7
Hara Asaa Bolla Pirddanaw Koshshenna
(Luq 6:37-42)
<<Xoossay hinttenttu bolla pirddenna mala, hinttekka haratuwaa bolla pirddoppite. Ayissi gooppe, hinttenttu haratuwaa bolla pirddiyaawaadan, Xoossay hinttenttu bolla pirddana; qassi hinttenttu haratuwaassi immanaw makkiyaabaan I hinttew makkana. Ne ayfiyan de7iyaa tuussaa be7akka; shin ne ishaa ayfiyan de7iyaa suullaa ayissi xeellay? Woy ne ayfiyan tuussay de7ishshin, neeni ne ishaa, <Taani ne ayfiyaappe suullaa kessoo> waanaade gaanaw danddayay? Laa ha lo77uwaa malatiyaa iitaw! Kasetaade ne ayfiyaappe tuussaa kessadigga; hewaappe guyyiyan, ne ishaa ayfiyaappe suullaa kessanaw geeshshaade xeellanaw danddayaa.
<<Geeshshabaa kanatuwassi immoppite; unttunttu guyye simmiide, hinttena sa77ana. Qassi inqquwaa geetettiyaa hinttenttu al77o shuchchaa gudunthatuwaa sinthan oloppite; unttunttu barenttu gediyan yedhdhana.
Woossite, Koyyite, Kariyaakko Yiide Xeesite
(Luq 11:9-13)
<<Woossite; hintte akkana. Koyyite; hintte demmana. Kariyaakko yiide xeesite; hinttew penggi dooyettana. Ayissi gooppe, woossiyaa ubbay akkana; koyyiyaa uray demmana; qassi kariyaakko yiide xeesiyaa uraw penggi dooyettana. Woy hinttenttu giddon bare na7ay, <Ukithaa imma> gooppe, shuchchaa immiyaa aawuu de7ii? 10 Qassi, <Moliyaa imma> gooppe, aw shooshshaa immanawee? 11 Hinttenttu iita gidiidde, hinttenttu naanatuwassi lo77obaa immiyaawaa erooppe, yaatina, saluwan de7iyaa hinttenttu Aawuu barena woossiyaawanttussi lo77obaa wooti darissi immennee!
12 <<Hewaa diraw, hara asay hinttew oothanaw koyyiyaa ubbabaa hinttekka asaw oothite; ayissi gooppe, Muse higgiyaa bilethaynne nabatuu tamaarissiyaawe hawaa.
Un77a Penggiyaabaa
(Luq 13:24)
13 <<Un77a penggiyaanna gelite. Ayissi gooppe, bayethaw afiyaa penggi aakuwaa; ogiikka woggaa. Hewaanna geliyaa asaykka cora.
14 <<Shin, de7oo afiyaa penggi un77a; ogiikka xunthaa. Qassi hewaa demmiyaawanttukka guutha.
Mithay Bare Ayfiyan Erettee
(Luq 6:43-44)
15 <<Bolla bagganna dorssaa malatiide, hinttekko yiyaa worddo nabatuwaappe naagettite; shin unttunttu garssa bagganna wallatuwaa mala. 16 Unttunttu ayfiya ayfiyaawaan hintte unttuntta erana; agunthay woddenthaa ayfiyaa ayfenna; gomi77oriikka kookiyaa ayfiyaa ayfenna. 17 Hewaadankka, lo77o mithaa ubbay lo77o ayfiya ayfee; shin iita mithay iita ayfiyaa ayfee. 18 Lo77o mithay iita ayfiyaa ayfanaw danddayenna; qassi iita mithaykka lo77o ayfiyaa ayfanaw danddayenna. 19 Lo77o ayfiyaa ayfenna mithaa ubbay qanxxettiide, tamaan yegettana. 20 Hewaa diraw, hintte unttunttu ayfiyaa ayfiyaawaan unttuntta eranita.
21 <<Saluwan de7iyaa Ta Aabbu geeddawaa oothiyaa uray saluwaa kawutethaa gelanaappe attin, <Godaw, Godaw> giyaa ubbay gelenna. 22 Pirdda gallassi daro asay taana, <Godaw, Godaw, nuuni ne sunthan Xoossay kiittowaa odibeykkoo? Ne sunthan xalahatuwaa kessibeykkoo? Qassi nuuni Xoossay oothiyaa maalalissiyaabaa ne sunthaan oothibeykkoo?> yaaganawantta. 23 Taani he wode unttuntta, <Taani hinttena ubbakka erikke; iitabaa oothiyaawanttu hintte ta matappe haakkite> yaagana. +
Laa77u Mala Gollatuwaa
(Luq 6:47-49)
24 <<Hewaa diraw, hawaa ta qaalaa sisiide oothiyaa ubbay mino zaallaa bolla bare golliya keexxeedda wozanaama asaa mala. 25 Iray bukkiide, di7uu di77eedda; carkkuukka carkkiide, he golliya sugeedda. Shin golli mino zaallaa bolla keexetteedda diraw, kunddibeenna.
26 <<Hawaa ta qaalaa sisiide oothenna asay ubbay, bare golliya shafiyaa bolla keexxeedda booza asaa mala. 27 Iray bukkiide, di7uu di77eedda; carkkuukka carkkiide, he golliya sugina, golli ellekka kunddeedda. He golli wolqqaama kunddethaa kunddeedda.>>
28 Yesuusi bare haasayiyawaa wursseedda wode, asay I tamaarissiyawaan maalaletteeddino. 29 Ayissi gooppe, I unttuntta tamaarissiidde, Muse higgiya tamaarissiyaawanttudaan gidennaan, maatay de7iyaa asaadan tamaarisso diraassa.
+ 7:23 Maz 6:8