8
Kristus no une uulu hagidu bona Hauri Guuni higai.
Onou waha bona, ere fai-aita Yesus Kristus ngate fadaya waha, nuuni beele no ere ege kot langa ada tafa higonbona. Taate bona, elebe tere etenga-etenga Yesus Kristus nomo, onodu Hauri Guuni nomo nuuni beele no ere agege auma higi‑higina waha no, une bagu umou bagu nomo nuuni beeleha ege gidu amina hatigai, onou bona nuuni beele waha no tere ege oofa tigei uwa. Nuuni beele no ere ebere une uulu hagei nomo edo uwa, taate bona, ere ebere huwanyage asari no nuuni beele oojowei nomo danga uwau. Onou wa, dada beha waha nuuni beele no onowei nomo edo uwa, Itou nogo we onowai. Itou nogo we nomo Idau huuru tuwainga medu bona, no ere fai une tafagou dorofe heigai. No ere ebere une uulu hagei nomo mai, onodu no nogo gogala langa, Itou no une kot langa tafa tudu bona, une nomo danga usumuwai. Itou no onou onowai wa, nuuni beele nomo onowou hilou ebere agege auma yafou langa heigei nomo bona onowai, taate bona, ere elebe huwanyage asari nomo onowou langa ada golo-goloya. Uwa. Ere Hauri Guuni nomo onowou langa golo-goloya.
Nere fai huwanyanege asari nomo onowou langa golode waha, nebere ninanege no huwanyanege asari nomo gauwou wahanga oojo-oojona. Onou wa, nere fai Hauri Guuni nomo onowou langa golode waha, nebere ninanege no Hauri Guuni nomo gauwou oojo-oojona. Ariya fai no nomo ninau no huwanya asari nomo onowou wahanga oojowei mata wona wa, fai waha no umonbona. Onou wa, fai no nomo ninau no Hauri Guuni nomo gauwou oojowei mata wona wa, no ago auma yafou tedu bona, no huwanya foinga inyonbona. Fai no nomo ninau no huwanya asari nomo gauwou oojowei mata wona wa, fai no waha Itou nomo honggoro fai, wa taate bona, no Itou nomo nuuni beele huuna langa ada yafa-yafana. No Itou nomo nuuni beele oojowei nomo edo uwanga uwa. Nere fai huwanyanege asari nomo onowou langa golode waha, nere onowou Itou no gau tuna waha, onowei nomo edo uwa.
Onou wa, tere elebe ege huwanyatege asari nomo onowou langa golo wegu uwa. Itou nomo Hauri no ngalenga tere langa inyei mata wonga wa, tere elebe Hauri Guuni nomo onowou langa golo-goloya. Onodu fai no Kristus nomo Hauri uwau wa, no Kristus nomo fai uwa. 10 Une no tere tebere getege gala dukote wainga umai. Onou wa, Kristus no tere huwanyatege langa yafei mata wonga wa, tere fai tigini heigedu bonade, tere tebere anutege no ago auma yafonbona. 11 Itou no Yesus Kristus matmat langa ege jaimu tuwaiha. Onodu Itou nomo Hauri no tere huwanyatege langa inyei mata wonga wa, Hauri Guuni nomo haruwe langa, Itou no tere fere getege gala umei nomo waha, ago auma tuwonbona.
Hauri Guuni no ono higanga ere Itou nomo magana heigeyaha.
12 Onou waha bona, baabo gane, ere onowou hogo etenga langa golowei nomo haruwe bagu, onodu ji huwanyage asari nomo onowou langa golowei nomo lewei uwa. Gai uwanga uwa. 13 Tere huwanyatege asari nomo onowou langa golowei mata bonade wonga, tere umeru wagu ganga. Onou wa, tere Hauri Guuni nomo danga langa, geege gala nomo onowou inyaba dunege kote bonade wonga, tere agetege auma yafagu ganga. 14 Fai-aita oruwanga nere Itou nomo Hauri awa tuganenga nere nebere golowou oofa nagina waha, nere Itou nomo magana gane yafade. 15 Hauri Itou no tere tigai waha, ada ono tigonga haruwe magana ewe dorofe heigedu ege umugagu ganga. Gai uwanga uwa. Itou nomo Hauri tere ono tigi ganga, tere Itou nomo magana gane heige-heigeya. Onodu Hauri Guuni nomo danga langa, ere Itou benou yaure tutuya, “Aba, Jijei.” 16 Hauri Guuni no we, ere ebere Hauri hoyo tuganga, ere beele ago malala benou malalamudu leleya, ere Itou nomo magana gane yafaya. 17 Ariya ere Itou nomo magana gane yafaya, iinga huunta langa dada hilobainga Jijei Itou no ere elegei nomo beele baara tawai waha elego boya. Wa dada ere ebere baige Kristus elegai waha. Elebe ere no jimiri aulai onou aule boya wonga, iinga huunta langa ere unyige anyakaro bagu no ngate yafou hilobainga tigini teinomo.
Iinga gonga ere ha laluwa langa yafou hilobainga tigini toboya.
18 Ariya, yafou hilobainga unyige anyakaro bagu waha, iinga huunta ere langa malala heigonbona, ji isini elebe saini beha langa, ere jimiri teteya waha tigini feiyade tuwou. 19 Taate bona, dada oruwanga Itou no tafai waha, nere saini Itou no hangadawai waha itaride, wa ere nomo magana gane malalamu higei nomo bona. Wa nere dada oruwanga moranege isoudu bode fere-fere igeide dorofe. Onodu ninanege iside, taate saini tigini, dada waha heigonbona. 20 Elebe dada oruwanga kejiwe inyi bode inyabade. Waha nere nebere gauwou langa heigegu uwa. Itou nogo we, onou ono nigai yafabode, nere dada hilobainga, Itou no nere langa onowon bona waha itaride. 21 Itou no saini hangadawai langa, Itou no dada oruwanga elebe inyaba nomo dagou mata langa jiride waha, usumu wonga, dada oruwanga ere Itou nomo magana gane bagu hilobainga tigini inyodbode.
