5
Yesus no fai dabu tayou ete langa hauri inyaba so tuwai.
(Matiu 8.28-34 onodu Luk 8.26-39)
Yesus no nomo disaipel bagu Galili yaage katiwou fadu bode, goi ulate Gerasa nebere oula langa heiganeha. Onodu Yesus no bot awa tugainga, fai ete hauri inyaba bagu maidu toroba tuwai. Fai waha no haumu kejiwe matmat langa onou golodu bona mayaiha. No haumu matmat langa inyi-inyina. Onodu fai ete te no dage tuwei nomo edo uwa, edo nere sen langa dage tuwodbode. Saini baingaro hankap langa, sen langa dage tunga wane, no hankap sen bagu kakatiridu ayaru nagigai. Fai waha no gai danga bagu, waha bona fai ete te no yaasu tuwei nomo edo uwanga uwa. No gai-gai hoonga bagu ooru bagu matmat langa, muju ha langa yafagai. Ono bona no inyangaaro uidu nogo-nogo gogala megebu langa karugai.
Fai waha no Yesus baae langa oto gainga uredu bona guriyedu maidu Yesus afo hugu langa afo tuburu kutudu yafaiha. Onodu no inyangaro ui bona Yesus benou letuwai, “Yesus ne Itou Gai Ouwe langa Idau, ne ji adadu ono hiyau ganga ononi? Ji Itou unyi langa ne danga bagu isoki hinini, ne ji adai inyabamu hiyau.” No onou yauredu lewai, taate bona, Yesus no benou letuwai, “Ne hauri inyaba, ne fai waha tigini awa tuwau.” Ono wainga Yesus no ege isoki tuwai, “Ne unyite faiwei?” Ono wainga letuwai, Ji unyife Oota fai. Wa taate bona ere toomaro. 10 Onodu no Yesus danga bagu isoki tuwai wa, no hauri inyaba beha adai so nigonga oula beha awogu.
11 Buuwa toomaro ete muju menakele ete hinomu langa da nyibode oto wane. 12 Ono ganenga hauri inyaba nere Yesus danga bagu benou isoki tuwane, “Ne ere huuru higahenga buuwa woha huwanyanege langa goyoya.” 13 Ono wanenga Yesus no awa nigainga goyane. Hauri inyaba nere fai waha awa tudu bode buuwa oto wane waha huwanyanege langa goyaneha. Ono wanenga buuwa nere danga bagu gurarudu ha inyaba langa minaneha. Onodu yaage katiwou langa orososodu bode yaage nyidu umeru waneha. Buuwa waha lelege nigou oruwanga 2,000 onou.
14 Ono wanenga buuwa oofa nigigou fai nere onou uredu bode, heige haradu goi taon langa ha fere-fere langa beele tafa bode golowaneha. Ono wanenga fai-aita bagu maidu bode taate dada tigini heigai waha uraneha. 15 Nere Yesus bagu heigedu bode fai waha amina hauri inyaba baingaro no langa inyane waha urane. Ono wane wa, elebe no ogola tagudu bona nomo ninau foowou yafa gainga urane. Nere fai-aita bagu, fai waha onou uredu bode umuganeha. 16 Ariya fai nere Yesus no dada ono gainga urane waha, nere ka fai-aita bagu hauri inyaba fai waha langa yafa ganenga, Yesus no so nigai waha aasa hai nagane. Ono bode, buuwa bode fere hai naganeha. 17 Ono wanenga, fai-aita bagu waha isidu bode, nere Yesus no nebere oula awa nagidu ha fere langa goyei nomo bode beele danga bagu lewaneha.
18 Ono wanenga Yesus no bot dige gainga, fai no amina hauri inyaba no langa inyane waha, no goidu bona Yesus danga bagu benou isoki tuwai, “Ne edo langa awa hiyahenga ne ngare goyoyare yo?” 19 Ono wainga Yesus no awai. No fai waha benou letuwai, “Ne name mata langa name ilibane gane bagu goyau. Onodu Anyakaro no ne bona aau warainga, ne hoyo hinei nomo dada oruwanga onowai waha hai nagau.” 20 Ono wainga fai waha no Dekapolis distrik oruwa langa goidu bona, Yesus no hoyo tuwei nomo bona dada oruwanga onowai waha, beele malalamudu hai nagai. Ono wainga fai-aita bagu oruwanga beele waha isidu bode, ninanege baingaro isaneha.
Yesus no aita magana ete umainga jaimu tuwai, ono bona aita ete nomo kolos yaasuwai waha nomo taura jigemu fuwai.
