28
Yesuusi Hayquwaappe Denddeedda
(Mar 16:1-10; Luq 24:1-12; Yoh 20:1-10)
Sambbatay aadhdhina Woggaa gallassi wonttaa bakkaaliyan, Magdala geetettiyaa katamaappe yeedda Mayraamanne yokko Mayraama Yesuusi moogetteedda gonggoluwaa be7anaw beeddino. Godaa kiitanchchay saluwaappe wodhdheedda diraw, sa7ay daro qaaxxeedda; he kiitanchchay yiide, shuchchaa gonddorssi oliide, A bolla kesi utteedda. A malay walqqantha malatee; A mayuukka shachchaadan boothaa. Naagiyaawanttu kiitanchchaw yashshaa kokkoriide, hayqqeedda asaadan haneeddino.
Kiitanchchay maccawantta hawaadan yaageedda; <<Yayyoppite; ayaw gooppe, masqqaliyaa bolla misimaariyan dhishiide kaqqeedda Yesuusa hinttenttu koyyiyaawaa taani eray. I hawaan baawa; ayaw gooppe, I bare geeddawaadankka hayquwaappe denddi diggeedda; haa yiide, I moogetti gisosaa be7ite. Hinttenttu ha77i ellekka biide, Yesuusa kaalliyaawanttoo, <Yesuusi hayquwaappe denddi diggeedda. Qassi I hintteppe kasetiide, Galiilaa bee; hinttenttu A yaani be7ana> yaagiide odite. Be7ite, taani hinttenttussi odaaddi>> yaageedda.
Unttunttu yayyiiddinne qassi daro nashettiidde, Yesuusi moogetteedda gonggoluwaa matappe ellekka kichchiide, Yesuusa kaalliyaawanttoo odanaw woxxeeddino.
He man77iyankka Yesuusi unttunttunna gakettiide unttuntta, <<Saro de7iitee>> yaagi aggeedda; unttunttu aakko shiiqi A gediya oyqqiide, aw goyinneeddino. 10 Yesuusi he wode unttuntta, <<Yayyoppite; ta ishatuu Galiilaa baana mala, biide unttunttoo odite; unttunttu taana yaani be7anawantta>> yaageedda.
11 He maccawanttu biya wode, gonggoluwaa naagiyaa wottaaddaratuwaappe amareeddawanttu katamaa biide, haneeddawaa ubbaa qeesatuwaa kaappatoo odeeddino. 12 Qeesatuwaa kaappatuu cimatuwanna ittippe shiiqi zorettiide, wottaaddaratoo daro miishshaa immiide, 13 << <Nuuni gemi77ishuwaan de7ishshin A kaalliyaawanttu qamma yiide, A anhaa wuu77eeddino> yaagite. 14 Ha yewuwaa gadiyaa ayissiyaawe sisooppe, nuuni aw odi ammanthana; qassi hinttentta aynne hirggissennaadan oothana>> yaageeddino.
15 Wottaaddaratuu miishshaa akkiide, barenttoo odeeddawaadan ootheeddino. Ha yewuu Ayihudatuwaa mataan hachche gakkanaw, odettiidde de7ee.
Yesuusi Barena Kaalliyaawanttoo Beetteedda
(Mar 16:14-18; Luq 24:36-49; Yoh 20:19-23; Kit 1:6-8; 1Qor 15:3-8)
16-17 Shin tammanne itti A kaalliyaawanttu Yesuusi barentta biite geedda Galiilaa gadiyaa biide A be7eedda wode, aw goyinneeddino; shin unttunttuppe ittu ittu sidheeddino. +
18 Yesuusi unttunttukko shiiqiide, unttuntta hawaadan yaageedda; <<Maatay ubbay saluwaaninne sa7aan taw imetteedda. 19 Hewaa diraw, hinttenttu biide, asaa ubbaa taana kaalliyawantta oothite; Aawuwaa sunthaan, Na7aa sunthaaninne Geeshsha Ayyaanaa sunthaan unttuntta xammaqite. + 20 Taani hinttentta azazeeddabaa ubbaa unttunttu naagana mala, unttuntta tamaarissite; taani wodiyaa wursethay gakkanaassikka ubba wode hinttenttunna de7iyaawaa akeekite>> yaageedda.
+ 28:16-17 Mat 26:32; Mar 14:28 + 28:19 Kit 1:8