6
Taunoya adi giuma
Taunoya taudi adi babadama sibo a vivira kauedina. Inam kauine tokare Mamaitua isanama be dà waikatakataima nam ta kawa gewegewedi. Be deḡoda ami babadama waisumeḡidima, naumeki da ko vivira kauedi be nam ko noḡota tuatuaḡaiedi be ko riuna, “Aa, inam tuatuaḡadama, nam bonedima tà vaie.” Inam avedi, be ḡarodie ko noya guratana, baninama taumi matabumi tauwai sumaḡa, be inam kauine taumi taudi ko sagudina.
Waikatakatai kaikaiyovudima be waiguyau riuriukauinama
Inam riukauidima kwai katakataidi, be tauwai sumaḡa matabudi kwa riu guratedi da taudi sibo inam riudima a voteyeteyedina. Deḡoda aitau waikatakatai tabu ewai katakataimi, be dà Badama Yesu Keriso na waikatakataima nam e ruva, bo Kuristen na mia kauama waikatakatainama nam e ruva, inam baneginama nam aiyaba i kataiena, ibewa, tauna noponama rauguyaguyau be sida ya moḡavuna. Vutuna aubainama raḡan matabuna giu banidima debedie ewai saḡasaḡana. Be inam waisaḡasaḡanama damone nuaraḡaraḡa, waikawa ḡasiḡasi, unura be waikarakarakutu ta tubutubuḡana. Inam nama banegidima raḡan matabuna gewagewa tauwai tubuḡidima. Baninama taudi adi noḡotama a sidana, be nopodima waitupa kaiyovu a moḡavuna, be nam riukaua ti kataiena. Taudi tawai noḡotana waikuristen inam kabe waiguyau anipaḡonama kedana.
Waikuristen nopone deḡoda aba tè paḡona inam naumeki, baninama tauda inam Arue tèi guyauna. Baninama tinadama yawai tubuḡidana raḡanine, tauda nam aiyaba te paḡo be mate uma dobune te tubuḡana. Vutuna aubainama dà kaba gurima raḡanine, nam tokare aiyaba tà paḡo be mate tà naḡo. Be deḡoda kani be gara tè banavidina, inam naumeki. Taudi aitauḡa da waiguyau ta ḡoeḡoe guratena, taudi raurubue ta bekubekuna, maika kwaro kabe i tikotikonidi. Inam raḡanine taudi nopodie noḡota gewegewedima be buebuedina toitoi ta saḡasaḡana. Inam kauidie taudi gewagewae ta naḡonaḡona. 10 Baninama mane wainuapaḡoenama ko noḡoti da inam gewagewa tabu be tabu waramidima. Banaga ḡesaudima adi waisumaḡama a gosedina, baninama taudi mane ragaudima a ḡoe guratena, aubainama a voia munaḡedi da nopodima nuaboya da nuaboya ya moḡavuna.
11 Be tam Mamaitua ḡaronama aubainama, inam yawasanidima kwa gosaḡa be kwa raurubu gurata da yawasana didimanidie kwa miana. Be mate Mamaitua na ḡoane kwa miana, be waisumaḡa, wainuapaḡo, damipore be voyaḡota, vutudi kwa ragaudi da ḡarome. 12 Be waisumaḡa aubainama waiḡavia verene kwai ḡaviana, yodibe yawasana kenakena nonoḡinama kwa paḡona tam aubaimma. Tam matamata toitoi noḡodie kuya midi be kuya riuna da Keriso kuyai sumaḡena, inam raḡanine Mamaitua ya vinemna da inam yawasaninama kwa paḡona. 13 Mamaitua yaba matabuna yawasana tauutenama, be Yesu Keriso, tauna vutuna Pontis Paelat noḡone ya midi be riukaue ya giuna. 14 Taudi matedie taugu yà riuriu vavasaḡemna da uma giudima matabudi kwai muriwatanedina da tam tokare nam aitau aba gewagewanama ḡarome e vato. Nama kwa miana, naumeki da raḡan boruborune dà Badama Yesu Keriso e maḡatarana. 15 Inam raḡaninama Mamaitua boni ya vinena, tauna vutuna Mamaitua vere vavasaḡinama. Be taunaḡa riukaua Bada be guyaguyau matabudi adi guyauma, be babada matabudi adi Badama. 16 Tauna taunaḡa nam airaḡan e guri. Be na kaba miama inam yana boruminama yai rewapana vavasaḡana, nam aitau teneteneḡina da na kaba miama diane e naḡo. Be nam aitau deḡo, boni da yodi i kita rubuna. Tauna isanama tà kaisuḡu nonoḡena, be rewapana tauna ḡarone e kenakena nonoḡana. Inam riukaua.
17 Banaga waiguyaudima uma dobune kwa riu vavasaḡedi da taudi nopodie nam sibo a rauguyaguyau, bo adi noḡotama adi waiguyaue a biridi, avedi, baninama inam yabedima matabudi tokare ta samoana. Be taudi Mamaitua vutuna tai sumaḡena. Tauna vutuna yaba toitoi veredima nuadama aniwai nuaveredima aubainama e uteutedana. 18 Be kwa riu vavasaḡedi da taudi vere ta voiedi be tai guyauena. Be nuedima tabutabune adi banagama ḡarodie ta pairuna. 19 Inam kauine taudi ta vovo kaukauana adi waiguyauma raḡan muriḡa aubainama da taudi tokare yawasana ta paḡona, be inam yawasaninama tauna riuriukauinama.
20 Timoti, kwa rabe kauem be am noyama aba Mamaitua ya uteutemna, vutunaḡa kwa kita watanina. Be banaga adi giuma kaikaiyovudima nam kwa ragaudi. Inam giudima nam Mamaitua na riukauama timawai muriwatanena. Taudi Mamaitua tauwai diboḡinama, be taudi ta riuriuna da inam vutuna kabe Mamaitua na katai, inam matabuna kaiyovu. 21 Be taudi ta riuriuna da Mamaitua na riukauama kabe ti katakataie, ibewa da taudi waisumaḡa riuriukauinama a yakasina.
Mamaitua na raukiviverema ḡaromie e kenana.