(Matiu 9.18-26 onodu Luk 8.40-56)
21 Yesus no ege bot digedu bona Galili yaage katiwou fadu ulate langa goyai. No goi ulate langa heigainga, fai-aita bagu, toomaro nomo beele isodbode mai kotowane. Ono wanenga, Yesus yaage katiwou hinomu langa otowai. 22 Ono gainga bori mata mora bagu ete unyi Jairus. No mai Yesus uredu bona goidu Yesus afo hugu langa afo tuburu kutudu yafai. 23 Onodu no Yesus danga bagu benou isoki tuwai, “Yame aita magana menakele no umona onona. Plis, ne maidu owone no langa tafahenga, no ege hiloudu yafona.” 24 Ono wainga Yesus no ngare goyareha.
Ono garenga fai-aita bagu toomaro no oojo tubode kitikiti tuwaneha. 25 Onodu aita ete yafagai, no ole taura gai onou gogala langa inyi gainga haga orei 12 goyai. 26 Aita waha no dokta baingaro nerigai, ono gainga nere gogala jimiri baingaro tuwane, no nere ejiya nigou langa moni oruwa ayaruwai. Ariya nomo taura menanga te jige tuwei uwa. 27 Aita waha no Yesus nomo aasa isai. Onodu no maidu bona fai-aita bagu baingaro oto ganenga, gamanege langa otowai. No Yesus mogo langa maidu jugu tudu bona, owo ayadu Yesus nomo kolos ufaro waha yaasuwai. 28 Aita waha no nogo-nogo benou lewai, “Ji ewe owofenga ayadu nomo kolos langa tafei mata woni wa, ji ege jige hiyonbona iwai.” 29 Onodu aita waha no Yesus nomo kolos langa owo tafainga fasadu onou ganemu karadu kaitai, onodu gogala langa isai wa nomo taura faa tuwai. 30 Ono wainga Yesus no isai wa, no nomo danga ila awa tuwane. No ubuludu benou isoki wai, “Faiwei owo ayadu yame kolos yaasu hayaha?” 31 Ono wainga nomo disaipel benou letuwane, “Ne urau, fai-aita bagu toomaro ne kitikiti hinide. Waha bona ne taate boni leni, ‘faiwei ji langa owo tafana?’ ” 32 Ono wainga Yesus no faiwei nomo kolos yaasu fuwaha waha uronbona ago fere-fere igeiwai. 33 Ono wainga aita waha dada no langa heigai waha bona isidu umuge bona terere waiha. Onodu bona no maidu Yesus hinomu langa afo tuburu kutudu, dada oruwanga malalamudu lewaiha. 34 Ono wainga Yesus benou letuwai, “Yame magana, ne ji boni huwanyate ngalenga waha bona taura jige hinaha. Ne goyau, onodu huwanyate foinga inyou. Name taura edo usu hinonbona.”
35 Yesus no beele gai lebona oto gainga, bori mata mora bagu nomo mataha fai ila mayane. Onodu bori mata mora bagu benou letuwane, “Ne name magene umaha. Buyona ne isisi higou fai inyangaro ou adai tuwau.” 36 Ono wane wa, Yesus no nere maidu beele lewane waha aagu nigei uwa. No bori mata mora bagu benou letuwai, “Ne adai umugau. Ne huwanyatenga ngalengawou.” 37 Onodu no fai-aita bagu adai taga tudu goyei nomo bona karu nigaiha. Ono wainga Pita, Jems, Jems bemu Jon, nere eei nagenga no ngate goyane. 38 Nere goi bori mata mora bagu nomo mata langa heigedu bode, Yesus no fai-aita bagu inyangaro gududu ganenga nerigai. Nere inyangaro merenga wane. 39 Onodu bona no mata huwanya langa goidu benou lenigai, “Tere taate boya inyangaro mere boya gududuya? Aita magana beha no umei uwa. No ewe agore inyina.” 40 Ono wainga nere inyangaro nanai tuwane. Ono wanenga no fai-aita bagu oruwanga so nigainga malala heigane. Onodu aita magana waha umamu-anya ngare haniredu bona, nomo disaipel eei bagu aita magana inyai waha nomo jauli langa goyane. 41 Onodu Yesus no aita magana waha owo yaasu bona benou letuwai, “Talita, kum.” Beele beha nomo hugu benou, “Aita menakele, ji lehinini, ne jayau.” 42 Ono wainga aita magana mena waha fasayadu jaidu golowaiha. Ono wainga nere waha uredu horoto wane. Aita magana mena waha nomo haga orei 12. 43 Ariya Yesus no beele danga bagu benou lenigai, “Tere dada heigaha beha fai ete te adai hai fuwagu.” Onodu aita magana waha da ila tuwogunga nyei nomo bona lenigaiha.