5
Yesuusi Gundda Bitaniyaa Dagatti Utteedda Haathaa Mataan Patheedda
Hewaappe guyyiyan, Yesuusi Ayihudatuu bonchchiya baalaw Yeerusalaame beedda. Yeerusalaamen dorssaa penggiyaa matan Ibraayisxxe qaalaan Beetesayda geetettiyaa dagatti utteedda haathay de7ee; he dagatti utteedda haathaa yuuyyi aadhdheedda ichcheshu kashay de7ee. Hewaan cora hargganchchatuu, qooqatuu, wobbatuunne sileeddawanttu giseeddino. [Haathay qaaxxiyaawaa naagiino. Ayissi gooppe, itti itti gede Godaa kiitanchchay he dagatteedda haathaakko geliide, haathaa qaathee; haathay qaaxxeeddawaappe guyyiyan, koyro geleedda uray barena oyqqeedda ay harggiyaappekka paxee.] * Hewaan hattamanne hosppun laythaa saketteedda itti bitani de7ee. He bitani hewan giseeddawaa Yesuusi be7iide, daro wodiyaa saketteeddawaakka eriide bitaniyaa, <<Paxanaw koyyay?>> yaageedda.
Sakettiyaa bitani zaariide, <<Godaw, haathay qaaxxiyaa wode, taana haathaan yeggiyaa asay dhayeedda; taani gelana haniyaa wode, hara uray taappe kasetiide geli aggee>> yaageedda.
Yesuusi A, <<Dendda eqqa; neeni gisowaa tookkaade ba>> yaageedda. Bitani elekka paxi aggeedda; bare gisuwaa tookkiide beedda.
Hewe haneeddawe Sambbata gallassaana. 10 Hewaa diraw, Ayihudatuu paxeedda bitaniyaa, <<Hachche sa7ay Sambbataa; neeni ne gisuwaa tookka biyaawe woga gidenna>> yaageeddino. +
11 Shin bitani, <<Taana patheeddawe, <Ne gisuwaa tookkaade ba> yaageedda>> giide unttunttussi zaareedda.
12 Unttunttu A, <<Neena, <Ne gisuwaa tookkaade ba> geeddawe I oonee?>> giide oochcheeddino.
13 Shin hewaan cora asay de7iyaa dirawunne, Yesuusikka geemetteedda diraw, bitani barena patheeddawe oonentto erenna. 14 Yesuusi guyyeppe he bitaniyaa Geeshsha Golliyan demmiide, <<Be7a, neeni ha77i paxaadda; hawaappekka iitabay neena gakkenna mala, laa7entho nagaraa oothoppa>> yaageedda. 15 Hewaappe guyyiyan, bitani biide, barena patheeddawe Yesuusa gidiyaawaa Ayihuda asaa kaappatoo odeedda.
16 Yesuusi hawaa Sambbataan ootheedda diraw, unttunttu Yesuusa yedesaan waayissuwaa doommeeddino. 17 Yesuusi zaariide unttunttussi, <<Ta Aabbu ubba wode oothee; taanikka oothanaw bessee>> yaageedda.
18 Hewaa diraw, Yesuusi Sambbata gallassaa bonchchenna diraa xalalaassa gidennaan, barena Xoossaanna qarayiide, <<Xoossay ta Aabba>> geedda diraw, Ayihuda asaa kaappatuu A wodhanaw kasewaappe minissiide koyyiino.
Xoossaa Na7aa Maataa
19 Yesuusi zaariide unttunttussi, <<Taani hinttenttussi tumuwaa oday; Na7ay barekka aynne oothenna. I bare Aabbu oothishshin be7iyaawaa xalalaa oothee; Aawuu oothiyaawaa Na7aykka oothee. 20 Ayissi gooppe, Aawuu bare Na7aa siiqee; qassi I oothiyaa oosuwaa ubbabaa bare Na7aa bessee. Ubba hinttenttu maalalettana gakkanaw, I hawaappe aadhdhiya oosuwaakka bare Na7aa bessanawaa. 21 Gaasuunnee, Aawuu hayqqeeddawantta hayquwaappe denthiide shemppuwaanna wothiyawaadan, Na7aykka qassi bare koyyowantta shemppuwaanna wothee. 22-23 Asay ubbay Aawuwaa bonchchiyawaadan, Na7aakka bonchchana mala, Aawuu pirddaa ubbaa Na7aw immeeddawaappe attin, I oonanne pirddenna; Na7aa bonchchenna uray, A kiitteedda Aawuwaakka bonchchenna.
