2
Worddo Asttamaaratuwaa
Shin timbbitiyaa odiyaa worddatuu asaa giddon kase de7iyaawaadan, hintte giddonikka wordduwaa tamaarissiyaawanttu de7ana. Unttunttu barena wozeedda, Godaa kaddiide, bayizziya worddo timirttiyaa ahana; qassi unttunttu akeekenna bashshaa barenttu bolla ahana. Qassi daro asay yeellayiyaa unttunttu iita ogiyaa kaallana; unttunttu gaasuwan tumuwaa ogii borettana. Wordduwaa tamaarissiyaa hewanttu shaloo yaaretiyaawan barenttu medhdhi akkeedda tossaan hinttena bonqqana; benippe doommiide, unttunttu pirdday giigi utteedda; unttuntta dhayissiyaawe beegottiide naagee.
Nagaraa ootheedda kiitanchchatoo Xoossay qarettennaan, pirddaa gallassay gakkanaw dhuma ollaan unttunttu qashetti utteedda Gaannamiyan yeggeedda. Xoossay nagaranchchatuwaa bolla bashshaa haathaa yeddeeddappe attin, beni asaw keekibeenna; shin xillotethaabaa odeedda Nohanne hara laappu asatuwaa ashsheedda. + Xoossay Sodoomaanne Gamooraa giya katamatuwaa biittaa bidinthaa udiide, guuddi dhayissiidde, nagaranchcha gidiyaawantta gakkanabaw leemisuwaa ootheedda. + Higgew azazettenna tunatethaa oothiyaa asatuwaa giddon tuggattiide de7iyaa xilluwaa Looxa Xoossay ashsheedda. + He lo77o bitani unttunttu giddon de7iidde, unttunttu oothiyaa iita oosuwaa gallassi gallassi be7eedda wodenne siseedda wode A lo77o wozanay un77etteedda. 9-10 Hewaa gidooppe, Goday Xoossaw goyinniyaa asatuwaa paaciyaappe wooti ashshanentto eree; nagaranchchatuwaa qassi ubbaappe aathiide, tuna amuwan ashuwaa amuwaa kaalliyaawanttanne qassi Xoossaa wolqqaa kadhiyaawantta, pirddaa gallassay gakkanaw Goday muriidde wothanawaakka eree.
Wordduwaa tamaarissiyaa hewanttu xalanne otoranchchaa gideeddawaan, bollan de7iya bonchcho medhetaa boriinoppe attin, bonchchikkino. 11 He wordduwaa taamaarissiyaa asatuwaappe daro minonne wolqqaama gidiyaa kiitanchchatuukka unttuntta Godaa sinthan boriyan mootanaw koyyikkino. 12 Shin he asatuu oyqqettiide dhayanaw yeletteedda barenttu medhetaan wozanay bayinna woraa do7atuwaadan haniino; unttunttu erennabaa boriino; qassi barenttu bayizzuwan, unttunttu coo dhayana. 13 Unttunttu barenttu medhdheedda metuwan metootana; gallassi yexxiidde duriyaawaa nashechchiyaabaa giide qoppiino; unttunttu kawushissiyaawanttanne tunatuwaa gidi uttiide, hinttenanna miyaa qumaa muussaan nashettiino. 14 Caaratiyaa macca asaa xeelliyaawaa aggenna ayfii unttunttoo de7ee; qassi nagaraa oothiyaawaakka aggikkino. Ammanuwan minnibeenna asaa cimmiino. Amuwaa dooyeedda wozanay unttunttoo de7ee; unttunttu sheqetteeddawantta. 15 Suure ogiyaa aggiide baleeddino. Bi7oora na7aa Balaama ogiyaanna beeddino; Balaami makkalaan miishshaa akkanaw koyyeedda. + 16 I timbbitiyaa odiyaawaa; shin A nagaraa diraw, A harii asaadan haasayan seeriide, gooshshaa mala hanuwaappe A te77eedda.
17 He asatuu melidiggeedda pulttuwaa mala; qassi gotuu tookkiide afiyaa shaariyaa mala; Xoossay unttunttoo sakkana dhumaa giigissi wotheedda. 18 Ayissi gooppe, unttunttu melanne otoro haasayaa hasayiino; baliidde de7iyaa asaappe kesi yeeddawantta wolqqaama ashuwaa amuwan cimmiino. 19 Unttunttu barew bashshaa amuwaanna de7iidde unttuntta, “Hintte ayilletethaappe kesana” yaagiino; ayissi gooppe, itti asay barena xooneeddabaw ayawunne ayilliyaa. 20 Unttunttu nu Godaanne nuuna ashshiya Yesuusi Kiristtoosa eratethan ha sa7aa tunatethaappe kessi akkeeddawaappe guyyiyan, guyye simmiide, aani dhubettiide xoonettiyaawaa gidooppe, kase de7iya de7uwaappe guyyewe unttunttoo iitana. 21 Ayissi gooppe, unttunttoo imetteedda geeshsha azazuwaa eriidde aggiyaawaappe unttunttu xillotethaa ogiyaa erennaan aggintto lo77a shin. 22 “Kanay bare cooshshaakko guyye simmee” giya leemisuunne qassi, “Meecetteedda gudunthay guyye simmiide, urqqaan gonddorettee” giya leemisuu tuma gidiyaawaa unttuntta gakkeeddawe bessee. +
+ 2:5 Dom 6:1–7:24 + 2:6 Dom 19:24 + 2:7 Dom 19:1-16 + 2:15 Pay 22:4-35 + 2:22 Lem 26:11