7
Muse Higgiyaa Qashuwaappe Bilettiyaawaa
Taanaadan ammaniyaawanttoo, hinttenttu ubbay higgiyaa eriyaa diraw, taani giyaawaa loythi eriita; higgii itti asay paxa de7eedda wode xalalaan A mooddee. Ayissi gooppe, asinaa geleedda mishiratta izi asinay paxa de7eedda keenan, higgiyan aananna qashetta uttaaddu; shin izi asinay hayqqooppe, aananna caaqqeedda higgii izo mooddenna. Hewaa diraw, iza bare asinay paxa de7ishshin, hara attumawaa gelooppe, asay izo, “Woshummewunno” gaana. Shin izi asinay hayqqooppe, higgii izo mooddenna; iza hara asinaa gelooppenne izo ooninne, “Woshummewunno” geenna.
Taanaadan ammaniyaawanttoo, hewaadan hinttenttu qassi Kiristtoosa asatethaappe itti bagga gidiyaa diraw, hinttenttu aabagganna hayqqeeddita. Qassi nuuni Xoossaa maaddiyaa oosuwaa oothana mala, hinttenttu Xoossay hayquwaappe dentheedda Kiristtoosawantta. Ayissi gooppe, nuuni nu asatethay koyyeeddawaadan de7iyaa wode, higgii nuuni nagaraa oothanaadan, nuuna denthethee; nu asatethaa giddon iita amuu de7iyaa diraw, nuuni hayqoo ayfiyaa ayfeeddo. Shin ha77i nuuni nuuna qachcheeddawoo hayqqeedda diraw, Xoossay nuuna higgiyaa qashuwaappe billeedda. Hewaa diraw, nuuni Geeshsha Ayyaanay giigisseedda ooratha ogiyaan Xoossaw eeno gaanawaappe attin, xaafetteedda higgii nuussi giigisseedda eca ogiyaan eeno gookko.
Higgiyaanne Nagaraa
Yaatina, nuuni waaganee? Higgii bare huuphew nagaree? Hewaa gidenna; shin higgii nagaray ayentto taana erisseedda. Ayissi gooppe, taani higgii, “Asaabaa amottoppa” gibeennentto, asaabaa amottiyaawe ayentto erikke. + Shin nagaray taani ubbabaa amottana mala, azazuwaa bagganna ta bolla ogiyaa demmeedda; ayissi gooppe, higgii baawentto, nagaraw wolqqay baawa.
Kase higgii baynna wode taani paxa; shin azazuu yeedda wode nagaray de7oo simmina, 10 taani qassi hayqqaaddi; taana paxa wothanaw Xoossay qoppeedda azazuu, taw hayquwaa aheedda. 11 Ayissi gooppe, nagaray azazuwaa bagganna taana cimmiyaa ogiyaa demmiide, he azazuwan taana wodheedda. +
12 Hewaa diraw, higgii geeshsha; azazuukka geeshsha, xillanne lo77a.
13 Yaatina, lo77obay taw hayquwaa aheeddee? Hewaa gidenna; shin taw hewaa nagaray aheedda; asay nagaray ayentto shaakkiide erana mala, nagaray lo77obaa bagganna, taw hayquwaa aheedda. Qassi azazuu, “Ooninne nagaraa oothanaw bessenna” yaagiyaa diraw, nagaray kasewaappe aadhdhi iiteedda.
Asaa De7uwaa Garssan De7iyaa Baaxiyaa
14 Nuuni higgii Xoossawaa gidiyaawaa ereetto; shin taani taana nagaraw zali77eedda hayqqiyaa asa; 15 taani oothiyaawaa wozanaa aathikke; ayissi gooppe, taani ixxiyaawaa oothayppe attin, taani oothanaw dosiyaawaa oothikke.+ 16 Taani ixxiyaawaa oothiyaawaa gidooppe, higgii lo77a gidiyaawaa markkattay. 17 Hewaa gidooppe, he yewuwaa ta bolla de7iyaa nagaray oothiyaawaappe attin, ha77i taani oothikke.
18 Taanan, hewenne ta asatethaan lo77obay de7ennawaa taani eray; ayissi gooppe, lo77obaa oothiyaa amuu ta bolla de7ooppekka, taani he lo77obaa oothananaw danddayikke. 19 Taani ixxiyaa iitabaa oothayppe attin, taani dosiyaa lo77obaa oothikke. 20 Shin taani ixxiyaawaa oothiyaawaa gidooppe, hewaa ta bolla de7iyaa nagaray oothiyaawaappe attin, ha77i hewaa oothiyaawe taana gidikke.
21 Simmi taani lo77obaa oothanaw dosishshin, iitabaa oothiyaawe taw higge gidiyaawaa demmaaddi. 22 Ayissi gooppe, taani ta wozanaa giddon Xoossaa higgiyan nashettay; 23 shin ta bollaa giddon de7iyaa ta wozanaa qofaa higgiyaanna wadhettiyaa dumma higgiyaa be7ay. He higgii ta bollaa giddon de7iyaa nagaraa oosissiyaa higgiyan taana qashissee. 24 Taani ayba nashechchi baynna asee! Taana hayqoo afiyaa ha asatethaappe ashshanawe oonee? 25 Nu Godaa Yesuusi Kiristtoosa bagganna Xoossaw galatay gido.
Simmi taani ta wozanaa qofaan Xoossaa higgew eeno gay. Shin ta asatethaan taana nagaraa oosissiyaa higgew eeno gay.
+ 7:7 Kes 20:17 + 7:11 Dom 3:13 + 7:15 Gal 5:17