13
Yesus no tempel inyaba wonbona lewai.
(Matiu 24.1-2 onodu Luk 21.5-6)
Yesus no tempel nomo orei awadu golodu mini gainga, nomo disaipel ete benou letuwai, “Isisi higou fai, megebu aroro hilou-hilou bagu, mata hilou-hilou woha nerigau!” Ono wainga Yesus no benou gidu letuwai, “Ne mata aroro woha nerigeni yo? Nere megebu woha awogunga etenga te jaula faama ada inyonbona. Uwa. Nere oruwanga koresedu ayaru wogunga orososo wodbode.”
Yesus no ou baingaro heigon bona lewai.
(Matiu 24.3-14 onodu Luk 21.7-19)
Yesus no Oliv muju langa yafa bona tempel ulate langa oto gainga urai. Pita wainga Jems wainga Jon wainga Andru, nere nagenga Yesus bagu manane. Onodu benou isoki tuwane, Ne lehigau, “taate saini langa dada beha waha heigon bona? Ere taate naani uredu ere isoboya, dada waha amina heigona juguna iwoboya?”
Ono wanenga Yesus no benou lenigai, “Tere ure dewagu. Gamaji fai ete yaawa tigoga. Nere fai baingaro maidu bode ji unyife tebode benou lewodbode, ‘Ji yage ji fai waha.’ Onodu fai-aita bagu baingaro yaawa nigodbode.
“Iinga gonga saini oota bolou anyakaro isi bonade, oota anyakaro haumu ila langa heigena iwou beele ananu isi bonade adai horoto wagu. Dada waha no amugedu heigon bona, ariya fati usuwou saini iinga inyina. Nere fai fereha ila jaidu fai fereha ila bagu oota jaimu wodbode. Ono gogunga King ila nebere fai nere King fereha nebere fai bagu oota jaimu wodbode. Ono gogunga ha ila langa oula mimi megonga, maau saini anyakaro heigon bona. Dada waha aita magana bisonbona, amugedu jimiri tena dorofe heigon bona.
“Ariya saini waha langa tere tage ure dewagu. Nere nebere kaunsel langa, tere kot langa tafa tigodbode. Ono bode tere bori mata huwanya langa tarigod bode. Nere ji unyife ileiwei nomo ninanege, gabman bagu King bagu hogonege langa tafa tigodbode. Ono wogunga tere dabu hilou beele malalamudu lenigagu. 10 Nere fai oruwanga fai no hilou beele malalamudu lena waha amugedu isogunga. 11 Saini nere tatari tigidu hatigedu kot langa manogunga tere umugedu benou adai isagu, ‘Ere taate beele lewoboya?’ Uwa. Saini waha langa tigini, beele oruwanga Itou nogo letigona waha, tere malalamudu lewagu. Wa taate bona, tere tagewe beele ada malalamudu lewagu ganga. Uwa. Hauri Guuni nowe malalamudu lewon bona. 12 Fai no bemu gane kot langa tafa nigidu, nere dunege kotewei nomo bona fai lenigon bona. Nere amenege gane fere idanege gane onounga ono nigodbode. Idanege gane fere nere amenege anyanege gane bagu honggoro guru bode dunege kotewei nomo fai lenigod bode. 13 Fai oruwanga tere bode huwanyanege inyaba dewonbona, wa taate bona, ji yame unyife tere langa inyina. Ariya fai-aita bagu danga tafadu yafa gogunga goi fati usuwou langa heigona wa, Itou no ege gidu hanigon bona.”
Dada gai inyaba waha heigon bona.
(Matiu 24.15-28 onodu Luk 21.20-24)
14 Yesus no ege benou lewai, “Dada gai inyaba haumu guuni langa oto gonga uragu ganga.” Fai beele beha lelegena waha no isi dewona. “Saini beha langa fai-aita bagu Judia distrik langa yafade waha nere haradu muju langa manogu. 15 Fai ete no mata ouwe langa yafa bona wonga, saini no heige bona nomo dada elegei nomo jauli huwanya adai goyou. 16 Fai no haga langa golona waha nomo kolos ufaro tei nomo bona ege gidu mata langa adai goyou. 17 Saini beha langa nere aita genege bagu waha, aita magana eeme aare nigide waha agenege gami bagu. 18 Tere uliya saini langa dada waha tere langa adai heigou bonade hauya wagu. 19 Saini waha langa ou gai anyakaro heigon bona. Saini hugu warou langa, Itou no dada oruwanga tafai langa mai elebe, ou onouha ete heigei uwa. Onodu iinga fere ou onouha ete ada heigon bona. 20 Onodu Anyakaro no ou waha nomo saini ada tutumu wonga wa, fai-aita bagu oruwanga yae wodbode. Onou wa Anyakaro no fai-aita bagu no nomo bona amina hangada nigai. Waha bona no saini tutumu wonbona.
