3
Jeesus läks taas sünagoogi. Seal oli üks mees, kellel oli vigane käsi. Seal oli ka neid, kes jälgisid, kas Jeesus teeb mehe hingamispäeval terveks, sest nad otsisid põhjust, et teda seaduserikkumises süüdistada. Jeesus ütles vigase käega mehele: „Tule ja seisa siia kõikide ette.“
„Kas hingamispäeval on seaduslik teha head või halba? Kas peaks elu säästma või tapma?“ küsis ta neilt. Kuid nemad ei vastanud sõnagi.
Ta vaatas neid ärritunult ja nende halastamatuse pärast ägestudes. Seejärel ütles ta mehele: „Siruta käsi välja.“ Mees sirutas käe välja ja käsi sai terveks. Variserid lahkusid ja hakkasid kohe Heroodese pooldajatega salaplaane pidama, kuidas nad saaksid Jeesuse tappa.
Vahepeal läks Jeesus tagasi mere* äärde ja suur hulk rahvast järgnes talle. Nad olid pärit Galileast, Juudamaalt, Jeruusalemmast, Idumeast, Jordani-taguselt alalt ning Tüürose ja Siidoni piirkonnast. Nii palju rahvast tuli teda vaatama sellepärast, et nad olid kuulnud kõigest, mida ta teeb.
Jeesus käskis oma jüngritel väikese paadi valmis panna juhuks, kui rahvas talle väga peale tungib, 10 sest ta oli nii paljud terveks teinud, et haiged tunglesid tema poole, et nad saaksid teda puudutada. 11 Iga kord kui kurjad vaimud teda nägid, langesid nad tema ette maha ja kisendasid: „Sina oled Jumala Poeg!“ 12 Kuid ta keelas neil avaldada, kes ta on.
13 Seejärel läks Jeesus mägismaale. Ta kutsus need, keda ta soovis, enda juurde, ja nad tulid tema juurde. 14 Ta valis neist kaksteist, kes oleksid temaga koos, ja nimetas nad apostliteks. Nad pidid olema temaga koos ning ta kavatses nad saata välja head sõnumit kuulutama 15 ja nad pidid saama voli kurje vaime välja ajada. 16 Need on kaksteist, kelle ta valis: Siimon (kelle ta nimetas Peetruseks), 17 Sebedeuse poeg Jaakobus ja tema vend Johannes (kelle kohta ta ütles Boanerges, mis tähendab „kõuepojad“), 18 Andreas, Filippus, Bartolomeus, Matteus, Toomas, Alfeuse poeg Jaakobus, Taddeus, revolutsionäär Siimon 19 ja Juudas Iskariot (kes ta reetis).
20 Jeesus läks koju, kuid taas kogunes nii suur rahvahulk, et temal ja ta jüngritel ei olnud isegi aega süüa. 21 Kui Jeesuse perekond sellest kuulis, tulid nad talle järele, öeldes: „Ta on aru kaotanud.“ 22 Ent Jeruusalemma vaimulikud juhid ütlesid: „Ta on Peltsebuli võimuses! Ta ajab kurje vaime välja kurjade vaimude valitseja abil!“
23 Aga Jeesus kutsus nad enda juurde ning näitlikku selgitust kasutades küsis neilt: „Kuidas saab Saatan Saatanat välja ajada? 24 Kuningriik, mis on iseendaga sõjajalal, ei jää püsima. 25 Riidlev leibkond on hukule määratud. 26 Kui Saatan on iseendaga riius ja sõjajalal, ei kesta ta kaua − peagi oleks tal lõpp. 27 Kindel on see, et kui keegi murrab tugeva mehe majja ja üritab tema asju võtta, ei jõua ta röövsaagiga kaugele, kui ta seda tugevat meest kõigepealt kinni ei seo.
28 Ma räägin teile tõtt: kõik patud ja jumalateotus on võimalik andeks saada, 29 aga kui inimesed teotavad Jumalat sellega, et lükkavad tagasi Püha Vaimu, siis ei saa nad kunagi andeks, sest nad on süüdi igaveses patus.“ 30 (Jeesus ütles nii§ sellepärast, et nad ütlesid: „Tal on kuri vaim.“)
31 Seejärel jõudsid kohale Jeesuse ema ja vennad. Nad ootasid väljas ja saatsid talle teate, milles palusid tal välja tulla. 32 Tema ümber istuv rahvas ütles talle: „Sinu ema ja vennad küsivad väljas sinu järele.“
33 „Kes on mu ema? Kes on mu vennad?“ vastas ta. 34 Heitnud pilgu kõigile, kes istusid tema ümber ringis, ütles ta: „Siin on mu ema! Siin on mu vennad! 35 Kes iganes teeb seda, mis on Jumala tahtmine, on minu vend, õde ja ema.“
* 3:7 3:7. Galilea järve äärde. 3:21 3:21. Sõna-sõnalt „need, kes olid temaga lähedased“. 3:23 3:23. Ehk „tähendamissõna“, mis tähendab „analoogia“, „võrdlus“, „illustratsioon“. § 3:30 3:30. Mitte otsesõnu, kaudselt.