10
Aana a Nuuhi
Eti warakha ya peewu ya Sheemu, Haamu na Yafeeti, aana a Nuuhi. Yo aawaapatthiye aana wakathi opule wiishiyeevo nnyeri.
Aana a Yafeeti aari apa: Komeeri, Makooku, Matayi, Yavani, Tupaali, Mesheki na Tirasi. Aana a Komeeri aari apa: Ashikenazi, Rifwathi na Tokaama. Aana a Yavani aari apa: Elisha, Tarishishi, Kitimu na Rotanimu. Khwa aana atthaapo, atthu khumwazeyela nkerekhere wa nttima na mvisura. Eti peewu ya Yafeeti wakhula khapila na lihimo laya na nti aya na luuka yaya.
Aana a Haamu aari apa: Kuushi, Misuri, Puuti na Kanaani. Aana a Kuushi aari apa: Seepa, Havila, Saapita, Raama na Sapiteeka. Aana a Raama aari apa: Sheepa na Tetaani.
Kuushi khunvokola theenya Ninrooti, otu ti ye aaziyeeyo wiiya ntthu wooshintta vathi apha. Ye aari namasaya wookhomaala omaasho wa Nnyizinku. Ti eto enlupiwaaye yoori “Ntthu nkhama Ninrooti, namasaya wookhomaala omaasho wa Nnyizinku”. 10 Ofwalume awe waaza nti wa Babeeli, Ereki na Akati, zooshi epo zaari nti wa Shinaari. 11 Khulankha nti wa Shinaari khulawa mpakha Ashuuru khujeka sitati ya Neniive, ya Rehopoothi-Yiiri na ya Kaala, 12 na sitati ya Reseeni, sitati khuluyeene yaari vakatthi wa sitati ya Neniive na ya Kaala.
13 Misuri khunvokola Aluti, Anaamu, Alehaapi, Anafituhi, 14 Apaturusi na Akasuluhi (apa pa yo awaavokoliyeeyo Afiliishiti) na Akafitoori.
15 Kanaani khunvokola Sitooni mwanawe wa mwanzo na Ahiiti, 16 theenya na Ayepuzi, Amoori na Akirikashi, 17 Ahivi, Ariki, Asiini, 18 Aravati, Azemaari na Ahamati.
Khwa etthiipo lihimo la Akanaani khumwazeya. 19 Mwiinano wa Akanaani waaziye Sitooni olawaka Keraari, mpakha Gaaza, na phantte ya Sotooma na Komoora, Atima na Sepooyimu mpakha Laasha.
20 Apa aari aana a Haamu na mahimo aya, luuka zaya, miti zaya na khapila zaya.
21 Sheemu nttunkhulu wa Yafeeti, na-ye aawaavokoliye aana; Sheemu aari pwaapu wa aana a Heebere*.
22 Aana a Sheemu aari apa: Elamu, Ashuuru, Arifwakisaati, Luthi na Aramu. 23 Aana a Aramu aari apa: Wuuzi, Huuli, Keteeri na Maashi. 24 Arifwakisaati khunvokola Sheela, na-ye Sheela khunvokola Heebere.
25 Heebere khuwaavokola aana awiri: mmote khuntthaja nzina la Peleekhi mwaasa yoori siikhu zawe tuniya yeettiye waawanyiwa. Otu waphiiri khuntthaja nzina la Yokitaani. 26 Yokitaani khunvokola Alimotathi, Shelefu, Hazarimawethi, Yeera, 27 Hatoramu, Yuzaali, Tiikala, 28 Opaali, Apimayeeli, Sheepa, 29 Ofiiri, Havila na Yopaapu, ooshi apa aana a Yokitaani. 30 Apa aari wiikhala waaza nti wa Meesha mpakha nnyaako phantte ya malawa-juwa nti wa Sefaari. 31 Apa aari aana a Sheemu na mahimo aya, luuka zaya, miti zaya na khapila zaya.
32 Opu ojama wa aana a Nuuhi, waawanyeyiyeeyo khapila khwa khapila na peewu yaya paata yawiisha nnyeri. Khapila zooshi zimwazeyeliyeeyo voolumwenku zalankha voojama otthuupo.
* 10:21 Aana a Heebere pi atthaapo azaniyeeyo nzina la Hebereewu. 10:25 Nzina nttho la Peleekhi maana aya waawanyiwa.