15
Aawatuwaa Wogaabaa
(Mar 7:1-13)
Hewaappe guyyiyan, higgiya tamaarissiyaa itti itti asaynne Parisaawatuu Yeerusalaameppe Yesuusakko yiide, “Neena kaalliyawanttu ayissi nu aawotuwa wogaa bayzziinoo? Ayissi gooppe, unttunttu qumaa maanaappe kasetiide, barenttu kushiyaa meecettikkino” yaageeddino.
Yesuusi zaariide, unttuntta hawadaan yaageedda; “Hinttenttu hintte wogaa diraw, Xoossaa azazuwaa poliyaawaa ayissi ixxiitee? Ayissi gooppe Xoossay, ‘Ne aabbanne ne daayo bonchcha’ qassi, Bare aabba woy bare daayo boriyaawe hayqqo yaageedda. + 5-6 Shin hinttenttu, ‘Itti asay bare aabba woy bare daayo maaddiyaabay barew de7iina, “Hewe Xoossaawaa” gooppe, bare aabba woy bare daayo bonchchanaw bessenna’ yaagiita; yaatiide hinttenttu hinttenttu wogaa polanaw Xoossaa qaalaw azazettikkita. Ha lo77a malatiyaa iita asatoo, Isiyaasi balennaan hinttenttubaw timbbitiyaa odiidde,
‘Xoossay hawadaan yaageedda;
“Hawe asay taana
bare bolla doonan bonchchee;
shin unttunttu wozanay
taappe haakuwan de7ee.
Asay taw mela goyinnee;
ayissi gooppe, asay ootheedda azazuwaa
Xoossaa higgiya malatissiide
tamaarisseeddino” geedda’ ”
yaageedda. +
Asaa Tunissiyaawantta
(Mar 7:14-23)
10 Yesuusi daro asaa barekko xeesiide, “Sisitenne akeekite; 11 asaa tunissiyaawe doona giddo geliyaawaa gidenna; shin asaa tunissiyaawe doonaappe kesiyaawaa” yaageedda.
12 Hewaappe guyyiyan, A kaalliyawanttu aakko yiide, “Parisaawatuu neeni haasayeeddawaa sisiide, hanqqetteeddawaa akeekay?” yaageeddino.
13 Shin Yesuusi zaariide, “Saluwan de7iya ta Aabbu tokkibeenna mithaa ubbay shodettanawaa. 14 Unttunttoo hirggoppite; unttunttu qooqaa kaalethiyaa qooqatuwaa; qooqay qooqaa kaalethooppe, laa77uukka ollaan kunddee” yaageedda.
15 Phexiroosi zaariide, “Ha leemisuwaa bilethaa nuussi odaarikkii” yaageedda.
16 Yesuusi unttuntta hawaadan yaageedda; “Hinttenttoo qassi ha77i gakkanawukka gelibeennee? 17 Doonaanna geliyaa ubbay uluwaa giddo biide, qassi uluwaappe kare kesiyaawaa erikkitee? 18 Shin doonaappe kesiyaawe wozanaappe kesee; asaa tunissiyaawe hewaa malaa. 19 Ayissi gooppe, wozanaa giddoppe iita qofay, wodhiyaawe, woshummiyaawe, qassi woshummanaw kajjeeliyaawe ubbay, wuu77iyaawe, wordduwaan markkattiyaawe, borii kesee. 20 Hewaa malatiyaawe asaa tunissiyaawaappe attin, meeccibeenna kushiyaan miyaawe asaa tunissenna” yaageedda.
Kanaane Asa Gideedda Itti Maccawunni Ammanuwaa
(Mar 7:24-30)
21 Hewaappe guyyiyan, Yesuusi hewaappe aggiide, Xiiroosanne Sidoonaa geetettiyaa katamatuu de7iya gadiya beedda. 22 Kanaane geetettiyaa gadiya maccawunna ittinna hewaappe Yesuusakko yaade, bare kooshshaa dhoqqu oothaade, “Ta Godaw, Daawita na7aw, taw qarettaarikkii; ta naatto iita ayyanay lo77enna oythaa oyqqeedda” yaagaaddu.
23 Shin Yesuusi iziw ay qaalaanne qaattibeenna; A kaalliyawanttu aakko yiide, “Ha mishiratta nu geeduwaa kaalla kaallaade, bare kooshshaa dhoqqu oothaade odaw; hewaa diraw, neeni izo yeddaarkkii” yaagiide woosseeddino.
24 Yesuusi zaariide, “Taani bayeedda dorssaw, Isra7eeliya asa xalalaw kiitettaaddi” yaageedda.
25 Shin iza yaade, “Ta Godaw, taana maaddaarikkii!” yaagaade aw goyinnaaddu.
26 Qassi I zaariide, “Naanaa qumaa akkiide, kana maraw oliyaawe lo77a gidenna” yaageedda.
27 Mishiratta, “E ta Godaw, hewe tuma; shin haray atto kana maratuu barenttu godatuu miina, samppaappe laaletteedda suuppaa miinottennee” yaagaaddu.
28 Yesuusi zaariide izo, “Ha mishirattee, ne ammanuu wolqqaama; neeni koyyeeddawaadan new hano” yaageedda. Izi naatta ellekka paxa aggaaddu.
Yesuusi Cora Hargganchchatuwaa Patheedda
29 Yesuusi hewaappe denddiide, Galiilaa Abbaa mataa beedda; qassi itti deriyaa bolla kesiide, hewaan utteedda. 30 Daro asay wobbatuwaa, qooqatuwaa, quunatuwaanne duudetuwaa, qassi hara coratuwaa aakko ahiide, A mataan wotheedda. Yesuusi unttuntta patheedda. 31 Hewaa diraw, asay duudatuu haasayishshin, quunatuu suurishshin wobbatuu hamettishshin, qooqatuu xeellishshin be7i maalalettiide, Isra7eeliyaa Xoossaa galateeddino.
Yesuusi Oyddu Sha77a Asaa Mizeedda
(Mar 8:1-10)
32 Yesuusi barena kaalliyawantta barekko xeesiide, “Ha cora asay taananna heezzu gallassay gakkanaw gami77eedda diraw, taani ha asaw qarettay; unttunttoo ha77i miyaawe baawa. Qassi unttunttu ogiyaan daaburiide kunddenna mala, qumaa mizennaan unttuntta mela yeddanawukka koyyikke” yaageedda.
33 A kaalliyawanttu zaariide Yesuusa, “Nuuni ha bazzuwan hawaa keena asaa kalissiyaa qumaa haqappe demmanee?” yaageeddino.
34 Qassi Yesuusi unttuntta, “Hinttenttoo aappun ukithay de7ii?” yaagiide oochcheedda.
Unttunttu, “Laappu ukithaynne moletuwaappe amareeddawanttu de7iino” yaageeddino.
35 Yesuusi asaa, “Sa7aan uttite” yaageedda. 36 He laappu ukithaanne moliyaa oyqqiide, Xoossaa galateedda; menthereethiide barena kaalliyaawanttussi immeedda; qassi unttunttu cora asaassi immeeddino.
37 Asay ubbay miide kalleedda; miina atteedda laappu zambbeeliyaa kumeedda suuppaa A kaalliyawanttu dentheeddino. 38 Meedda asay macca asaanne naanaa paydennaan, oyddu sha77a attuma asaa. 39 Yesuusi asaa yeddowaappe guyyiyan, wonggiriyaan geliide, Megedoone geetettiyaa gadiya beedda.
+ 15:4 Kes 20:12; 21:17; Zar 5:16; Wog 20:9 + 15:9 Isa 29:13