17
Okhiriya alama ya wahati
Wakathi Eburamu afiiyeevo nyaakha tiisiini na tiisiya, Nnyizinku anteeliye khusala amuuza araka: “Miiyo ki Nluku Woowahi Zooshi: weettettele mwentto kintakhaaye miiyo, wiiye ntthu nkemaani, yoori kirette wahati miiyo na-weyo, na kinteela owinkha peewu ya waatta.”
Aphano Eburamu khukokhora khulawa sijita, Nluku khusala anttakhulana ye araka: “Wahati opu kinrettanaaye weeyo, phantte yaka kiniwaahiti yoori onteela wiiya paapa wa khapila za waatta. Waaza leelo nzina lawo khahiyo Eburamu*, ila Eburahiima ti linttelaaye wiiya nzina lawo, mwaasa yoori kinttela wuuretta opaapa wa khapila za waatta. Kinteela waattisa channu peewu yawo, khwa weyo kinretta khapila za waatta, akinoko aya anteela wiiya afwalume. Wahati opu kinrettaaye na-weyo na peewu yawo, onttela wiiya wa mileele; Miiyo ki Nluku awo na wa peewu yawo. Kinteela owinkha tuniya eti oniikhalaaye, weeyaru pure mmalapo. Tuniya yooshi ya Kanaani kinteela winkha peewu yawo khwa mileele, na-miyo kinteela wiiya Nluku aya.”
Nluku khurutela omuuza yoori: “Phantte yawo ona yooshututela wahati aka, weeyo na peewu yawo khwa mileele. 10 Wahati onttelaaye oshuka, waaka Miiyo na-weyo na peewu yawo pi opu: wakhula mwaana wanlume ona yookhiriyisiwa. 11 Okhiriya waya opo, alama ya wahati aka miiyo na-mweyo. 12 Wakhula mwaana anvokoliwaaye wanlume vakatthi wa peewu yawo, n'oofiya siikhu yanaane ona yookhiriyisiwa, hatha nkhama karumeya woovokoliwa vaje vawo, mpakha amwiitthwaana apale amalapo a wuuzanyiwa na apale oohiiyi a peewu yawo. 13 Hatha nkhama pi apa oovokoliwa vaje vawo mpakha apa a wuuzanyiwa ana yookhiriyisiwa. Alama eti yookhiriya vamwiili venu, enthoonyeza wahati aka na-mweyo khwa mileele. 14 Otule ahinttelaaye okhiriya eekariwemo muumathi mwenu, mwaasa yoori akattha wahati aka.”
15 Nluku khumuuza Eburahiima theenya yoori: “Muukhaawo khanteela wiitthiwa theenya Suhuriiya, ila nka eetthiwaka Suhura. 16 Kinteela omparikhiya na kimwinkhe mwaana wawo; khweele, miiyo kinimparikhiya na onteela wiiya maama wa khapila za waatta, afwalume anteela opuwa khwa ye.”
17 Aphano Eburahiima khukokhora khusijiti, ila khusala ajitheyela nroho mwawe ajuuzelaka toono: “Nlume wa nyaakha miiya eeyane mwaana? Khi Suhura ariina nyaakha tiisiini ate ampatthe mwaana?” 18 Eburahiima khumuuza Nluku: “Omparikhiye Esumayila, eeye namarithi aka.”
19 Ila Nluku khunjipu: “Miiyo kiniwuuza khweele yoori, muukhaawo Suhura onteela ompattha mwaana, ontthaje nzina la Esiyaakha. Kinteela oshuka wahati aka na-ye, na peewu yawe entaaye khwa mileele. 20 Kasiila oveka wawo khwa Esumayila. Kinteela omparikhiya na kinteela omwinkha peewu ya waatta. Ye onteela wiiya paapa wa mifwalume khumi na awiri, khwa ye enteela opuwa theenya khapila ya waatta. 21 Ila wahati aka kinteela oshuka mmakhono wa Esiyaakha, otu anttelaaye ovokoliwa ti Suhura wakathi otthuupu wa mwaakhani.” 22 Nawiisha ottakhula na Eburahiima, Nluku khulawa.
23 Siikhu ethiitile, Eburahiima khunthuula mwanawe Esumayila na ooshi aavokoliweeyo vaje vawe na apale aawuuzanyiyeeyo. Khulawa owaakhiriyisa, nkhama etthiipo Nluku aamuuziyeezo. 24 Wakathi aakhiriyaziyeevo, Eburahiima aarettiye arina nyaakha tiisiini na tiisiya 25 na mwanawe Esumayila aari oretta arina nyaakha khumi na mittatthu. 26 Eburahiima na mwanawe aakhiriyiye siikhu moote, 27 vamote na apale aavokoliweeyo owawe, mpakha amalapo apale a wuuzanyiwa.
* 17:5 Eburamu nzina ntthi maana aya “paapa woottitthimisiwa.” Eburahiima nzina ntthi maana aya “paapa wa atthu a waatta”. 17:19 Nzina ntthi la Esiyaakha khwa luuka ya Meebereewu lina maana a “ye atheya”.