9
Yesuusi Bollay Gunddeedda Bitaniyaa Patheedda
(Mar 2:1-12; Luq 5:17-26)
Hawaappe kaalla Yesuusi wonggiriyaan geliide, abbaa pinniide, bare katamaa yeedda. Amareedda asay bollay gunddeeddda itti bitaniyaa shanchchamaan tookkiide, Yesuusakko aheeddino; Yesuusi unttunttu ammanuwaa be7iide, bollay gunddeeddda bitaniyaa, <<Ta na7aw, yayyoppa; ne nagaray atto geetetteedda>> yaageedda.
Higgiyaa tamaarissiyaawanttuppe ittu ittu barenttu wozanaan, <<Laa ha bitani Xoossaa bolla iitabaa haasayeettee!>> yaagi qoppeeddino.
Yesuusi unttunttu qofaa eriide, unttuntta hawadaan yaageedda; <<Hinttenttu hintte wozanaan hawa mala iitabaa ayissi qoppiitee? <Ne nagaray atto geetetteedda> yaagiyaawe mateeyee? Woy, <Dendda eqqaade hametta> yaagiyaawe matee? Shin sa7aa bollan nagaraa atto gaanaw taw, Asaa Na7aw, maatay de7iyaawaa taani hinttena erissana>> yaagiide, hewaappe guyye I he bollay gunddeedda bitaniyaa, <<Dendda eqqa; yaataade ne shanchchamaa tookkaade, ne golle ba>> yaageedda.
Gunddeedda bitaniikka denddi eqqiide, bare golle beedda. Shin daro asay hewaa be7iide yayyeeddino; asaw hawaa mala maataa immeedda Xoossaa galateeddino.
Yesuusi Leewiyaa Maatoossa Xeeseedda
(Mar 2:13-17; Luq 5:27-32)
Yesuusi hewaanna aadhdhiidde, Maatoossa yaagiyaawe qaraxaa qanxxiyaa saan utteeddawaa demmiide A, <<Taana kaalla>> yaageedda.
Maatoossikka denddi eqqiide, A kaalleedda.
10 Yesuusi Maatoossa gollen qumaa maanaw utti de7ishshin, qaraxaa akkiya cora asaynne nagaranchchatuu yiide, aanannanne A kaalliyaawanttunna ittippe gayitaan utteeddino. 11 Itti itti Parisaawatuu hewaa be7iide, Yesuusa kaalliyawantta, <<Hinttena tamaarissiyaawe qaraxaa qanxxiyaawanttunnanne nagaranchchatuwanna qumaa ayissi ittippe mii?>> yaageeddino.
12 Shin Yesuusi unttunttu yaagiyaawaa sisiide, <<Hargganchchatuwaassappe attin, paxatuwaassi aakimii koshshenna. 13 Shin hinttenttu biide, Xoossaa Maxaafay, <Taani maarotethaa koyyayppe attin, yarshshuwaa koyyikke> yaagiyaawe waagiyaawentto erite; ayissi gooppe, taani nagaranchchatuwaa xeesanaw yeeddawaappe attin, xillatuwaa xeesanaw yabeykke>> yaageedda.
Xoomaabaa Oochcheedda Ooshaa
(Mar 2:18-22; Luq 5:33-39)
14 He wode Yohaannisa kaalliyawanttu Yesuusakko yiide, <<Nuuninne Parisaawatuu ubba wode xoomeetto; shin neena kaalliyawanttu ayissi xoomikkinoo?>> yaagiide A oochcheeddino.
15 Yesuusi unttuntta, <<Bullachchaa yeedda asay machchatto akkiyawe barenttunna de7ishshin, kayyottanaw danddayiinoo? Danddayikkino; shin machchatto akkiyawaa unttunttu matappe afana wodii yaana; unttunttu he wode xoomanawantta>> yaageedda.
16 <<Eca mayuwaa bolla ooratha dhefiyaa wothiide sikkiyaa asay baawa; ayissi gooppe, ooratha dhefii eca mayuwaa peedhereethana; peedhethaykka kasewaappe daranawaa. 17 Ho77o woyiniyaa eessaa eca ogoruwan naa77iyaa asay baawa. Shin naa77ooppe, he woyiniyaa eessay ogoruwaa daakkana; barewukka woofettana; ogoruukka bayanawaa. Shin, ho77o woyiniyaa eessaa ooratha ogoruwaan naa77anaw bessee; laa77uukka baykkino>> yaageedda.
