27
Esiyaakha onimparikhiya Yaakhumpa na Ezawu
Esiyaakha ooluvaliye, maasho awe aashokheriye khuhisala oona. Khunkhuwela Ezawu mwanawe otu nwulu araka “Mwanaka!”
Ye khujipu: “Lape!”
Khumuuza yoori: “Miiyo kooluvala siikhu kimfwaavo khijuweyeeni. Othuule nttetthe lawo olawe ntthuttu wasaye nyama. Wiipikhe saana wookituvelavo okitiisele kije, kuuparikhiye kihinafwe.”
Ezawu khulankha khulawa ntthuttu osaya nyama yoori antiisele papaawe. Rapekha aari onsiila Esiyaakha attakhulanaka mwanawe Ezawu, ye khumuuza mwanawe Yaakhumpa araka: “Weyo! Kansiila papaawo amuuzaka ttwiiyo Ezawu yoori: ‘Okitiisele nyama ya wiipikhiwa wookituvelavo kije, kuuparikheye mmakhono wa Nnyizinku kihinafwe.’ Mwanaka, osiileze mattakhuzi apa kinuurumaaye, nasaapi eti olawe oliphanko la nyama wa waathuule aana a puuzi awiri ooneneva, kite kiweepikhe saaneene anttelaaye ontuvela papaawo. 10 Onlawanele aje, ooparikhiye ahinafwe.”
11 Yaakhumpa khunjipu mamaawe Rapekha yoori: “Ezawu ti wa waattana ovuzi, miiyo akina. 12 Paapa amana akipapasela ahikisikanani ovuzi kinttela wiiya ntthu woohata, toowo khankiparikhiya ontta okilaani.”
13 Mamaawe khumuuza yoori: “Laana yaya eto ti ekikwele miiyo mwanaka. Ila orette eti kiwuuziyeeyo: weettele puuzi epile kuurumiyeezo.”
14 Ye khulawa khuthuula puuzi khuntiisela mamaawe, khwiipikha wootuvavo waari weettelaaye ontuvela papaawe. 15 Aphano Rapekha khuthuula kuwo epile zooshapweya za Ezawu mwanawe otule nwulu zaari owawe, khunwalisa Yaakhumpa mwaana otu nttiitthi aya. 16 Khumfinikha na shapala ya puuzi makhono awe na phantte ya mmwisiko mwawe wahaariimo ovuzi. 17 Khuthuula etthu-yooja yootuva etile eepikhiyeeyo na phaawu khumwinkha mwanawe Yaakhumpa.
18 Ye khulawana aphale aariivo papaawe khunkhuwela: “Paapa!”
Ye khujipu: “Lape! Weeyo o mwanaka-ni?”
19 Yaakhumpa khunjipu papaawe: “Miiyo ki Ezawu mwanenu wa mwanzo. Katiisa eti mwaakirumiyeeyo. Mwilankhe mwije nyama eti kitiisiyeeyo, nawiisha mwikiparikhiye.”
20 Esiyaakha khumuuzela mwanawe yoori: “Wapattha toovi nasaapiru mwanaka?”
Ye khujipu: “Nnyizinku Nluku eenu eetta okiperekheza.”
21 Khumuuza yoori: “Nkakisusele apha kuupapasele, kuujuwe nkhama khweele o mwanaka Ezawu.”
22 Yaakhumpa khunsusela papaawe. Esiyaakha khusala ampapasela, khumuuza yoori: “Huula ti ya Yaakhumpa, ila makhono pa Ezawu.” 23 Ye khuhinjuwi mwaasa wa makhono awe wiiyana ovuzi nkhama apa a ttwiiye Ezawu.
24 Ahinamparikhiye khumuuzela theenya: “Mwanaka Ezawu ti weyeena?”
Ye khujipu: “Aa, ti miyo.”
25 Aphano khuri: “Okitiisele apha nyama yaya eto osayiyeeyo kije, yoori kuuparikhiye.”
Yaakhumpa khumweettisela khuja na khumwinkha viinyu khunywela. 26 Esiyaakha khumuuza yoori: “Okaattame mwanaka okipatikhe.”
27 Yaakhumpa khumwaattama papaawe khumpatikha. Esiyaakha khusiila muuru wa kuwo zawe, aphano ye khumparikhiya araka:
 
“Muuru wa mwanaka
muuru wa nshapa
looparikhiyiwa ti Nnyizinku.
28 Nnyizinku awinkhe
mmatte wa pinkuuni
na oruwera wa vathi,
peewu ya waatta na viinyu ya waatta.
29 Khapila za waatta zuurumeele weeyo,
na mahimo a waatta ookokhorele.
Wiiye mbwana wa attwiizo,
na aana a mamaawo ookokhorele weeyo.
Oolaanikha pi apale anttelaaye wuulaani,
na ooparikhiyiwa
pi apale anttelaaye wuuparikhiya.”
 
