Taani ne gollew seelettiyaa seelay taana tamaadan guuddee>> geetettiide xaafetteeddawaa hassayeeddino. +
18 Hewaappe guyye, Ayihude asaa ayissiyaawanttu zaariide, <<New hawaa oothanaw danddayiyaa maatay de7iyaawaa nuuna ayaa malaataa bessanii?>> yaageeddino.
19 Yesuusi, <<Ha Geeshsha Golliyaa kolite; taani heezzu gallassaani zaaraade keexxana>> yaageedda.
20 Qassikka Ayihude asaa ayissiyaawanttu, <<Ha Geeshsha Golliyaa keexxanaw oytamanne usuppun laythaa akkeedda; shin neeni heezzu gallassaani keexxanii?>> yaageeddino.
21 Shin I haasayeedda Geeshsha Golli bare asatethaabaa. 22 Hewaa diraw, Yesuusi hayquwappe denddeeddawaappe guyyiyan, Yesuusa kaalliyaawanttu I hewaa geeddawaa hassayeeddino. Qassi unttunttu Xoossaa Maxaafay geeddawaanne Yesuusi haasayeeddawaa ammaneeddino.
23 Paasigaa baalaa bonchchiya wode, Yesuusi Yeerusalaamen de7ishshin, I ootheedda malaataa be7iide, cora asay A ammaneeddino. 24 Shin Yesuusi asaa ubbaa eriya diraw, hewantta ammanibeenna. 25 Asaabaa ooninne aw markkattana mala koyyibeenna; ayissi gooppe, asaa wozanaani ayee de7intto, I bare huuphew eriyaa diraassa.
* 2:4 Ta wodii: Hawaa guussay Yesuusa tumu bonchchuu be7ettanaw besseenne I Xoossaa Na7aa gidowe erettanaw bessee giyaawaa. + 2:17 Maz 69:9