26
Yesuusa Bolla Maqqetteeddino
(Mar 14:1-2; Luq 22:1-2; Yoh 11:45-53)
Yesuusi ha timirttiyaa ubbaa wurisseedda wode, barena kaalliyaawantta, <<Laa77u gallassaappe guyyiyan, Paasigaa Baalaa bonchchiya gallassa gidiyaawaa eriita. He gallassi Taana, Asa Na7aa, asay masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishiide kaqqanaw aathiide immana>> yaageedda. +
He wode qeesatuwaa kaappatuunne gadiyaa cimatuu Qayaafaa geetettiyaa qeesatuwaa ubbatuwaa kaappuwaa wogga golliyan shiiqiide, asay erennaan Yesuusa oyqqiide, wodhanaw maqqetteeddino. Shin unttunttu, <<Asay walassaa kessenna mala, Paasigaa bonchchiyaa gallassi hewaa oothokko>> yaageeddino.
Itti Macca Mishiratta Yesuusa Shittuwaa Caccafaaddu
(Mar 14:3-9; Yoh 12:1-8)
Yesuusi Biitaaniyaa katamaan oolluwaa harggiyaa Simoona soyin de7ishshin, itti mishiratta albbasxxiroosa geetettiyaa shuchchaappe oosetteedda bilqqaasiyaa kumeedda darii al77o shittuwaa akkaade yeeddawunna qumaa I miina, he shittuwaa Yesuusa huuphiyan caccafaaddu. Shin Yesuusa kaalliyawanttu hewaa be7iide, <<Ha shittuwaa coo bayizzussay ayaassee? Ayissi gooppe, ha shittuwaa al77o gatiyaan zali77iide, miishshaa hiyyeesaw immanaw danddayettee>> yaageeddino.
10 Yesuusi unttunttu giyaawaa eriide, unttuntta hawaadan yaageedda; <<Ha mishiratto ayaw waayyissiitee? Iza taw lo77obaa oothaaddu. 11 Hiyyeesatuu ubba wode hinttenanna de7iino; shin taani hinttenanna ubba wode de7ikke; + 12 Iza ha shittuwaa ta bolla tigiyaawe taana mooganaw giigissanaassa. 13 Taani hinttenttoo tumuwaa oday; sa7aa ubbaan ha wonggalaa mishiraachchuwaa odiyaasan haqaninne, asay izo wozanaa aathana mala, iza ootheeddawe odettanawaa>> yaageedda.
Yihuday Yesuusa Aathiide Immanaw Yewuwaan Giigeedda
(Mar 14:10-11; Luq 22:3-6)
14 He wode tammanne laa77u Yesuusa kaalliyaawanttuppe ittuu Yihudaa Asqqorootu yaagettiyaawe qeesatuwaa kaappatuwakko 15 biide, <<Taani hinttenttussi Yesuusa oythooppe, taw ayaa immanitee?>> yaagina unttunttu aw hattamu biraa qoppiide immeeddino. + 16 Hewaappe guyyiyan, Yihuday Yesuusa aathi immanaw injjetiyaa wodiyaa wochchee.
Yesuusi Ayihudatu Paasigaa Kawuwaa Barena Kaalliyaawanttunna Meedda
(Mar 14:12-21; Luq 22:7-14, 21-23; Yoh 13:21-30)
17 Baalaa daabbuwaa miyaa gallassaa bonchchiya koyro gallassi, Yesuusa kaalliyawanttu aakko yiide, <<Paasigaa bonchchiya gallassi neeni maana qumaa haqan giigissanee?>> yaageeddino.
18 Hewaappe guyye Yesuusi unttuntta, <<Katamaa biide, itti bitaniyaa, <Tamaarissiyaawe neena, <<Taw wodii gakkeedda; taani taana kaalliyawanttunna Paasigaa bonchchiya gallassaa ne soyin aathana>> geedda> giite>> yaageedda.
19 A kaalliyawanttu Yesuusi barentta azazowaadan oothiide, Paasigaa bonchchiya gallassi maana qumaa giigisseeddino.
20 Sa7ay omarsseedda wode, Yesuusi tammanne laa77u A kaalliyaawanttunna qumaa maanaw utteedda. 21 Unttunttu miishshin, Yesuusi unttuntta, <<Taani hinttenttoo tumuwaa oday; hintteppe itti uray taana aathiide immanawaa>> yaageedda.
