2
Kumiamano doko lete kalyamanona Polome leamo doko
Wamba** nyakamame luiyao payao koo piamino dupanya kumapae joo kateami. Dopa* pyoo katao nyakamame koo singi isa yuu angenya mana dupa watao minao, yuu kaitipa kainanya popotau paenge panda silyamo angenya sipitisa koo katenge dupanya isingi akali dokonya mana dupa watao minao payami. Indupa sipitisa koo dokomeaka endakali Gotenya pii tanga lelyamino dupa-kisa kalai pyoo kalyamo. Wamba* naima pitaka endakali dupa-pipa tole payao mona wambatae dokome nyipu laka lao masingi dupa watao naimanya yongenya pipu laka lao masingipa moname pipu laka lao masingipa dolapo watao pyoo kateama. Tata waka dupa Goteme imbu kayao pyapenge joo mandipae kateamino mendai dopaleaka joo naima kateama. 4-5 Dopaka* doko, etete kondo kayao katenge Gote dokome naima koo dupanya kumapae joo kateamanopa baame naima eteteaka aumi kumapala Kataisa-pipa awapa naima lete katasia. Mona epe palenge Gote dokome nyakama pyoo nyepae kalyamino! Dee* baame naima Kataisa Jisasa-pipa nyoo pakatala Kataisa-pipa awapa malunya sakatasetala baa-pipa awapa kaiti yuu dokonya nyoo pisia. Baame* Kataisa Jisasa-kisa naimanya mana auu pyoo minekeamo dokonya-kaita baanya mona eteteaka epe palenge doko yuu gii maitakao ipatamo dupanya koteaka lao panasakalanya dopa pia. Mona* epe palenge Gote dokome nyakama masoo miningi dokonya-kaita pyoo nyepae kalyamino. Doko nyakama tange mambele dopa pyoo nakalyamino. Goteme nyakama mee pyoo nyia. Kalai* dupa nyakamame petala dopa pyoo nakalyamino. Dokonya akali mendeme baa tange lalyala nayapenge. 10 Doko* aipuma? Naima Gotenya wapopae kalyamano. Naimame kalai epe dupa pyoo kalyepale lao baame naima Kataisa Jisasa-kisa wapuia. Kalai epe dupa naimame pyoo payalapale lao Goteme wamba depa lanya setekea-pyaa.
Goteme endakali dupa Kataisapa tata mendai injisiamo doko
11 Nyakama* endakali tata waka dupanya mandipae dupa elya pingi kambu kingimi kepenge Juta endakali dupame akali nyakama kandao elya pingi kambu kepala naenge endakalina leami. Dopana nyakamame wamba naima aipa pyoo kateama kandeamape lao auu pyoo masalapape! 12 Wamba* nyakama Kataisa nakatenge kateami. Nyakama Isataele tata dokonya konda pyoo nakateami. Goteme epe maitona lao pii lanya seteamo dupanya nyakama waka joo kateami. Nyakama isa yuu angenya katao mende masoo malisala nayao Gote nakatenge kateami! 13 Kini,* wamba akali nyakama dopa pyoo tependa waka kateaminoaka doko, indupa Kataisanya taiyoko dokome nyakama laminao tengesa ipatapumopa Kataisa Jisasapa pakatae katao tengesa kalyamino.
14 Naimanya* mona lyuu lekenge doko Kataisa. Wamba Juta endakali dupa-pipa tata waka dupa-pipa yandapipili joo kame pyoo lita petae kateamano doko, Kataisame baanya yonge dokome kaluoo mee injisetala tata dolapo mendai injisia. 15 Baame* Jutamanya mana setapae dupapi, dupanya pii dupapi, pyepape lapae singi dupapi, dupa pitaka mee injinya nepea. Dopa petala baame tata dolapo mendai injisetala baa-pipa pakatae katatamana lao endakali enenge joo wapuia. Baame dopa piamo dokonya epe yuu yongamopa naima mona lyuu lamupa kalyamano. 16 Kataisa* baa baanya ita pokonya kumiamo dokome tata dolaponya yandapipili joo kateambino mana doko pyao kumasoo yonge mendai injisetala Gote kalyamo dokonya dee tange lanyakamaiya. 17 Dopa* petala baame Wai Pii Epe mona lyuu lasingi doko nyakama endakali Gote-pipa tependa waka kateamino dupapi naima tengesa joo kateamano dupapi dupa langya epea. 18 Dopa* piamo dokonya naima tata lapoma dolapo Kataisa-kisa Oli Sipitisa mendai ikimi Takange kalyamo dokonya pupenge jilyamo.
19 Dokonya* nyakama tata waka dupa deaka opone joapi tisa nao katenge joapi nakalyamino. Nyakama apata Gotenya endakali dupa-pipa tata mendai joo baanya palu joo kalyamino! 20 Goteme* aposelepi potopesapi dupa anda muku joo dupa-kisa baame nyakama anda pia. Anda pingina mupa doko Kataisa Jisasa. 21 Goteme* anda dokonya kilya pulimbanapi dupa pitaka Kataisa Jisasa-kisa auu pyoo tumu pyao katamopa anda doko Kamongopa pakatae katao losuu anda etete epe joo andelyamo. 22 Baame* Kataisa Jisasa-kisa nyakama apata baanya anda Oli Sipitisa katenge mende joo pyoo kalyamo.
* 2:1 Kl 1:21 * 2:1 Kl 2:13 * 2:2 Jo 12:31; 2 Ko 4:4; Ep 5:6; 6:12; Kl 1:13; 3:7 * 2:3 Lo 1:18; 2:8; 3:9,23; Ep 5:6; Kl 3:6 * 2:4-5 Eke 34:6; Lu 15:24,32; Ap 15:11; Lo 5:8; 6:13; 8:11; Ep 2:1; Kl 2:13 * 2:6 Kl 2:12; 3:1-4 * 2:7 Dit 9:6; Wee 22:30-31; Ep 1:7 * 2:8 Dit 8:17-18; Jo 4:10; Lo 1:16; Ga 2:16; Ip 6:4 * 2:9 1 Ko 1:29-31; 2 Ti 1:9 * 2:10 2 Ko 5:17; Ta 2:14 * 2:11 Ep 5:8 * 2:12 Ais 57:19; Lo 9:4-5; Kl 1:21,27; 1 Te 4:13 * 2:13 Ep 2:17; Kl 1:20 * 2:14 Ais 9:6; 1 Ko 12:13; Ga 3:28 * 2:15 2 Ko 5:17 * 2:16 Sak 9:10; Kl 1:20,22; 3:14,15 * 2:17 Ais 57:19 * 2:18 2 Ko 13:13; Ep 3:12; 4:4 * 2:19 Eke 12:48; Wee 122:3-4; Ep 3:6; Ip 12:22-23 * 2:20 Ais 28:16; Mt 16:18; Lo 15:20; 1 Ko 3:10-11; 2 Ko 6:16; Pa 21:14 * 2:21 1 Ko 3:16; Ep 4:11-12,15-16; Kl 2:19 * 2:22 1 Pi 2:5