24 <<Taani hinttenttussi tumuwaa oday; ta qaalaa sisiyaawoonne taana kiitteeddawaan ammaniyaawoo medhinaa de7uu de7ee. Hayquwaappe de7oo I pinneeddawaappe attin, pirddettenna. 25 Taani hinttenttussi tumuwaa oday; hayqqeedda asay Xoossaa Na7aa kooshshaa sisiyaa wodii yaanawaa; hewenneekka ha77a. He kooshshaa sisiyawanttu shemppuwaanna de7ana. 26 Ayissi gooppe, Aawoo de7uwaa immiyaa wolqqay de7iyaawaadan, de7uwaa immiyaa he wolqqaa bare Na7awukka immeedda. 27 Xoossaa Aawuu bare Na7aw pirddiyaa maataa immeedda; ayissi gooppe, Na7ay Asaa Na7aa.
28 <<Hawaan malalettoppite; ayissi gooppe, duufuwan de7iyaawanttu A kooshshaa sisiyaa wodii yee. 29 Sisiide unttunttu duufuwaappe gaxaa kesana; lo77obaa ootheeddawanttu de7uwaan de7anaw denddana; qassi iitabaa ootheeddaawanttu pirddettanaw denddanawantta. +
Yesuusassi Markkatteedda Asatuwaa
30 <<Taani taappe aynne oothanaw danddayikke; Xoossay taw odeeddawaadan pirdday. Ta pirdday tuma; ayissi gooppe, taani taana kiitteeddawaa sheniyaa poliyaawaappe attin, taani dosiyaawaa oothikke.
31 <<Taani ta huuphew tabaa markkattooppe, ta markkatethay tuma gidenna. 32 Tabaa markkattiyaawe haray de7ee; I tabaa markkattiyaawe tuma gidiyaawaa taani eray.
33 <<Hinttenttu Yohaannisakko asaa kiittina, I unttunttoo tumuwaa markkatteedda. 34 Taani hewaa hinttentta attino gaade giyaawaappe attin, asaa markkatethay taw koshshina gidenna. 35 Yohaannisi muqaaddaadan, eexxeeddanne poo7isseedda; hinttenttukka amareedda wodiyaa A poo7uwan nashettanaw koyyeeddita.
36 <<Shin taw Yohaannisawaappe aadhdhiyaa markkatethay de7ee; ayissi gooppe, taani wurssanaw Ta Aabbu taw immeedda kiitay, ha taani oothiyaawe, I taana kiitteeddawaa gidiyaawaa markkattee.
37 <<Qassi taana kiitteedda Ta Aabbu bare huuphew tabaa markkattee. Hinttenttu A kooshshaa aynne sisibeykkita; A malaakka be7ibeykkita. 38 I kiitteeddawaa ammanenna diraw, A qaalay hinttenttu wozanaan baawa.
39 <<Xoossaa Maxaafatuwaappe medhinaa de7uwaa demmiyaawaa hinttew malatina, unttuntta biddiita; unttunttukka tabaa markkattiyaawantta. 40 Shin de7uwaa demmanaw taakko yiyaawaa hinttenttu koyyikkita.
41 <<Taani asaappe bonchchuwaa koyyikke. 42 Shin taani hinttenttu wozanaan Xoossaa siiquu baynnawaa eray. 43 Taani ta Aabbu sunthan yaaddi; shin taana akkibeykkita. Shin hara asay bare sunthan yiyaa wode, A akkiita. 44 Hinttenttu ittu ittuwaa bonchchiita; shin itti Xoossaappe yiyaa bonchchuwaa koyyikkita. Yaatina, waaniide ammananaw danddayiite?
45 <<Taani Ta Aabbu sinthan hinttentta mootiyaawaa hinttew malatoppo; hinttentta mootiyaawe, hintte hidootaa wothiyaa Musa. 46 Hinttenttu Musa ammaneeddabaa gidintto, taanakka ammananita; ayissi gooppe, tabaa xaafeeddawe A. 47 Shin hinttenttu I xaafeeddawaa ammanennaan ixxooppe, taani giyaawaa wooti ammananitee?>> yaageedda.
* 5:4 Ha payduu itti beni koyrottiide xaafetteedda Geeshsha Maxaafatuwan baawa. + 5:10 Nah 13:19; Erm 17:21 + 5:29 Dan 12:2