30 Paata Yaakhumpa oparikhiyiwa ti Esiyaakha papaawe, ye alaakavo aphale, nasaapiru ttwiiye Ezawu khufiya alankhaka wuusaya. 31 Na-ye khwiipikha etthu-yooja yootuva khuntiisela papaawe, khumuuza yoori: “Mwilankhe paapa mwije nyama eti keetteliyeeyo osaya mwikiparikhiye.”
32 Papaawe khumuuzela: “Weeyo o paani?” Ye khuri: “Ti miyo Ezawu, mwanenu otu wa mwanzo.”
33 Esiyaakha khusuthuwa channu khusala athukumela khulupa yoori: “Khi otule apatthiyeeyo nyama khukitiisela ti paani? Miiyo kaja keesha weeyo ohinate. Kamparikhiya, ti wooparikhiyiwa!”
34 Ezawu n'oosiila mattakhuzi apale a papaawe khwiiphiiriwa khulila venkivene, khunvekela papaawe yoori: “Na-miyo paapa mwikiparikhiye!”
35 Ye khulupa yoori: “Aatiiyevo ttwiiyo apha khukittettekha, khuthuula parakha yawo.”
36 Ezawu khulupa yoori: “Eto swaafu yaphiiri akishinttaka. Ti maana ootthajiwa nzina la Yaakhumpa. Yamwanzo akinyakanya lifunku laka l'oomwaana wa mwanzo. Apho theenya akinyakanya parakha yaka. Paapa khamwinkiparikhiya na miiyo?”
37 Esiyaakha khujipu: “Miiyo kanthawaza Yaakhumpa yoori eeye mbwanaawo weeyo na ajamaazo ooshi anttela onrumeela ye. Onteela wiiyana tiriku ya waatta na viinyu. Kuurettele niini miiyo mwanaka?”
38 Ezawu khumuuzela papaawe: “Mweeyo paapa khamwisalaneeni hatha parakha? Na miiyo mwikiparikhiye!” Khusala alila anyakulaka.
39 Aphano Esiyaakha khunjipu:
 
“Weeyo onttela wiikhala
ohali woolepelana na miti zooruweriwa,
ohali woothowawo mmatte wa pinkuuni.
40 Yoori weeyo opatthe meekhazi
onttela wuumanana phanka yawo
na onttela onrumeela ttwiiyo.
Amana ojilipisa
ontta olaamo nthwaapu* mwaya mphu.”
 
41 Ezawu khwiiya wa wiiphiiriwa ti ttwiiye mwaasa wa parakha etile enkhiweeyo ti papaawe. Khusala oopuwela toono: “Siikhu za matthaka a paapa ziri kharipu. Amana afwa miiyo kintta omuula ttwiiyaku Yaakhumpa.”
42 Wakathi asiiliyeevo Rapekha mattakhuzi apale aari ottakhulaaye mwanawe otu wa mwanzo Ezawu, ye khunkhuwela mwanawe Yaakhumpa otu nttiitthi aya khumuuza yoori: “shawuri ariinaazo Ezawu pi zootakha owuula. 43 Apho weeyo mwanaka osiile eti kiniwuuzaaye. Otthire nasaapi ethiiti, weette wa nlupwaaka Labani aniikhalaaye nti wa Harani. 44 Weekhale ottuukho mpakha ttwiiyo omwiishe okatipukha wawe. 45 Amana omwiishela okatipukha wawe na asahawu eti onretteliyeeyo miiyo kintta wuuperekheza nhupi yoori ote. Akintakha okipwetheya aanaaka oowiiri siikhu moote!”
46 Aphano Rapekha khulawa omuuza Esiyaakha yoori: “Akituveliweeni ohaayi aka wooshi mwaasa wa aakha a Ahiiti apa awaaraliyeeyo Ezawu. Amana Yaakhumpa na-ye awaarala aakha a tuniya ethiiti miiyo kinhithari ofwa.”
* 27:40 Thwaapu yaya eti olaamo nhukhumu.