21
Jerusalem vaunama
Naumeki be taugu mara vaunama be dobu vaunama è kitedina, be mara dokanama be dobu dokanama ai kavena, be nam deḡo egasi. Be taugu meagai babaunama, inam Jerusalem vaunama marae Mamaitua ḡarone, be ya yovoyovona è kitana. Tauna naḡivau maika a vokaukaue be ai sia yaḡena na badama ta utena aubainama.
Inam raḡanine taugu bona dosinama è vaiena guyau na kaba miae ya dobi be ya riuna, “Yodi Mamaitua banaga nopodie e miana, be tauna taudi mate ta mia tenaḡana. Taudi tokare tauna na banagama, be tauna tokare taudi adi Mamaituama. Be tauna tokare taudi matasurudima matabudi matedie e bunisa poredina. Inam raḡanine tokare nam guri, nam nuaboya bo ḡaba, be nam muya, baninama yaba matabuna dokane a tubutubuḡana yodi ai kavena.”
Be tauna aitau guyau na kaba miae ya miamiana, tauna ya riuna, “Taugu yaba matabudi vaudima yà voivoiedina!” Be tauna ya riuna, “Uma yabedima kwa girumidina, baninama uma giudima taudi riukaua tokare ta tubuḡana.” Be dabudine tauna ya riueguna, “Yaba matabudi a tubuḡa ya kovina. Taugu vutuna Alfa be Omega, yaba matabuna pakane da damone vutuna taugu yà miamiana. Tauna aitau nuanama e rarau kasakasana, taugu tokare yawasana watutunama yà ute be e tegona, be nam tokare ei maesi. Tauna aitau da piripiri matabudi e vaisubedina, tauna tokare inam yabedima veredima matabudi ei buderiedina. Be taugu tokare tauna na Mamaituama, be tauna taugu natuguma. Be gewagewa banegidima aitauḡa naira ya voiedi be taugu ta bovibovieguna, bo banaga nam waisumeḡidi, bo banaga nopomiremiredima, bo taurau vunuḡa, bo badara yabayababa banegidima, bo muraḡa be ginauri tauvoiedima, bo kokoitau taurauduneedima, be tauwai kaikaiyovu matabudi adi gabuma tokare kai be salfa karakarata wataninama nopone ta naḡona. Inam vutuna guri aniwai rabuinama.”
Be noḡone, anea matabudi 7, kovoḡa damodamodima keyekidima 7 a ragaragaudina, taudi nopodie anea tenaḡa ya verau ḡarogue be ya riueguna, “Kwa verau be taugu naḡivau yài kataimna, Sipu Natunama na waivima.”
10 Inam raḡanine tauna arue ya naweguna oya dosinama daudaunama debane. Be inam dabudine tauna meagai babaunama, Jerusalem marae Mamaitua ḡarone, be ya yovoyovona yai kataiguna. 11 Be Jerusalem boruminama ya rawarawa keyekeyemina Mamaitua boruminama maika, be yeku maesadonanama isanama Jaspa, maika tauna ya rawarawa namanamarina, be mate kitanama topa moimoiarinama maika. 12 Be inam meagainama na ganama daudaunama be bagibaginama ya midimidina. Be gana nopone inam matakeda matabudi 12 a kenakenana, be anea 12 inam matakededima a raberabedina. Be matakeda bogedie Israel damdima 12 isedima a kenakenana. 13 Matakeda 3 tavaia yauwanine a kenakenana, be matakeda 3 yavaraduba yauwanine a kenakenana, be matakeda 3 yavaragwae yauwanine a kenakenana, be matakeda 3 yovoia yauwanine a kenakenana. 14 Be meagai gananama tuetuedima matabudi 12 be bogedie Sipu Natunama na apasolma 12 isedima a kenakenana.
15 Be inam aneanama ḡarogue ya giugiuna, tauna nimane anirau ruva goldie voivoienama ya kaikaididina, inam meagainama be matakededima, be gananama e ruvedina aubainama. 16 Be meagai na tabatabama inam 12 tausand stadia,* be na morabama be na dauma, matabudi teneḡidima. 17 Be tauna gana ya ruvana na potopotoma inam 144 kubit, inam ruvanama banaga adi kaba rauruvama, vutuna anea ya paḡo be ya rauruvaena.
18 Be gana inam yeku isanama jaspae a voiena. Be meagai tauna goldie a voiena, be kitanama garasi maika. 19 Be meagai gananama tuetuedima taudi matabudi 12. Be tuatua tenatenaḡaḡa adi yekue adi yekue a ragaudi be ai siedina. Be inam yekudima maesadonedima be waimata veraveraudima. Be yekudima isedima inam umanama: Tuatua 1 inam jaspa, 2 inam sapaiya, 3 inam aget, 4 inam emorold, 20 5 inam sadonikis, 6 inam kanelian, 7 inam kirisolait, 8 inam beril, 9 inam topas, 10 inam kirisopres, 11 inam hayasin be 12 inam ametist.
21 Be iḡoti dosidima matabudi 12 ai midiridi be iḡotidima tenatenaḡaḡa bogedie matakeda ai tubuḡidina. Be meagai kedanama inam goldie voivoienama, kitanama garasi maika.
22 Be taugu inam meagainama nopone tempol nam e kitana, baninama Bada Mamaitua wairewapana vavasaḡinama be Sipu Natunama, taudi vutudi inam meagainama na tempolma. 23 Be inam meagaine nam suara bo nawaravi tima yanayanana, baninama Mamaitua boruminama taudi ewai yanedina, be Sipu Natunama vutuna taudi adi kodamma. 24 Be inam dobune banaga matabudi taudi inam yanane ta babababara naḡona. Be dobu guyaguyaudima adi waiguyauma inam meagaine ta verauḡedina. 25 Be inam meagainama matakededima nam airaḡan tokare ta gududi, be inam dabudine nam airaḡan tokare kupi kwa kita. 26 Be dobu matabuna banegidima adi waiguyauma taragaidima inam meagaine ta saḡedina. 27 Be yaba miremiredima, be banaga aitau yawasana miremiredima bo kaikaiyovudima ta voivoiedina, taudi nam uma meagaine ta saḡa. Be taudi aitauḡa isedima yawasana bukanama nopone ta kenakenana, taudiḡa inam meagaine ta saḡana. Be inam bukanama tauna Sipu Natunama na bukama.
* 21:16 ‘Stadia tenaḡa’ inam 0.185 kilomita. (12,000 x 0.185 = 2220 kilomita) 21:17 ‘Kubit tenaḡa’ inam 0.45 mita. (144 x 0.45 = 64.8 mita) 21:26 Inam riukaua dobu banegidima. Be taudi dobu vaunama banegidima, vutuna aubainama taudi nam Mamaitua na ḡavia, dobu poranama banegidima maika.