22 Unttunttu darii dagammiide, huuphiyan huuphiyan, <<Godaw, tumu taaneeshsha?>> guussaa doommeeddino.
23 Yesuusi zaariide, <<Bare kushiyaa taananna ittippe wociitiyaappe yeddiide tushiyaawe taana aathi immana. + 24 Taani, Asaa Na7ay, Xoossaa Maxaafay hayqqana geeddawaadan hayqqana; shin Taana, Asaa Na7aa, aathi immiya uraw aayyero; he uray yelettennaan atteeddentto aw lo77ashshin>> yaageedda.
25 A aathi immiyaa Yihuday zaariide, <<Tamaarissiyaawoo, neeni giyaawe tanee?>> yaageedda.
Yesuusi zaariide A, <<Neeni ne huuphiyaan gaadda>> yaageedda.
Godaa Kawuwaa Akkiyaa Wogaa
(Mar 14:22-26; Luq 22:15-20; 1Qor 11:23-25)
26 Unttunttu miishshin, Yesuusi daabbuwaa akkiide, Xoossaa galateedda; he daabbuwaa menthereethiide, barena kaalliyaawanttussi immiidde, <<Heyte; miite; hawe ta ashuwaa>> yaageedda.
27 Xuu7aa akkiide, Xoossaa galateedda. Unttunttoo immiidde, <<Ubbay hawaappe ushite; 28 ayaw gooppe, hawe daro asaa nagaray atto geetettana diraw gukkiyaa ta suuthaa; ta suuthay ooratha caaquwaa. + 29 Shin taani hinttenttoo oday; taani ta Aabbu kawutethaan ooratha woyiniyaa eessaa hinttenttunna ushana gallassay gakkanaw, laa7ethuwaa ha woyiniyaa eessaa ubbakka ushikke>> yaageedda.
30 Mazimuriyaa yexxowaappe guyyiyan, Debre Zayte geetettiyaa deriyaa beeddino.
Yesuusi Phexiroosi Kaddanawaa Kasetiide Odeedda
(Mar 14:27-31; Luq 22:31-34; Yoh 13:36-38)
31 Yesuusi he wode unttuntta, <<Hachche qamma hinttenttu ubbay taana aggiide kichchana; ayaw gooppe, Xoossaa Maxaafay,
<Xoossay dorssaa heemmiyaawaa wodhanawaa;
hewaappe guyyiyan dorssaa wudii laalettanawaa>
yaagee. + 32 Shin taani hayquwaappe denddowaappe guyyiyan, hintteppe kasetaade Galiilaa baana>> yaageedda.
33 Phexiroosi zaariide, <<Unttunttu ubbatuu neena aggiide kichchanawantta; taani neena ubbakka yeggaade kichchikke>> yaageedda.
34 Yesuusi Phexiroosa, <<Taani new tumuwaa oday; hachche qamma kuttuu waassanaappe kase, neeni taana heezzu kaalla kaadanaassa>> yaageedda.
35 Phexiroosi zaariide, <<Taani haray atto, neenanna ittippe hayqqinttokka, neena ubbakka kaddikke>> yaageedda. Qassi Yesuusa kaalliyawanttu ubbatuukka hewaadan geeddino.
Yesuusi Geetesemaaniyaan Woosseedda
(Mar 14:32-42; Luq 22:39-46)
36 Yesuusi he wode barena kaalliyawanttunna Geetesemaaniyaa geetettiyaasaa biide unttuntta, <<Taani hini baade Xoossaa woossishshin, hinttenttu hawaan uttiishshite>> yaageedda. 37 Hewaappe guyye Phexiroosanne Zabiddiyoosa naanaa laa77uwaa barenanna afiide, daro kayyuwaanne ugaa doommeedda. 38 Qassi unttuntta, <<Taani hayqqana gakkanaassikka kayyottay; hawaan beegottiide, taananna naagite>> yaageedda.
39 Laafaa sinthakko shiiqiide, sa7aan guufanniide, <<Ta Aabboo, danddayettiyaawaa gidooppe, ha xuu7aa taappe digga; shin neeni koyyiyaawadan hanoppe attin, taani koyyiyaawadan hanoppo>> yaagiide Xoossaa woosseedda.
