17
Yesuusa Malay Laametteedda
(Mar 9:2-13; Luq 9:28-36)
Yesuusi usuppun gallassaappe guyyiyan, barenanna Phexiroosa, Yayiqoobanne, Yayiqooba ishaa Yohaannisa akkiide, unttunttu xalalaa wogga deriyaa huuphiyaa kesseedda. + Qassi unttunttu xeellishshin, unttunttu sinthaan laametteedda; A deemuu awayfiyaadaan poo7eedda; A mayuukka poo7uwaadan phooleedda. Musenne Eelaas Yesuusanna haasayishshin, ha heezzu A kaalliyawanttu be7eeddino. Phexiroosi Yesuusa, <<Ta Godaw, nuuni hawaan de7iyaawe nuussi lo77a; neeni dosooppe, nuuni hawaan heezzu daasiyaa ittuwa new, ittuwa Musew, ittuwa Eelaasaw keexxana>> yaageedda.
I haasayishshin, poo7iyaa shaarii yiinne unttuntta kammi aggeedda; shaariyaa giddoppe, <<Hawe taani siiqiyaa taana nashechchiyaa ta Na7aa; I giyaawaa sisite>> giya qaalay yeedda. +
A kaalliyawanttu he qaalaa siseedda wode, daro yayyiide, guufanni aggeeddino. Yesuusi unttunttukko yiide, unttuntta bochchiide, <<Denddite; yayyoppite>> yaageedda. Unttunttu dhoqqu giide xeelliyaa wode, Yesuusa xalalaappe attin, hara asaa oonanne be7ibeykkino.
Unttunttu deriyaappe wodhdhishshin, Yesuusi unttuntta, <<Taani Asa Na7ay, hayquwaappe denddana gakkanaw, ha hinttenttu be77eeddawaa oossinne odoppite>> yaagiide azazeedda.
10 A kaalliyawanttu Yesuusa, <<Yaatina, higgiyaa tamaarissiyaawanttu ayissi, <Eelaas kasetiide yaanaw bessee> giinoo?>> yaagiide oochcheeddino. +
11 I zaariide yaageedda; <<Eelaas kaset yiide, ubbabaa giigissanawaa. 12 Shin taani hinttenttoo oday; Eelaas hawaappe kase yidiggeedda. Hewode asay A, barenttoo koyyeeddawaadan ubbaa ootheeddawaappe attin A eribeykkino; hewaadankka, qassi taana, Asa Na7aa, asay waayissanawaa>> yaageedda.
13 A kaalliyawanttu he wode barenttoo Yesuusi Xammaqiyaa Yohaannisabaa odiyaawaa akeekeeddino.
Yesuusi Iita ayyanay Oyqqeedda Na7aa Patheedda
(Mar 9:14-29; Luq 9:37-43)
14 Unttunttu daro asaakko yeedda wode, itti bitani Yesuusakko yiide, A sinthaan gulbbatiide, 15 <<Ta Godaw, ta na7aa wozanaa bayizziyaa harggii oyqqina, I daro wode tamaan, qassi daro wode haathaan kunddiyaa diraw, I darii sakettee; A pathaarikki. 16 Neena kaalliyaawanttukkokka A ahaaddi; shin pathanaw danddayibeykkino>> yaageedda.
17 Yesuusi zaariide unttuntta, <<Ammanenna ha wodiyaa geella asaw! Taani hinttenanna awude gakkanaw de7anee? Qassi hinttenttubaa awude gakkanaw danddayanee? Na7aa taakko haa akkiide yiite>> yaageedda. 18 Yesuusi iita ayyaana, <<Aappe kesa>> giide azazina, iita ayyanay na7aappe kesi aggeedda; ellekka na7ay paxi aggeedda.
19 Hewaappe guyyiyan, A kaalliyawanttu barenttu xalala Yesuusakko yiide, <<Nuuni iita ayyaana kessanaw ayissi danddayibeykkoo?>> yaageeddino.
20 Yesuusi unttuntta yaageedda; <<Hewe hinttenttu ammanuu guuxxeedda diraassa; taani hinttenttoo tumuwaa oday; hinttenttoo sannaaficiyaa geetettiyaa guutha mithatti ayfiya keena ammanuu de7intto, hinttenttu ha deriyaa, <Hawaappe yaa shiiqa> yaagintto I shiiqana; hinttenttu ayaanne oothanawukka danddayanita. 21 Shin hawaa malaa woosaappenne xoomaappe harabay kessanaw danddayenna>> yaageedda.
Yesuusi Bare Hayquwaabaa Laa7enthuwaa Odeedda
(Mar 9:30-32; Luq 9:43-45)
22 A kaalliyawanttu Galiilaan, ittippe shiiqi utti de7ishshin, Yesuusi unttuntta, <<Taana, Asa Na7aa, asay asaw aathiide immana. 23 Asay taana wodhanawaa; hewaappe guyyiyan taani heezzenthiyaa gallassi hayquwaappe denddana>> yaageedda. A kaalliyawanttu daro qaretteeddino.
Geeshsha Golliyaa Giiraa Giiriyaawaa
24 Yesuusinne A kaalliyawanttu Qifirinaahooma katamaa yeedda wode, Geeshsha Golliyaassi qaraxaa akkiyawanttu Phexiroosakko yiide, <<Hinttentta tamarissiyaawe Geeshsha Golliyaa giiraa giirennee?>> yaageeddino. +
25 I zaariide, <<Giiree>> yaageedda.
Phexiroosi soy geleedda wode, Yesuusi kasetiide A, <<Simoonaa, ne qofay ayee? Ha sa7aa kaatatuu qaraxaa woy giiraa ooppe akkiinoo? Barenttu gadiya asaappe akkiinoo woy hara gadiya asaappe akkiinoo?>> yaageedda.
26 Phexiroosi, <<Hara gadiya asaappe akkiino>> yaageedda.
Yesuusi Phexiroosa, <<Yaatooppe, gadiya asay giiranaw bessenna. 27 Shin nuuni ha asatuwa hanqqethanaw koyyokko; neeni abbaa baade aani dabbaa yegga; yaataade koyro kesiyaa moliyaa oyqqaade, A doonaa pooqiyaa wode, giiraw gidiyaa miishshaa neeni demmana. Hewaa akkaade, ta giiraanne ne giiraa unttunttoo imma>> yaageedda.
+ 17:1 2Phx 1:17-18 + 17:5 Dom 22:2; Zar 18:15; Maz 2:7; Isa 42:1; Mat 3:17; 12:18; Mar 1:11; Luq 3:22 + 17:10 Mil 4:5 + 17:24 Kes 30:13; 38:26