19
Opwechiwa sitati ya Sotooma na wuusurukha wa Loothi
Malayikha apale mawiri khufiya Sotooma makaaripi, Loothi aarettiye eekhaliye vanlako* wa sitati ethiitile, ye nawoona malayikha apale khusala athepeeza atthirelaka. N'oofiyela khukokhora khusijiti. Khuwooza yoori: “Ambwana zaka kookholani moolu, kintakha mwisapuwe owaka miiyo karumeyeenu; moose moolweenu na mwilale, mwilawe meesho supuyeene.”
Yo khujipu yoori: “Khinhithajiya, fweeyo ninwahi olala vaparasa veetakale.”
Loothi khuwaakhanyerela na kuvu mpakha yo okhupali olawa omaka owawe. Ye khurumisa wiipikhiwa etthu-yooja ya nnofu na khoochiwa phaawu yoohiina fwaramento, aletto apale khuja.
Ila ahinalawe olala, eetta ota alume ooshi a sitati ethiitile waaza attunkhulu mpakha mashaapu khuzukulela nyuupa ya Loothi. Khusala anyakula ankhuwelaka Loothi araka; “Alume apa atiiyeeyo nnyupa mwawo mphu osikhu otthuupu ari vayi? Owaasarulele vaje apha, fweeyo nintakha niwaalalane”.
Loothi khusaruwela vaje, khufuka nlako awe afukelaka onyoko wawe. Khuwooza yoori: “Safwatali ajamaazaku; mwihirette etthu eto otakhala Mweyo! Miiyo kinaaye aanaaka awiri ahiniwaajuwaaye alume. Kintta owinkhani atthaapo, mwiwaarettele wakhula etile mwintakhaaye. Ila mwihiwaarettele etthu yootakhala aletto apa ata nnyupa mwaka, na miiyo kina yoowiinanela.”
Yo khuri: “Oleevo apha! Weeyo o mmalapo mmuti mphu, ontakha ojinkhe ofwalume na mmuti mwetthu? Fweeyo nintta wuurettela vitthu zooziti epi naari otakhaaye owaarettela apo.” Aphano yo khunsukhuma Loothi, khusala asusela nlako awe yoori apwechaze. 10 N'ooretta toole, aletto apale khunkhola Loothi khumfutthela nnyupa khufuka nlako, 11 na khuwoola maasho alume apale a Sotooma aari vanlako wa Loothi. Waaza attunkhulu mpakha mashaapu khusala apapasela nlako khuhisala asikana.
12 Alume apale khumuuzela Loothi: “Onaaye ajaama akina nsitati mphu? Oleemo, owaathuule aanaawo, akhwewo, muukhaawo na ooshi apale eeyiye aawo, 13 mwaasa aya nateela opwecha sitati eti. Nnyizinku asiila nkhuwo nwulweene wa vitthu zootakhala anrettaazo atthu a Sotooma, apha aniruma yoori nite nipweche sitati yaya eti.”
14 Aphano ye khulawa owooza akhwewe, apale aari weettelaaye owaarala aanaawe yoori: “Mwileemo nsitati mphu, maana Nnyizinku onttela opwecha.” Ila akhwewe apale khusala oona nkhama nzaha.
15 Lifwajiri, malayikha apale khusala amuuza Loothi antumereraka yoori: “Olankhe nasaapi ethiiti, onthuule muukhaawo na aanaawo oowiiri mwileemo mphu. N'oohiretti toowo, amana etaka hukhumu nsitati mphu mweeyo mwintta ofwa.”
16 Khusala arupaza, malayikha apale khuwaakhola makhono, ye na muukhaawe na aanaawe oowiiri khuwaalawana othetekele, mwaasa wa Nnyizinku wiiyana huruma na-ye. 17 Paata yoolaziwamo nsitati mphule, nlayikha limote khumuuza yoori: “Tthira wuusuru ohaayi awo, na oheekese nyuma wala oheemele hatha vahali ohifiyeeni omwaako yoori ohipwetheye.”
