16
Pol no fai-aita baingaro kaiye nigina.
Ji ere ebere ogoge Fibi hilou tafa tuwagu ganga boni gau hina. No Senkria taon langa sios hoyo nigei nomo haruwe bagu. Ji tere Anyakaro bonade ninatege isi bonade, tere Fibi hawadenga tere bagu yafei nomo boni gau hina. Wa onowou hilobainga ere Itou nomo fai-aita bagu onowei nomo. Onodu no dada ete bona ou bagu wonga, tere no hoyo tuwagu ganga boni gau hina, taate bona, no fai-aita baingaro hoyo nigi bona ji fere hoyo hiyai.
Tere Prisila Akwila ngare yame kaiyewou niragu. Yesus Kristus nomo haruwe langa, nere yame haruwe etenga. Nere ji hoyo hidu umodere amina haiya wareha. Onou waha boni, ji yagenga nere hilobainga nirei uwa. Nere sios nomo fai-aita bagu fereha waha fere, oruwanga hilobainga niri-niridere. Onodu tere sios nomo fai-aita bagu neire mata langa komo-komode waha yame kaiyewou nigagu.
Tere Epainetus yame kaiyewou tuwagu, no yame ilibafe tigini. No Esia prowins langa, fai oruwanga amuge nigidu, Kristen heigaiha.
Tere Maria yame kaiyewou tuwagu. No tere hoyo tigei nomo haruwe danga bagu tai.
Tere Andronikus Junias ngare, yame kaiyewou niragu. Nere yame ha, onodu nere ji bagu gaara dagou mata langa yafeye. Aposel gamanege langa nere unyinere bagu, nere ji amuge hidu Kristus nomo fai yafare.
Tere Ampliatus yame kaiyewou tuwagu. No Anyakaro nomo onowou langa, no yame ilibafe tigini.
Tere Urbanus yame kaiyewou tuwagu. No Kristus nomo haruwe langa, ere no ngate haruwe etenga. Stakis no fere kaiyewou tuwagu. No yame ilibafe tigini.
10 Tere Apeles yame kaiyewou tuwagu. No Kristus tigini oojo tuna waha unyi bagu.
Tere Aristobulus nomo gane yame kaiyewou nigagu.
11 Tere Herodion yame kaiyewou tuwagu, no yame ha tigini.
Tere Narsisus nomo gane fai-aita nere Anyakaro nomo fai-aita yafade waha, yame kaiyewou nigagu.
12 Tere Trifina Trifosa ngare yame kaiyewou niragu. Nere Anyakaro nomo haruwe tefuwei nomo haruwe danga tetedere. Tere Persis yame kaiyewou tuwagu, no yame ilibafe tigini. No Anyakaro nomo haruwe te fuwei nomo haruwe danga taiha.
13 Tere Rufus yame kaiyewou tuwagu. No Anyakaro oojo tuwei nomo fai hilobainga. Nomo anya fere onounga, yame kaiye tuwagu. No fere yame ngai dorofe yafaiha.
14 Tere Asinkritus bagu Flegon bagu Hermes bagu Patrobas bagu Hermes bagu nere baabo gane nere bagu gaara yafade waha, yame kaiyewou nigagu.
15 Tere Filologus Julia ngare, Nereus nomo ogobumu ngare, Olimpas, nere Itou nomo fai-aita oruwanga nere bagu yafade waha, yame kaiyewou nigagu.
16 Ere Itou nomo fai-aita ebere fanyige langa, tere etenga-etenga nere baabo gane umba nigagu.
Kristus nomo sios oruwanga tere kaiye tigide.
Nere fai ila sios fasaka-fasakade.
17 Tere baabo gane, ji beele danga bagu letigini, fai nere beele tere tei waha feiya bode nere beele hogo fere-fere lebode, nere sios fasaka wei nomo fanyinege onode waha bonade oofade nigagu. Onowou waha langa, sios nomo fai-aita ono nigi ganenga orosodu bode inyaba-inyabade. Tere fai onouha waha bae nigidu yafagu. 18 Nere ebere Anyakaro Kristus nomo haruwe ada te fufude. Uwa. Nere nage nebere genege gala nomo gauwounga oojo-oojode. Onodu nebere beele unyuru langa gelelewou beele langa, fai nere taate onowou no hilou, taate onowou no inyaba, nere ada isidede waha yaawa nigi-nigide. 19 Tere Itou nomo beele oojo-oojoya, onodu tere fanyitege onoya waha nomo beele fai oruwanga isaneha. Onou waha boni, ji tere boni edegani. Onou wa, ji tere onowou hilobainga iside bonade, tere onowou inyaba bonade adai isagu ganga boni gau hina. 20 Onodu saini menakele langa, yafou hilobainga bagu huwanyage foinga inyou higi-higina waha nomo Itou no tere awa tigonga, afetege huuna langa Satan ilei tuwagu ganga.
Ere ebere Anyakaro Kristus nomo aau warou no edo tere bagu inyonbona.
Nere fai ila nebere kaiyewou Rom huuru nagane.
21 Yame haruwe etenga Timoti no tere kaiyewou huuru tagaha. Onodu Lusius wanga, Jeson wanga, Sosipater, nere ebere onowou etenga, nere fere tere kaiyewou huuru taganeha.
22 Ji Teritius we, ji Pol hurau langa beele tedu boni, pas beha yerege naha. Anyakaro unyi langa ji kaiyewou huuru tagini.
23-24 Gaius no tere kaiyewou huuru tagina. No nomo mata langa ji oofade hiyai, onodu no sios nomo fai-aita oruwanga nere fere oofa nigi-nigina.
Erastus no taon waha nomo gabman, nomo moni oofa-oofana, onodu ere ebere baige Kuwartus ngare tere kaiyewou huuru tagidere.
Ere Itou unyi isouwei nomo.
25 Itou no tere edo langa ono tigonga, tebere huwanyatege ngalengawou langa danga bagu oto wagu ganga. Hilou beele langa beele inyina waha ji malalamudu leleni dorofe, wa Yesus Kristus nomo hilou beele. Hilou beele waha, no amina saini oruwa huwaridu inyigai, 26 onou wa, elebe Itou no malala heigemu waiha. Itou gai-gai yafagou no lewainga, nere profet amina beele yeregane waha, ere fai-aita oruwanga beele waha malalamudu lenigeye. Ono weyenga, nere fai-aita oruwanga beele huwari inyai waha isidu bode foo nigai. Itou no nere fai-aita nebere gane waha, nere edo no bode huwanyanege ngalenga bode nere onowou no gau tuna waha onowei nomo bona, no onou onowai. 27 Itou waha, no nogonga isou bagu. Ere Yesus Kristus nomo owo langa, dada onowai waha boya ninage isidu, ere gai-gai no unyi isouwei nomo. Ngalenga.