3
Ayihudatuu Ammanennaan Aggussaan Bayizzeeddino
Yaatina, Ayihuda asatuu ayaani Ayihuda gidenna asaappe aadhdhiinoo? Woy qaxxarettiyaawaan ay maaduu de7ii? Hawe Ayihudatuwaa ubbabaani loythi maaddee; ubbabaappe kase Xoossay bare kiitaa hadaraa Ayihudatoo immeedda.
Yaatina unttunttuppe ittu ittuu ammanettennawaa gidooppe, waanii? Hewaa diraw, Xoossay ammanettenna yaagiyaawee? Hewaa gidenna; asay ubbay worddanchchaa gidooppekka, Xoossay giyaawe tuma gidanaw bessee. Xoossaa Maxaafay, “Neeni haasayiyaa wode, neeni xillo gidiyaawaa erissanaw koshshee; neeni mootettiyaa wode, shatimmanaw bessee” yaagee. +
Shin nu bayizzuu Xoossaa xillo oosuwaa erissintto, nuuni waaganee? Nu bolla hanqquwaa ahiyaa Xoossay bayizzanchchee? Taani asay giyaawaadan gay. Hewe waayyii hanana. Ayissi gooppe, hewaadan gidooppe, Xoossay ha alamiyaa bolla wooti pirddanee?
Shin ta wordduwan Xoossaa tumatethay A bonchchoo darooppe, yaatina, hawaa gakkanaw ayissi ta bolla nagaranchchaadan pirddii? Yaatina nuuni, “Lo77uu yaanaadan, ane iitabaa oothoytte” ayissi gookkoo? Itti itti asay hawaa taana mootiidde boreeddino; unttunttu Xoossaappe bessiyaa pirddaa akkana.
Asay Ubbay Nagaranchchaa
Hewaa diraw, nuuni waaganee? Nuuni Ayihudatuu, Ayihuda gidenna asaappe dareettoo? Hewaa gidenna; ayissi gooppe, Ayihudatuukka Ayihuda gidenna asatuukka ubbay ittippe nagaraappe garssan de7iyaawaa taani kase hinttenttoo odaaddi.
10 Xoossaa Maxaafay hawaadan yaagee; +
“Xillo asay ittuunne baawa.
11 Akeekiyaa asaykka baawa;
woy Xoossaa koyyiyaawekka baawa.
12 Asay ubbay ogiyaappe kare keseeddino;
ubbay mulekka maaddennawaa gideedda.
Lo77obaa oothiyaa ooninne baawa;
haray atto ittuunne baawa.
13 Unttunttu doonay dooya de7iyaa duufuwaa mala.
Barenttu inxxarssan worddoteeddino.
Unttunttu doonaappe asaa wodhiyaa shooshshaa
yishsha mala haasayay kesee. +
14 Unttunttu doonaan sheqaynne camobay kumeedda. +
15 Unttunttu suuthaa gussanaw
darii elleelliino. +
16 Bayzzuunne kolethay
unttunttu beeddasaan haqaninne dhayenna.
17 Unttunttu sarotethaa ogiyaakka erikkino.
18 Qassi Xoossaw yayyiyaabay
unttunttu qofaan baawa”
yaagee. +
19 Asaa ubbaa haasayaa diggana malanne kumentha sa7aa Xoossaa pirddaappe garssaw aathana mala, higgiyaa giddon odetteedda ubbabay higgiyaappe garssan de7iyaa asaw haasayiyaawaa nuuni ereetto. 20 Xoossaa sinthan ooninne higgii azaziyaawaa oothiyaawaan xillenna; higgii itti asay nagaraa ootheeddawaa eranaadan udee. +
Asay Xilliyaawe Ammanuwaana
21 Shin Xoossay asaa xillissiyaa ogii higgii baynnaan ha77i qoncceedda; higgiinne nabatuu he xillotethaabaa markkatteeddino. 22 Xoossay asaa Yesuusi Kiristtoosa ammaniyaawaan xillissee; Xoossay hewaa A ammaniyaa ubbaw oothee; ay shaakotethaynne baawa.
23 Ayissi gooppe, asay ubbay nagaraa ootheedda; Xoossaa bonchchuukka unttunttoo guuxxeedda. 24 Shin unttunttu Xoossay immiyaa A aadho keekatethaan, barentta woziyaa Kiristtoosi Yesuusa bagganna coo xilleeddino. 25 Yesuusa suuthaan asay A ammaniide, bare nagaraw maarotethaa demmanaw, Xoossay A immeedda; Xoossay hewaa bare xillotethaa bessanaw ootheedda; I beni wodiyaan asaa nagaraa danddayiide, kadhi bashi aggeedda; shin 26 ha wodiyaan bare xillotethaa bessanaw asaa nagaraa aggenna; Xoossay hewaa oothiyaawaan I bare huuphew xillo gidiyaawaanne Yesuusa ammaniyaa ubbaa xillissiyaawaa bessee.
27 Yaatina, nuuni ayaw ceeqettanee? Aynne baawa. Ayaa gasuwaanee? Nuuni higgew eeno giyaawaanee? Gidenna; ammanuwaa higgiyaanappe attin. 28 Ayissi gooppe, asay ammanuwan xillanaappe attin, higgii azaziyaawaa oothiyaawaana gidenna yaagiide qoppeetto.
29 Woy Xoossay Ayihudatuwaa xalalaw Xoossee? Ayihuda gidenna asaw Xoossaa gidennee? Tuma, Ayihuda gidennawanttookka I qassi Xoossaa. 30 Itti Xoossaa xalalay de7ee; Ayihudatuwaa unttunttu ammanuwan I xillissana; qassi Ayihuda gidennawanttakka unttunttu ammanuwan xillissana. + 31 Yaatina, nuuni higgiyaa ammanuwan gaxaa suganee? Gidenna; higgiyaa minissoytteppe attin.
+ 3:4 Maz 51:4 + 3:10 Maz 14:1-3 + 3:13 Maz 5:9 + 3:14 Maz 10:7 + 3:15 Isa 59:7-8 + 3:18 Maz 36:1 + 3:20 Maz 143:2; Gal 2:16 + 3:30 Zar 6:4; Gal 3:20