18 Loothi khujipu; “Toowo wala safwatali ambwana zaka! 19 Wakirettela saana, khukoonela huruma venkivene, khuusuru ohaayi aka. Ila onyaako khu woolepawo, opwechiwa wa sitati eti ontta okisikana kihinafiye. 20 Kharipu apho ewaapho sitati ttiitthiiru, kinwahi otthirela ottuukho. Hatha nkhama yeetta opushuwa, mwikilikhe kitthirele ottuukho kuusurukhe.”
21 Nlayikha khujipu yoori: “Kakhupali eto ovekiyeeyo, akinteela opwecha sitati yaya eto olupiyeeyo. 22 Ila waakuve olawe nasaapi ethiiti, miiyo akinretta hatha etthu, weeyo ohifiyeeni ohali onttaawo.” Ti eto sitati yaya eto eniittheliwaaye Zowaari.
23 Njuwa litthamuwaka na-ye Loothi afiyaka nti wa Zowaari. 24 Aphano Nnyizinku khukwisa mawe a moottho otulu, akwiselaka Sotooma na Komoora. 25 Khupwecha sitati epile na miti zaattamananiyeeyo, na atthu aya apale aari wiikhalaamo na tthuttu yaya. 26 Ila muukha wa Loothi khuzukuluwa khweekesa onyoko ohali aari olankhaawo, khuthatuwa khwiiya sanamu ya mwiinyu.
27 Supuyeene Eburahiima aalankhiye khulawa puuro etile aari ottakhulanaavo Nnyizinku. 28 Khweekesa phantte ya Sotooma na Komoora na miti zooshi za shiini yaya etile, khusala oona loosi la waatta leettaka otthuwela mmuti mphule nkhama njocho lookhoziwa.
29 Nkatthi woopwecha sitati zooshi za tuniya etile, Nluku khufikhiri etile aavekeliweeyo ti Eburahiima, khumuusuru Loothi vakatthi wa pala yaarettikhaniyeeyo sitati etile aari wiikhalaaye.
Peewu ya Loothi, na nchina la Amowaabu na Amooni
30 Loothi eetta woova wiikhala Zowaari, khuthama na aanaawe oowiiri khusala eekhala omwaako. Oottaatthu khusala eekhala nlikurakuza.
31 Siikhu moote, mwanawe otu nwulu khumuuza otu nttiitthi yoori: “Papeetthu ooluvala na nti opu niriiyo khaamo alume oonirala yoori niwaapatthe aana, nkhama enrettikhanaazo olumwenku wooshi. 32 Nlawe nithuule viinyu ninnywise papeetthu ahapaliwe, niwahi orapalelana anivokolele aana, yoori peewu ya papeetthu ehiishe.”
33 Osikhu otthuupule khuthuula viinyu khunnywisa papaaya, mwaana otu nwulu aya khulawa khulalana papaawe. Papantthu woohijuwi wakathi arapaleliyeevo wala alankhiyeevo.
34 Mmeesho mwaya, otule nwulu khumuuza ttwiiye: “Taana osikhu karapalelana paapa, apho osikhu opu wa leelo nlawe ninhapalise na weeyo olawe warapalelane zwaamu yawo. Anivokolele aana yoori peewu ya papeetthu ehiishe”. 35 Osikhu otthuupule khumwinkha papaaya viinyu swaafu yaphiiri, na-ye otu nttiitthi aya khulawa khulalana, theenya papantthu khuhijuwi wakathi arapaleliyeevo wala alankhiyeevo.
36 Aana apale oowiiri khwiimittha erukulu ya papaaya. 37 Otu nwulu aya khumpattha mwaana wanlume khuntthaja nzina la Mowaabu, ye paapa wa Amowaabu apa ariiwo mpakha leelo. 38 Elottelanaka otule nttiitthi aya khumpattha mwaana wanlume khuntthaja nzina la Ben-Ami, ye paapa wa Amooni, apa ariiwo mpakha leelo.
* 19:1 ‘Nlako wa sitati’ yaari puuro yaazoweriweevo zaari ottakhuliwakaavo milattu na vitthu za zanshara. 19:22 “Zowaari” khwa luuka ya Meebereewu nzina ntthi lina maana a “ttiitthiiru”. 19:38 Ben-Ami khwa luuka ya Meebereewu nzina ntthi lina maana a “mwaana wa jamaayaku”.