21
Yesuusi Laappu Kaalliyaawanttoo Beetteedda
Hewaappe guyyiyan, Yesuusi Xibiriyaadoosa geetettiyaa abbaa gaxaan bare kaalliyaawanttussi laa7enthuwaa beetteedda. I unttunttussi hawaadan beetteedda. Simooni Phexiroosinne manttiyaa geetettiyaa Toomaasi, Qaanaa Galiilaappe yeedda Naatinaa7eeli, Zabiddiyoosa naanaynne * Yesuusa kaalliyaawanttuppe hara laa77atuu ittippe de7iino.
Simooni Phexiroose unttunttussi, <<Taani moliyaa oyqqanaw bay>> yaageedda.
Unttunttu, <<Nuunikka neenanna baana>> yaagiide, kesiide wongiriyaa giddo geleeddino; shin unttunttu he gallassi qamma moliyaa aynne oyqqibeykkino.
Wonttiyaa wode away kessanaappe kase, Yesuusi abbaa gaxaan eqqeedda; shin A kaalliyaawanttu Yesuusa gideeddawaa eribeykkino. Yesuusi unttuntta, <<Naatoo, moliyaa oyqqibeykkiteyee?>> yaageedda.
Unttunttu zaariide, <<Aynne oyqqibeykko>> yaageeddino.
I zaariide, <<Hinttenttu dabbaa wonggiriyaappe ushechcha baggakko yeggite; amareeddawa hinttenttu oyqqana>> yaageedda. Hewaa diraw, dabbaa ushechcha baggakko yeggina, molii dareedda diraw, goochchi kessanawe unttuntta xooneedda.
Yesuusi siiqiyaa A kaalliyaawe Phexiroosa, <<Hawe Godaattennee!>> yaageedda. Simooni Phexiroose Godaa I gideeddawaa siseedda wode, kallo de7iya diraw, bare mayuwaa mayyiide, abbaa giddo guppi geleedda. Shin yokko kaalliyaawanttu molii kumi utteedda dabbaa goochchiidde, wonggiriyan abbaappe gaxaa kesseeddino; unttunttu abbaappe laa77u xeetu wadhaa keenaa haakkiide de7iinoppe attin, loythi haakkiide de7ikkino. Unttunttu abbaappe gaxaa kesseedda wode, xiixuntha bonqquwan molii de7iyaawaanne ukithaa be7eeddino.
10 Yesuusi unttuntta, <<Ha77i hinttenttu oyqqeedda moliyaappe amareeddawaa haammite>> yaageedda.
11 Simooni Phexiroose wonggiriyan geliide, xeetanne ishatamanne heezzu wogga moletuu kumi utteedda dabbaa goochchiide, abbaappe gaxaa kesseedda; molii hewaa keena daro gidinakka dabbay daakettibeenna.
12 Yesuusi unttuntta, <<Ha yiide, qan77iyaa qan77ite>> yaageedda. Yesuusa kaalliyawanttuppe ittunne, <<Neeni oonee?>> giide A oochchanaw xalibeenna; ayissi gooppe, Godaa I gideeddawaa unttunttu ereeddino. 13 Yesuusi yiide, ukithaa akkiide, unttunttussi immeedda; moliyaakka hewaadan immeedda.
14 Yesuusi hayquwaappe denddeeddawaappe guyyiyan, bare kaalliyaawanttussi beettishshin hawe heezzenthuwaa.
Yesuusanne Phexiroosa
15 Unttunttu qumaa meeddawaappe guyyiyan, Yesuusi Simooni Phexiroosa, <<Yohaannisa na7aa Simoonaa, Taana hawanttuppe aathaade siiqay?>> yaageedda.
Simooni Phexiroose, <<E Godaw, taani neena dosiyaawaa neeni eraasa>> yaageedda.
Yesuusi A, <<Ta dorssa maratuwaa heemma>> yaageedda.
16 Yesuusi qassikka, <<Yohaannisa na7aa Simoonaa, Taana siiqay?>> yaageedda.
Simooni Phexiroose, <<E Godaw, taani neena dosiyaawaa neeni eraasa>> yaageedda.
Yesuusi, <<Ta dorssatuwaa heemma>> yaageedda.
17 Yesuusi heezzenthuwaa, <<Yohaannisa na7aa Simoonaa, Taana dosay?>> yaageedda.
Yesuusi heezzenthuwaa Simooni Phexiroosa, <<Taana dosay?>> yaagiide oochcheedda diraw, Phexiroose azzaniide, <<Godaw, neeni ubbabaa eraasa; taani neena dosiyaawaa neeni eraasa>> yaageedda.
Yesuusi, <<Ta dorssatuwaa heemma. 18 Taani new tumuwaa oday; neeni wodallatethaan de7iya wode, ne xeessan saqqiyaa neerekka danccaadde, neeni koyyeeddasaa baasa. Shin cimeeddawaappe guyyiyan, ne kushiyaa micca bessaasa. Neena hara uray dancissanawaa; neeni dosennasaakka afee>> yaageedda. 19 Yesuusi hewaa Phexiroose ay mala hayquwaa hayqqiide, Xoossaa bonchchissanenttonne erissanaw geedda; qassi hewaa geeddawaappe guyyiyan, Yesuusi Phexiroosa, <<Taana kaalla>> yaageedda.
Yesuusanne Yokko Kaalliyaawaa
20 Phexiroose guyye simmiide, Yesuusi siiqiyaa kaalliyaawe bareppe guyyenna yiyaawaa be7eedda; he kaalliyaawe kawuwaa miyaa sa7an Yesuusakko shiiqiide A, <<Godaw, neena aathi immanawe oonee?>> yaageeddawaa. 21 Phexiroose he kaalliyaawaa be7iide Yesuusa, <<Godaw, ha bitani qassi waananee?>> yaageedda.
22 Yesuusi A, <<Taani yaana gakkanaw I de7ana mala Taani koyyooppe, hewe neena ayaa metii? Neeni Taana kaalla>> yaageedda.
23 Hewaa diraw, he kaalliyaawe hayqqenna giya haasayay ishatuwaa ubbaakko gakkeedda; shin Yesuusi, <<Taani yaana gakkanaw, I de7ana mala, Taani koyyooppe, neena ayaa metii?>> geeddawaappe attin, <<Hayqqenna>> gibeenna.
24 He yewuwaabaa markkatteeddawenne qassi hewaa xaafeeddawe he kaalliyaawaa A markkatethay tuma gidiyaawaa nuuni ereetto.
25 Yesuusi ootheedda hara darobaykka de7ee; ubbabay huuphiyaan huuphiyaan xaafettintto, xaafettiyaa maxaafatoo ha mule alamii gidanawaa taw malatenna.
* 21:2 Zabiddiyoosa naanaa: Ishatuwaa gideedda Yayiqoobanne Yohaannisa. 21:15 << … taana hawanttuppe aathaade siiqay?>> Hawaa guussay, <<Taana ha yewatuwaa siiqiyaawaappe aathaade siiqay?>> guussaa.