40 Yesuusi barena kaalliyaawanttukko simmiide yeedda; gemi77ishowantta demmiide Phexiroosa, <<Hinttenttu itti saatenttonneekka gemi77ishennaan taananna naaganaw danddayibeykkitee? 41 Paaciyaan hinttenttu gelenna mala, minnittenne Xoossaa woossite; ayyaanay giigi utteedda; shin asatethaa eeshshay daaburanchchaa>> yaageedda.
42 Yesuusi qassi laa7enthuwaa biide, <<Ta Aabboo, taani ha woliqqaama metuwaa akkennaan de7ishshin xuu7aa denthanaw danddayettenawaa gidooppe, neeni giyaawe hano>> yaagiide Xoossaa woosseedda. 43 Qassikka simmi yiide, A kaalliyaawanttu ayfiyaa gemi77ishuu goozzi wotheedda diraw, gemi77ishowantta demmeedda.
44 Qassikka unttuntta yeggi biide, hezenthuwaa kase qaalaa zaariide, Xoossaa woosseedda. 45 Hewaappe guyyiyan, barena kaalliyaawanttoo yiide, <<Ha77i gakkanawukka gemi77ishiiteenne shemppiitee? Be7ite, Taana, Asaa Na7aa, nagaranchcha asatuwassi aathiide immiya wodii gakkeedda. 46 Denddina boytte; be7ite, taana aathi immiyaawe haweku gakkeedda>> yaageedda.
Yesuusi Bare Morkketuwan Oyqetteedda
(Mar 14:43-50; Luq 22:47-53; Yoh 18:3-12)
47 Yesuusi hewaa biro haasayishshin, tammanne laa77u A kaalliyaawanttuppe ittuu, Yihuday, gakki wodhdheedda; qassi qeesatuwaa kaappatuunne gadiyaa cimatuu kiittina, mashshaanne xam77aa oyqqeedda cora asay aananna ittippe yeedda. 48 Yesuusa aathi immiyaawe he cora asaa, <<Taani yeriyaawe A; A oyqqite>> yaagiide mallaa odi wotheedda.
49 Ellekka Yesuusakko shiiqiide, <<Tamaarissiyaawoo, saro de7ay>> yaagiide A yeri akkeedda.
50 Yesuusi Yihudaa, <<Ta laggew, neeni oothanabaa ootha agga>> yaageedda.
Hewaappe guyyiyan, he cora asay shiiqiide, Yesuusa loythi oyqqeedda. 51 Yesuusanna de7iyaawanttuppe ittuu bare mashshaa kessiide qeesatuwaa ubbatuwaa kaappuwaa qoomaa haythaa qanxxi oleedda. 52 Yesuusi he wode A hawaadan yaageedda; <<Ne mashshaa akkeeddasaani zaaraade wotha; ayaw gooppe, mashshaa denthiyaa ubbay mashshaan hayqqana. 53 Ta Aabbu daro sha77a kiitanchchatuwa itti kuthaan yeddiide, taana maaddana mala, taani A woossanaw danddayiyaawaa erikkii? 54 Yaatina, Xoossaa qaalay hawaadan hananaw bessee yaageeddawe waaniide polettanaw danddayii?>> yaageedda.
55 Hewaappe guyyiyan, Yesuusi hewaan shiiqeedda cora asaa hawaadan yaageedda; <<Taana kayiso kessiide, kayisuwaa oyqqiyaawaadan oyqqanaw mashshaanne xam77aa oyqqiide yeedditee? Taani Geeshsha Golliyan tamaarissaadde, gallassan gallassan hinttenttunna oothiyaa wode taana oyqqibeykkita; 56 shin hawe ubbay haneeddawe nabatuu Xoossaa qaalaan xaafeeddawe polettanaassa>> yaageedda.
Yesuusa kaalliyawanttu he wode ubbatuu A yeggi beeddino.
Yesuusi Pirdda Shanggoo Aadhdheedda
(Mar 14:53-65; Luq 22:54-55, 63-71; Yoh 18:13-14, 19-24)
57 Yesuusa oyqqeeddawanttu qeesatuwaa ubbatuwaa kaappuwaa Qayaafaakko, higgiya tamaarissiyaawanttunne cimatuu shiiqeeddasaa aakkiide beeddino. 58 Shin Phexiroosi qeesatuwaa ubbatuwaa kaappuwaa dirssaa giddo gakkanaw, haakuwan A kaalleedda; yewuwaa wurssethaa be7anaw dirssaa giddo geliide, naagiyaawanttunna utti aggeedda.
