3
Juda nebere bori nomo fati langa Yesus no fai ete owo inyaba figini tuwai.
(Matiu 12.9-14 onodu Luk 6.6-11)
Yesus no ege bori mata huwanya langa goyai. Ariya, fai ete owo ulate lalekawou, no bori mata huwanya langa yafaiha. Ono wainga, fai nere Yesus danga bagu oofa tuwane, taate bona, nere isodbode, Yesus no Bori nomo fati langa, fai owo ulate lalekawou waha jigemu fuwona yo, uwa. No Bori nomo fati langa, fanyimu waha onowei mata wonga, nere Yesus kot langa tafa tuwodbode, ninanege isaneha. Ono ganenga, Yesus no fai owo ulate lalekawou waha, benou letuwai, “Ne belanga mayau.” Onodu, no fai nere waha benou isoki nigai, “Ere Bori nomo fati langa onowou hilou onowei nomo edo yo, uwa ere onowou inyaba onowei nomo edo rute? Ere fai hoyo nigedenga hilou yafode yo, uwa ere edo dunege kote wedenga umeru wode?” Ono wainga nere beele ete gidu lewegu uwa. Ono wanenga, Yesus no houmu mai gainga, ago wenga fele-fele nigai. No nerigai wa, nere huwanyanege fosokowai, waha bona no huwanya ou tuwai. Onodu, no fai owo lalekawou waha benou letuwai, “Ne owone tiginimuwau.” Ono wainga no owo tiginimu wainga, owo ege hilou waiha. Ono wainga, Farisi nere waha uredu bode, fasayadu jaidu mata awadu bode, goidu Herot nomo gane bagu komowane. Nere jala adadu langa, Yesus dukote wogunga umonbona waha beele ngado wane.
Nere fai-aita bagu toomaro Galili yaage katiwou mou langa komo waneha.
(Luk 6.17-19)
Yesus no nomo disaipel bagu, matane waha awadu bode, Galili yaage katiwou la minane. Ono ganenga, fai-aita bagu toomaro Yesus oojo tuwaneha. Fai-aita bagu baingaro, nere Galili distrik bagu, Judia distrik bagu, nere Jerusalem taonha, nere Idumea distrik bagu, nere oula Jordan yaage ulate langa inyina bagu, nere Tair, Saidon taonha bagu, nere Yesus no dada onona waha beele isidu bode, no bagu mayaneha. Ono wanenga, Yesus no nomo disaipel lenigai, “Fai-aita bagu baingaro, gamaji nere mai kitikiti hi bode, inyangaro nu hiyoguga. Tere bot ete tamaidu haiya wadenga otowona, fai-aita bagu gai bolowei mata wogunga, ji walanga digon boni.” 10 Amina Yesus no fai-aita bagu baingaro taura jigemu nagaiha, waha bona nere fai-aita taura bagu waha, nere nage owonege Yesus langa tafode onobode, nere nage-nage nu guru bode, no hinomu langa goyane. 11 Onodu, saini hauri inyaba nere Yesus uredu bode, nere no langa afenege tuburu kutudu bode, yauredu benou le tutude, “Ne Itou Idau.” 12 Onou wa Yesus no nogo faiwei waha nere no adai malalamu tuwogu bona danga bagu karu nigigai.
Yesus no aposel 12 hangada nigai.