22 Ere isiya, dada oruwanga Itou no tafai waha, nere oruwanga jimiri aita no magana bisonbona jimiri isina dorofe iside. Onodu nere inyangaro mere bode yafa ganenga mai elebe. 23 Onodu nere dada behanga meregu uwa. Ere fere mere‑mereya. Ere Hauri Guuni tei, wa toota amugou dorofe Itou no ere higai. Onou wa, ere fere jimiri isi boya, mere boya Itou no beele malala, ere no nomo magana gane yafaya higei nomo saini itariya, saini waha langa Itou no ere ebere geege gala ono hagonga, hogo fere ete tigini heigonbona. 24 Itou no ere ege gidu haigaiha, elebe ere huwanyage ngalengadu, no dada hilobainga ere langa ono wonbona waha edomude higei nomo, itari tuya. Onodu ere dada ete itariya wou leboya wonga, ere isiya, ere tei uwa inyina. Fai ete no dada ete tai wonga, no taate bona itaridu yafonbona? 25 Onou wa, ere isiya, dada ere elegei uwa waha, ere tigini elegoboya, onou waha boya, ere ebere huwanyage dangamudu boya, itaridu yafa-yafaya.
26 Onodu fere, Hauri Guuni no ere fai dangage uwau waha hoyo higi-higina. Ere taate dada boya hauya woboya waha, ere alai uwa. Ere huwanyage langanga mere boya, ere beele malalamudu ada le-leya. Onowou waha langa, Hauri Guuni no nogo we, ere hoyo higei nomo hauya-hauyana. 27 Onodu Itou no fai nomo huwanya ure de-dena, no Hauri Guuni nomo ninau waha no isina. Taate bona, Hauri Guuni no Itou nogo nomo ninau oojo bona, no ere Itou nomo fai-aita hoyo higei nomo hauya-hauyana.
28 Ere isiya, Itou no dada oruwanga ono nigi ganga, fai nebere huwanyanege Itou tude waha, hilobainga ono nigei nomo haruwe gaara tetede. Nere fai waha, Itou no ege gidu hanigei nomo lewai waha yaure nigaiha. 29 Taate bona, nere fai gai amina, Itou no nere ege gidu hanigei nomo lewai waha, no nomo idau dorofenga heigei nomo fere hangada nigaiha. Ono wogunga, magana baingaro edo yafa gogunga Kristus no edo nebere bainege motuwa yafonbona. 30 Onodu nere fai no amina hangada nigai waha, nere fere yaure nigai. Onodu no fai yaure nigai waha, nere fai tigini nigai. No fai tigini nigai waha, no nogo nomo ago auma yafou hilobainga unyi anyakaro bagu nere nigaiha.
Dada ete te no Itou nomo gauwou sese fuwei nomo edo uwa.
31 Onou waha bona, ere Itou no dada onowai waha boya adadu lewoboya? Itou no ere hoyo higei mata wonga, ariya faiwei no ebere honggoro fai heigon bona? 32 Itou no nogo nomo idau karu tuwei uwa. No ere oruwanga hoyo higei nomo bona, huuru tuwainga mai. Ariya no nogo nomo idau higai wonga, no dada oruwanga ila fere higonbona rute?
33 Itou no ere nogo nomo bona hangada higai, onou waha bona, faiwei no ere kot langa tafa higonbona? Uwa. Itou no nogo ere fai-aita tigini higi-higina. 34 Faiwei no ere une nomo agou inyaba tei nomo lewonbona? Uwa. Yesus Kristus no umai, onodu bona no ege gidu fere jayai. Onodu no elebe Itou owo hilou langa yafa bona, no Itou ere hoyo higei nomo bona isoki tu-tuna. 35 Kristus no ere bona gaude tu-tuna, onodu dada ete te nomo gauwou ere etenga-etenga langa heigena waha, karu tuwei nomo edo uwa. Ou ere langa heigona yo, ere jimiri auloya yo, nere fai ere inyabamu higode yo, ere huweli higona yo, kolos dada tutu higona yo, dada inyaba ete inyabamu higona yo, oota ere langa heigona yo, nere dada onouha-onouha waha, Kristus nomo gauwou karu fuwei nomo edo rute? Gai uwanga uwa. 36 Ngalenga, dada onouha waha ere langa heige-heigede, Itou nomo buk lena dorofe,
“Ere name fai-aita yafaya,
onou waha bona saini oruwa la,
nere duge kote ganenga umeru-umeruya.
Nere herigede wa sipsip dorofe,
duge kotewei nomonga.”
37 Onou wa, Kristus no huwanya ere higai, edo taate dada ere langa heigona, no gai-gai ere ono higi ganga feiya-feiyaya. 38 Yoo, Itou no ere bona gaude tutuna, onodu ji huwanyafe tigini benou ngalengana, dada ete Itou nomo gauwou ere langa heigena waha karu fuwei nomo edo uwa. Umou yo, agenege auma yafou yo, nere ensel yo, nere hauri danga bagu yo, nere dada elebe inyide waha yo, nere dada iinga heigode waha yo, nere dada hogo fere-fere danga bagu yo, 39 ouwe nomo dada yo, esene nomo dada yo, nere dada fere-fere kejiwe otode, dada waha oruwanga Itou nomo gauwou karu fuwei nomo edo uwa, gauwou waha, ere ebere Anyakaro Yesus Kristus langa higaiha.