Yaa7iroosa Naattibaanne Yesuusa Mayuwaa Bochcheedda Mishirattibaa
(Mar 5:21-43; Luq 8:40-56)
18 Yesuusi unttunttoo hewaa odishshin, Ayihude Woosa Golle kaappatuwaappe ittuu aakko yi A sinthaan gulbbatiide, <<Ta naatta ha77i hayqqaaddu; shin neeni yaade ne kushiyaa izi bolla wothaarikkii; iza de7uwaan de7anawunnu>> yaageedda.
19 Yesuusi denddiide, barena kaalliyawanttunna ittippe bitaniyaa kaalliide beedda. 20 He wode tammanne laa77u laythaa kumenthaa, izi bollaappe suuthay goggiyaa itti mishiratta guyyenna shiiqaade, Yesuusa mayuwaa macaraa bochchaaddu. 21 Hawaa iza udowe, iza bare wozanaan, <<Taani A mayuwaa xalalaa bochchantto paxana>> yaagaade qoppaaddu.
22 Shin Yesuusi yuuyyi izo xeelliide, <<Ta naattee, yayyoppa; neena ne ammanuu patheedda>> yaageedda. He man77iyankka mishiratta paxaa aggaaddu.
23 Yesuusi Ayihuda Woosa Golle kaappuwaa soy gakkeedda wode, yeekuwan dinkkaa punniyaa asaanne yeekkiyaa asaa be7iide, 24 <<Kare kesite; guutha naatta gemi77ishaadduppe attin, hayqqabeykku>> yaageedda. Hewaappe guyyiyan asay A bolla darii miicceedda. 25 Shin cora asaa kare I kesseeddawaappe guyyiyan, golle geliide, naatti kushiyaa oyqqeedda; naattakka dendda aggaaddu. 26 He waarii, he man77iyankka he gadiyan ubbaan sisetteedda.
Yesuusi Laa77u Qooqatuwaa Patheedda
27 Yesuusi hewaanna aadhdhiide biyaa wode, laa77u qooqatuu barenttu qaalaa dhoqqu udiide, <<Daawite na7aw, nuuna maaraarikki>> yaagiidde A kaalleeddino.
28 Yesuusi golle geleedda wode, qooqatuu aakko yeeddino; Yesuusi unttuntta, <<Taani hawaa oothanaw danddayiyaawaa ammaniitee?>> yaageedda.
Unttunttu, <<E Godaw>> yaagi zaareeddino.
29 Hewaappe guyyiyan, Yesuusi unttunttu ayfiyaa bare kushiyaan bochchiide unttuntta, <<Hinttew hinttenttu ammanuwaadan hano>> yaageedda. 30 Unttunttu ayfii dooyetti aggeedda; Yesuusi unttunttoo, <<Hawaa oossinne odoppite>> yaagiide minissiide odeedda. 31 Shin unttunttu biide, he gadiyaa ubbaan Yesuusabaa odeeddino.
Yesuusi Itti Duudiyaa Patheedda
32 Unttunttu kesiide biya wode, amareedda asay iita ayyanay oyqqina duudeedda bitaniyaa Yesuusakko aheeddino. 33 Yesuusi iita ayyaanaa kesseeddawaappe guyyiyan, duude bitani haasayeedda. Asay, <<Hawe oorathabaa; hawaa malabay Isra7eeliyaa gadiyaan ubbakka hanibeenna>> yaagi maalaletteeddino.
34 Shin Parisaawatuu, <<I iita ayyaanatuwaa kaappuwaa wolqqaan xalahatuwaa kessee>> yaageeddino. +
Yesuusi Asaassi Qaretteedda
35 Yesuusi unttuntta Ayihuda woosa golletuwan tamaarissiiddenne kawutethaa wonggalaa mishiraachchuwaa odiidde, qassi harggiyaa ubbaappenne sakuwaa ubbaappe asaa pathiidde, wogga katamatuwaninne qeeri katamatuwaa ubbaan yuuyyeedda. + 36 Cora asaa be7iide, heemmiyaa asay baynna dorssaadan asay hirggettiyaa dirawunne asaa maaddiyaabay baynna diraw, asaw qaretteedda. + 37 Yaatiide barena kaalliyaawantta, <<Qoychchaw gakka kathay dara; shin cakkiyaa asay guutha. 38 Simmi kathaa Goday kathaa cakkanaw oosanchchatuwaa yeddana mala, A woossite>> yaageedda.
+ 9:34 10:25; 12:24; Mar 3:22; Luq 11:15 + 9:35 Mat 4:23; Mar 1:39; Luq 4:44 + 9:36 Pay 27:17; 1Kat 22:17; 2Od 18:16; Hiz 34:5; Mar 6:34