4
Jeesus, täis Püha Vaimu, tuli Jordani jõe äärest tagasi ja Vaim juhtis ta kõrbesse, kus kurat teda nelikümmend päeva kiusas. Kogu selle aja jooksul ei söönud ta midagi, nii et lõpuks oli tal nälg.
Kurat ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, käsi sel kivil leivaks muutuda.“
„Pühakirjas on kirjutatud: „Inimene ei ela üksnes leivast,““* vastas Jeesus.
Kurat viis ta üles kõrgesse kohta ja näitas talle põgusalt kõiki maailma kuningriike. Seejärel ütles kurat Jeesusele: „Ma annan sulle võimu kõigi nende üle ja nende hiilguse. See võim on antud mulle ja mina võin anda selle, kellele tahan. Kummarda maani ja teeni mind ning sa võid kõik selle saada.“
„Pühakirjas on kirjutatud: „Sina pead kummardama Issandat, oma Jumalat, ja üksnes teda teenima,““ vastas Jeesus.
Kurat viis Jeesuse Jeruusalemma, asetas ta templi katusele ja ütles talle: „Kui sa oled Jumala Poeg, siis hüppa! 10 Sest Pühakirjas on kirjutatud: „Ta käsib oma inglitel sinu eest hoolitseda 11 ja sind kaitsta, et sa kivi otsa ei komistaks“.“
12 „Pühakirjas on kirjutatud: „Sa ei tohi Issandat, oma Jumalat, kiusata,““§ vastas Jeesus. 13 Kui kurat oli kõik oma kiusatused lõpetanud, jäi ta järgmist võimalust ootama.*
14 Jeesus läks Vaimu väega täidetult Galileasse tagasi. Kuuldused temast levisid kõikjal. 15 Jeesus õpetas nende sünagoogides ja kõik ülistasid teda. 16 Kui ta jõudis Naatsaretti, kus ta oli üles kasvanud, läks ta hingamispäeval sünagoogi nagu tavaliselt. 17 Talle ulatati prohvet Jesaja rullraamat. Jeesus keeras kirjarulli lahti ja leidis koha, kus on kirjutatud:
18 „Issanda Vaim on minu peal, sest ta on mind võidnud kuulutama head sõnumit vaestele. Ta on saatnud mind teatama, et vangid vabastatakse, pimedad näevad, rõhutud vabanevad, 19 kuulutama välja Issandale meelepärast aega.“ 20 Ta keeras pärgamendirulli kokku ja andis teenrile tagasi. Siis istus ta maha. Kõik sünagoogis vaatasid tema poole.
21 „See Pühakirja tekst, mida te just kuulsite, on täna täide läinud!“ ütles ta neile. 22 Kõik väljendasid oma heakskiitu ja olid hämmastunud neist meeldivatest sõnadest, mis tema huulilt tulid. „Kas see pole Joosepi poeg?“ imestasid nad.
23 Jeesus vastas: „Olen kindel, et kordate mulle seda vanasõna: „Arst, ravi ennast!“, ja küsite: „Miks ei tee sa siin, oma kodulinnas, seda, mida sa kuuldavasti Kapernaumas tegid?“ 24 Aga ma ütlen teile tõtt, ühtki prohvetit ei tunnustata tema kodulinnas. 25 Olen kindel, et Eelija ajal oli Iisraelis palju lesknaisi, kui kolm ja pool aastat oli põud, mis põhjustas riigis suure näljahäda. 26 Ometi ei saadetud Eelijat ühegi juurde neist. Ta saadeti lesknaise juurde Sareptas, Siidoni piirkonnas! 27 Kuigi Eliisa ajal oli Iisraelis palju pidalitõbiseid, oli ainus, kes terveks sai, süürlane Naaman!“
28 Kui sünagoogis viibijad seda kuulsid, said nad kõik maruvihaseks. 29 Nad hüppasid püsti ja viskasid ta linnast välja. Siis vedasid nad ta künka otsa, mille peale linn oli ehitatud, et teda kaljult alla visata. 30 Aga tema kõndis otse nende vahelt läbi ja läks oma teed.
31 Jeesus läks alla Kapernauma, ühte Galilea linna. Hingamispäeval hakkas ta neid õpetama. 32 Nad olid hämmastunud sellest, mida ta neile õpetas, sest ta kõneles mõjuvõimsalt.
33 Sünagoogis oli üks mees, kes oli kurja vaimu valduses. Ta hüüdis: 34 „Mida sa meist tahad, Naatsareti Jeesus? Kas sa tulid meid hävitama? Ma tean, kes sa oled: Jumala Püha!“
35 Jeesus katkestas teda ja ütles: „Ole vait!“ Seejärel käskis ta kurja vaimu: „Tule temast välja!“ Kuri vaim heitis mehe nende ette maha ja lahkus temast, ilma teda vigastamata. 36 Nad kõik olid hämmastuses ja küsisid üksteiselt: „Mis õpetus see on? Ta käsib väe ja võimuga kurjadel vaimudel lahkuda ja nad teevad seda!“ 37 Kuuldused Jeesusest levisid kogu ümbruskonnas.
38 Sünagoogist lahkudes läks Jeesus Siimona koju. Siimona ämm oli kõrges palavikus haige ja need, kes seal viibisid, palusid Jeesuselt abi. 39 Jeesus läks ja seisis tema juurde. Ta käskis palavikul naisest lahkuda ja nii sündis. Naine tõusis kohe püsti ja valmistas neile süüa. 40 Kui päike loojus, tõid nad tema juurde kõik, kes olid haiged, kes kannatasid mitmesuguste vaevuste all. Jeesus pani oma käed üksteise järel nende peale ja tegi nad terveks. 41 Paljudest inimestest tulid kurjad vaimud välja ja karjusid: „Sa oled Jumala Poeg!“ Aga Jeesus takistas neid ega lasknud neil rääkida, sest nad teadsid, et ta on Kristus.
42 Jeesus lahkus järgmisel hommikul vara , et leida mõni rahulik ja vaikne koht. Kuid rahvahulk läks välja teda otsima ja lõpuks ka leidis. Nad üritasid tema lahkumist takistada, sest nad ei tahtnud, et ta ära läheks.
43 Kuid tema ütles neile: „Ma pean minema teistesse linnadesse, et rääkida ka neile head sõnumit Jumala riigist, sest selleks on mind läkitatud.“ 44 Nii rändas Jeesus ringi ja õpetas Juudamaa sünagoogides head sõnumit.
* 4:4 4:4. Tsiteeritud 5. Moosese 8:3. 4:8 4:8. Tsiteeritud 5. Moosese 6:13. 4:11 4:11. Tsiteeritud Psalmid 91:11−12. § 4:12 4:12. Tsiteeritud 5. Moosese 6:16. * 4:13 4:13. Või „soodsat aega“.