10
Ensel no Jon buk tuwainga nyai.
Ariya, ji ensel danga bagu ete ha laluwa langa me gainga urene. No nomo gogala agau langa kutauwai, onodu waale ete nomo mora langa inyai. No nomo Hogo Bala hoonga dorofe lalawai, onodu afo nga waha nomo urou wa eeya dorofe. Ensel waha no buk menakele ete owo langa isebudu inyigainga, yaasuwai. No nomo afo hilou wa, hiiri jaula langa tafadu, afo kenao oula langa tafai. Onodu no laion bolou oto bona uina dorofe, danga bagu yaurai. No yaure boro wainga, amili aya 7-du nebere beele hayane. Amili 7 waha aya boro wanenga, ji nere beele lewane waha yeregoni ono wene. Ono wa ji ha laluwa langa fai ete benou yaurainga isene, “Ne amili aya 7 wane waha, nebere beele adai yeregau. Ne name ninate langa tafahenga inyona.”
Ariya ensel afo ulate hiiri langa, afo ulate oula langa tafadu oto gainga urene waha, owo hilou isoudu ha laluwa langa jo bona lewai, ngalenga auwe langa, Itou gai-gai ago auma yafana waha unyi langa. Wa Itou no ha laluwa bagu, dada oruwanga no langa tafai inyina waha bagu, onodu oula bagu dada oruwanga oula langa tafai inyina waha bagu, onodu hiiri fere dada oruwanga no langa tafai inyina waha bagu. Onodu ensel no benou lewai, “Saini usuwona onona. Itou no ege ada itari wonbona. Saini ensel 7 no bigul buu wonga, nomo bolou heige gonga, Itou no dada ono wonbona waha nomo beele huwariwai inyina waha, Itou no tigini ono wonga heigonbona. Wa hilou beele no amina profet lenigai waha, nere nomo haruwe fai.”
Onodu fai waha nomo bolou ha laluwa langa ege heigedu bona benou lehiyai, “Ne goidu bonahe, ensel afo ete oula langa ete hiiri langa tafaha otona waha, owo langa buk isebuwou inyina waha tau.” Ono wainga, ji ensel bagu goidu boni letuwene, “Ne buk menakele waha ji hiyau.” Ono wenenga, no benou lehiyai, “Ne tedu bonahe nyau. No huwanyate hau wara wonbona. Onou wa, name hurate langa no ameme hu dorofe unyuru hinonbona.” 10 No leboro wainga, ji buk menakele waha nomo owo langa ngau tedu boni nyene. Onodu ji yame hurafe langa, no ameme hu dorofe unyuru hiyai. Onou wa, saini ji nyi boro wenenga, no yame huwanyafe hau warawai. 11 Onodu nere benou lehiyane, “Ne profet beele ege malalamudu, kantri baingaro nebere fai-aita baingaro langa beele fere-fere baingaro bagu, nere king baingaro fere, dada nere langa heigonbona waha lenigau.”