59 Qeesatuwaa kaappatuunne shiiqeedda asay ubbay Yesuusa wodhanaw A bolla wordduwaa markkaa demmanaw koyyeeddino. 60 Shin haray atto cora asay yiide, A bolla wordduwaan markkattinakka aappe aynne demmibeykkino. Guyyeppe laa77atuu yiide, 61 <<Ha bitani, <Taani Xoossaa Geeshsha Golliyaa kolaade, heezzu gallassaan zaaraade keexxanaw danddayay> geedda>> yaageeddino.
62 Qeesatuwaa ubbatuwaa kaappuu denddi eqqiide Yesuusa, <<Hawanttu neena mootiyaa mootoo new zaariyaabay baawee?>> yaageedda. 63 Shin Yesuusi co77u geedda; qassikka qeesatuwaa ubbatuwaa kaappuu A, <<Taani neena de7uwa Xoossaa sunthaan callay; neeni Xoossaa Na7aa Kiristtoosa gidooppe nuussi oda>> yaageedda.
64 Yesuusi zaariide, <<Neeni ne huuphewukka gaadda; shin taani hinttenttussi oday; hawaappe sinthaan, hinttenttu taana, Asaa Na7aa, wolqqaama Xoossaappe ushechcha bagganna utteeddawaanne saluwaa shaariyaanna yiishshin be7ana>> yaageedda. +
65 Hewaappe guyyiyan, qeesatuwaa ubbatuwaa kaappuu bare mayuwaa pheedhi oliide, <<Hawe boreedda; nuuna hawaappe sinthan ayaw hara markkaa koshshii? I ha77i boriyaawaa hinttenttu siseeddita. 66 Hinttenttu qofay ayee?>> yaageedda.
Unttenttu, <<Aw hayquu bessee>> yaagiide zaareeddino. +
67 Hewaappe guyyiyan, unttunttu A deemuwaan cuchchiide, A dechcheeddino; haranttu qassi A baqqiide, + 68 <<Kiristtoosaa! Neen neena nabe gaasashshin, neena shoceeddawe oonentto ane nuussi oda!>> yaageeddino.
Phexiroosi Yesuusa Kaddeedda
(Mar 14:66-72; Luq 22:56-62; Yoh 18:15-18, 25-27)
69 Phexiroosi golliyaappe karenna dirssaa giddon uttide7ishshin, itti ashikkaratta aakko yaade, <<Neenikka Galiilaa Yesuusanna ittippe de7aa>> yaagaaddu.
70 Shin I unttunttu ubbaa sinthaan he ashikkaratto, <<Neeni giyaawe ayentto taani erikke>> yaagiide kaadeedda.
71 Qassi biide dirssaa penggiyaakko kesishshin, hara ashikkaratta A be7aade, hewaan de7iya asatuwassi, <<Ha bitani Naazireetiyaa Yesuusanna de7ee>> yaagaaddu.
72 Phexiroosi laa7enthuwaa caaqqiidde, <<Taani hewaa bitaniyaa erikke>> yaageedda.
73 Laafaa gami77ishshin, hewaan eqqeedda asay Phexiroosakko yiide, <<Neenikka tuma unttunttunna ittippe de7aa; ayaw gooppe, neeni haasayiyaa haasayaykka neena erissee>> yaageeddino.
74 Hewaappe guyyiyan Phexiroosi, <<Taani hewaa bitaniyaa erikke!>> yaagiide, barena sheqaanne caaquwaa doommeedda.
He wode ellekka kuttuu waassi aggeedda. 75 Phexiroosi barena Yesuusi, <<Neeni kuttuu waassanaappe kase heezzu kaalla taana kaadanaassa>> geeddawaa hassayiide, kare kesiide, seeletti yeekkeedda.
+ 26:2 Kes 12:1-27 + 26:11 Zar 15:11 + 26:15 Zak 11:12 + 26:23 Maz 41:9 + 26:28 Kes 24:8; Erm 31:31-34 + 26:31 Zak 13:7 + 26:64 Dan 7:13 + 26:66 Wog 24:16 + 26:67 Isa 50:6