21 “Saini beha langa fai ete no benou letigei mata wonga, ‘Uragu, fai Itou nomo fai-aita bagu gidu elegei nomo hangada tuwai waha benu yafana,’ o ‘Uragu, no wolanga yafana,’ tere nebere beele bonade huwanyatege adai ngalengawou. 22 Fai ila maidu bode benou yaawa tigodbode, ‘Ji fai beha Itou nomo fai-aita bagu gidu elegei nomo hangada hiyai’, o ‘Ji profet ete,’ onodu dodoka ila tafa bode dada hogo fere-fere heigemu wodbode. Ngalenga tigini, Nere edo wonga, fai-aita bagu Itou no nomo bona hangada nigai waha hilalamu nigodbode. 23 Waha bona tere ure dewagu. Dada oruwanga heigon bona wa ji amina letiginaha.”
Iinga Fai Nomo Idau mayonbona.
(Matiu 24.29-31 onodu Luk 21.25-28)
24 Yesus no ege benou lewai, “Ou aroro waha nebere saini usuwonga, saini waha langa hoonga ago agugu wonga ole ada lala wonbona. 25 Ono gonga baatu ha ladena awa tudu orososo wodbode. Ha ladena nomo dada danga bagu-bagu oruwanga terere wonbona. 26 Saini waha langa, Fai Nomo Idau no danga anyakaro bagu lala anyakaro bagu agau langa yafadu me gonga fai-aita bagu urodbode. 27 Onodu saini waha langa, no nomo ensel huuru nigonga goidu bode, fai-aita bagu nogo nomo bona hangada nigai waha komomu nigodbode. No ha-ha oruwa langa elege bona goi oula taene bagu usuwou langa haawe wonbona.”
Tere fik nauge langa isou taagu.
(Matiu 24.32-35 onodu Luk 21.29-33)
28 Yesus no ege benou lewai, “Tere Fik nauge langa isou edo langa taagu ganga. Saini fik nauge no tuwa langa gala rugugonga, wa tere isagu, elebe hoonga hilobainga mayona onona iwou isagu ganga. 29 Onou dorofenga, dada waha heigonga wa tere edo langa isagu ganga, Fai Nomo Idau mayei nomo saini amina mai jugu waha, arasai langa inyina. 30 Ji ngalenga letigini. Elebe saini beha nomo fai-aita bagu yafade waha, umeru wegu uwa langa dada waha oruwanga heigod bode. 31 Taena oula bagu nere usu wodbodere, ariya ji yame hilou beele ada usu wonbona.”
Dada waha heigei nomo saini fai ete te no ada isina.
(Matiu 24.36-44)
32 Yesus no ege benou lewai, “Onou wa, taate fati langa taate awa langa dada waha heigonbona waha, fai ete te no ada isina. Ha laluwa nomo ensel ada iside, Idau fere ada isina. Umamu nogonga isina.
33 “Tere ure dewagu. Tere oofa bonade yafagu, tere ada isi gadenga taate saini langa dada waha heigon bona. 34 No fai ete nomo mata awadu bona goidu ha fere langa golona dorofe. No nomo haruwe magana nomo dada oofa fuwei nomo lenigidu bona, no haruwe fere-fere wese nagai. Onodu no fai mata jauli arasai oofana waha no jauli arasai oofa dewei nomo bona letuwaiha. 35 Waha bona tere oofa dewagu. Mata morou taate saini langa mayona waha tere alai uwa. No esuwa mayona yo, ooru jege mayona yo, teewe wari gonga mayona yo, uwa no eringe mayona yo, waha tere alai uwa. 36 Gamaji no fasayadu maidu bona tere agore jiri gadenga terigoga. 37 Beele ji letigini beha, ji terenga letigei uwa, ji fai-aita bagu oruwanga lenigini. Tere oofade bonade yafagu.”