(Matiu 10.1-4 onodu Luk 6.12-16)
13 Yesus no muju ouwe langa manaiha. No fai ila no ngate yafei nomo bona hangada nigona manai. Onodu no fai waha yaure nigainga no bagu mayane. 14 No fai 12 no bagu yafei nomo bona hangada nigaiha, onodu bona no unyinege aposel warai. No huuru nigonga goidu bode Itou nomo beele malalamudu lewei nomo bona onowai, 15 onodu no hauri inyaba so nigei nomo danga waha nigei nomo ono waiha. 16 Yesus no fai 12 hangada nigai waha nebere unyinege benou, ete unyi Saimon, ariya Yesus no we unyi ete ubulumudu Pita tuwai. 17 Onodu no Sebedi idau gane nga nononga Jems bemu Jon ngare fere hangada niraiha. Onodu no unyinere ubulumudu Boanerges niraiha. Unyinere waha nomo hugu benou, “Fai nere amili ayana dorofe.” 18 Onodu nere ila fere hangada nigai waha nebere unyinege benou, Andru wainga Filip wainga, Batolomyu wainga, Matyu wainga, Tomas wainga, Alfius idau Jems wainga, Tadius wainga, Saimon, no Selot nebereha fai ete, 19 ono wainga Judas Iskariot, fai waha no iinga fai nere Yesus inyabamu tuwodbode waha owonege langa tafa tuwonbona.
Yesus no Belsebul bagu haruwe tena iwane.
(Matiu 10.1-4 onodu Luk 6.12-16)
20 Yesus no mata langa goyai. Ono wainga nere fai-aita bagu toomaro ege maidu komo wane, ono wanenga Yesus no nomo disaipel bagu da nyei nomo saini uwau. 21 Nere Yesus nomo ganemu etenga, Yesus no dada onona waha beele isidu bode nere Yesus hawode mayaneha. Nere benou lewane, “No dabu tayaha.”
22 Nere nuuni beele isou fai ila Jerusalem langa yafagou waha medu, benou lewane, “Belsebul no bagu yafana. No hauri inyaba Belsebul nomo danga langa so nigi-nigina. No hauri inyaba nebere mora bagu.” 23 Ono wanenga Yesus no nere yaure nigainga mayanenga muuji beele ila lenigai. No benou lenigai, “Satan no adadu Satan so tuwonbona?” 24 Kantri etenga nomo fai nere foure ngadu nere nage wara wode wa, kantri waha no danga otowei nomo edo uwa. 25 Onodu nere fai mata etenga langa yafade waha, nere foure ngadu bode nere nage wara wode wa, mata waha danga bagu otowei nomo edo uwa. 26 Onodu Satan no nogo bona honggoro fai heigonga, nomo fai nere foure ngawei mata wode wa, no danga bagu otowei nomo edo uwa. No usu dewonbona.
27 “Fai ete te no fai danga bagu ete nomo mata huwanya langa goidu bona, dada ila ewe elegei nomo edo uwa. No amugedu fai danga bagu waha baklain langa dage tuwonbona. No onou onowei mata bona wonga, no edo langa fai danga bagu waha nomo mata langa dada elegonbona.
28 “Ji ngalenga letigini, Itou no fai-aita bagu nebere une oruwanga, nere beele inyaba lede waha bagu oruwanga uulu nagona bona. 29 Ariya fai no Hauri Guuni beele inyaba letuwei mata wona wa, Itou no fai waha nomo une waha elebe bagu iinga huunta bagu no ada uulu fuwonbona. Une waha fai waha langa gai-gai inyonbona.” Yesus no onou lena, 30 taate bona, nere benou letuwane, “Hauri inyaba no langa inyina tuwane.”
Faiwei no Yesus nomo anya bemu gane bagu?
(Matiu 12.46-50 onodu Luk 8.19-21)
31 Saini waha langa Yesus anya no, Yesus bemu gane bagu mayaneha. Nere maidu bode malala langa oto bode, Yesus nere bagu mayei nomo bode, beele huuru fuwaneha. 32 Nere fai-aita toomaro Yesus kolili tudu yafabode benou letuwane, “Yesus ne isau. Ne name anyane baine gane bagu name ogone gane bagu mayane malala langa otobode ne yaure hinide.” 33 Ono wanenga Yesus no beele ege gidu benou lenigai, “Fai wei no yame ngai baabo gane bagu?” 34 Onodu bona no fai-aita no kolili tudu yafane waha fele-fele nigi bona benou lenigai, “Ji yame ngai yame baabo gane bagu nerigagu. 35 Fai yo, aita yo, no Itou nomo gauwou oojona waha, no yame baabo, no yame ogofe, no yame anyafe.”