23
Ofwa wa Suhura
Suhura eekhaliye nyaakha miiya na eshiriini na sapa. Khufwa Kiriyati-Aarapa (oniittheliwaawo Heporooni) tuniya ya Kanaani. Eburahiima khusala alila na ojikhupanyera ofwa wa Suhura.
Ye khunlikha muukhaawe ari woofwa, khulawa ottakhulana Ahiiti yoori: “Miiyo ki mmalapo na ki nletto mmuti mphu; ila kinuuvekelani okinkha ruhusa ya wiiyana vilalo yaka mmuti mwenu mphu, yoori kinzikhemo muukhaaka.”
Ahiiti apale khunjipu Eburahiima yoori: “Osiileze mbwaneetthu, fweeyo niniwinkha hishima nkhama mfwalume wa Nluku. Apho olawe wanzikhe muukhaawo wakhula vilalo etile enuufwayaaye. Khaavo mmote wa fweyo antakhaaye wuukhattaza khapuri yonzikhavo muukhaawo.”
Aphano Eburahiima khulankha khwiinama omaasho wa Ahiiti, ennyewe nti opule. Khuwuuza yoori: “Nkhama khweele mwinaaye niiya yookikhupalela onzikha muukhaaka, mwikivekelele Eforoni, mwaana wa Zohaari, yoori akuuzanyeze likurakuza la Makhipeela liriiye mmwiinano wa nshapa lawe. Miiyo kininripha hisapu yoolikana mooshi moonaka, yoori likurakuza laya nttho liiye vilalo yoowaazikhamo ajamaazaku”.
10 Eforoni, Nhiiti otule, aarettiye eekhaliye vamote na attunkhulu a sitati ethiitile, ye khunjipu Eburahiima vakatthi wa Ahiiti ooshi aari vanlako wa sitati ethiitile yoori: 11 “Wala mbwanaaka! Okisiileze, miiyo kiniwinkha nshapa na likurakuza liriiye nttumpho, kiniwinkha atthu ooshi apa ariiye apha eettaka woona. Olawe wanzikhe muufwi awo.”
12 Eburahiima khwiinama swaafu yaphiiri, omaasho wa atthu apale a mmuti mphule. 13 Ye khumuuza Eforoni atthu ooshi eettaka osiila yoori: “Safwatali mwikisiileze, kintta oripha hisapu la nshapa ntthile. Okhupalele yoori kiwahi onzikhamo muukhaaka.”
14 Eforoni khunjipu Eburahiima yoori: 15 “Okisiileze mbwanaaka! Nti aya opo pu wa mizurukhu za feeta miiya nne. Eto yaya niini miiyo na weeyo? Wanzikhemo muufwi awo.”
16 Hisapu etile aalupiyeeyo Eforoni atthu ooshi asiilaka, Eburahiima khukhupalela. Khuphima miphimo miiya nne za mizurukhu wa feeta khumwinkha, nkhama etthiipo aari ophimakaazo anamuuzanyisa.
17-18 Waaza attaapho nshapa la Eforoni laariiye Makhipeela kharipu na Manre, na likurakuza laariimo na miitthi zooshi khwinkhiwa Eburahiima. Ahiiti ooshi apale aari vanlako wa sitati etile eettaka woona. 19 Wakathi enkhiweevo nti aya opule, khunthuula muukhaawe Suhura khulawa khunzikha nlikurakuza la Makhipeela kharipu na Manre eriiye Heporooni, tuniya ya Kanaani. 20 Khwa etthiipo, khuhakikhiwa nshapa ntthile na likurakuza laya pi Ahiiti wiiya vilalo ya Eburahiima.