13
Kaafa kui nga nononga heigare.
Ariya ji kaafa kui ete hiiri la mai heigainga urene. Nomo mora 7, onodu nomo haraku 10, nomo mora langa heigane. Ariya no nomo teteri 10 waha king nomo teteri dorofe nomo haraku langa oto wane. Onodu nomo mora la unyinege otona. Ariya unyinege waha nomo hugu, Itou memesi tuwou fanyimu hogo fere-fere. Ariya ji kaafa kui elebe ureni beha no buusi kui anyakaro, nere lepat ide dorofe, onodu no nomo afo bea nomo afo dorofe, onodu nomo hao laion nomo hao dorofe. Ariya maangi waha no nogo nomo danga kaafa kui waha tuwai. Onodu no wenga kaafa kui waha nogo dorofe king tafa tudu bona, no nomo danga anyakaro tuwai. Ariya urei nomo wa, kaafa kui waha nere mora ete waridu bode dukote wanenga umai dorofe. Onou wa ju inyaba waha no kakarege boredu ege hilouwai. Ono wainga nere fai-aita bagu oruwanga kaafa kui waha uredu bode horoto wane, onodu no oojo tuwane. Nere fai-aita bagu benou isane, maangi anyakaro no wenga nomo danga waha kaafa kui waha tuwai, onou bona nere maangi waha unyi isou wane. Onodu nere kaafa kui waha fere unyi isou wane, onodu bode benou lewane, “Faiwei no kaafa kui waha dorofe? Faiwei no ngare warawei nomo edo?”
Ariya Itou no kaafa kui waha awa tuwainga, kejiwe bolou oto bona Itou memesi beele letungawai. No fanyimu waha ono gonga goi ole 42 langa haawewei nomo, no danga bagu. Onou bona, no bolou oto bona Itou memesi beele letungawai. No Itou unyi bagu, Itou nomo matane bagu, Itou nomo gane ha laluwa la yafade waha bagu bona beele inyaba lewai. Itou no awa tuwainga no Itou nomo fai-aita bagu oota warawai, onodu no feiya nigidu bona ilei nigai. No fai‑aita bagu oruwanga, nere kantri oruwa, matane beele oruwa nebere, fai genege gala hogo fere-fere oruwa bagu, nebere king yafei nomo bona danga tai. Saini Itou no oula tafainga heigei uwa langa, nere oula nomo fai-aita oruwanga nebere unyinege agenege auma nomo buk langa inyei uwa waha, nere kaafa kui waha unyi jaimu wodbode. Agenege auma nomo buk waha, Sipsip Magana nomo buk, amina nere dukote wanenga umai.
Fai no agokuli bagu wonga, no beele beha isi dewona. 10 Itou no fai ete dagou mata langa goyei nomo hangada tuwei mata wonga, no edo dagou mata langa goyonbona. Onodu no fai ete oota kesebu langa dukotewei nomo hangada tuwei mata wonga, nere no oota kesebu langa dukote wogunga umonbona. Onodu saini fanyimu onouha heigonga, Itou nomo fai-aita nere danga bagu yafa bode, nere nebere huwanyanege ngalengawou yaasu dewode.
11 Onodu ji ege kaafa kui ete oula gamu la jaidu bona mai gainga urene. Ariya nomo mora langa haraku nga nononga heigare wa, sipsip magana nomo haraku dorofe, ariya no nomo beele lewou wa maangi anyakaro beele lena dorofe. 12 Ariya saini kaafa kui iinga huunta heigai waha no kaafa kui amugedu heigai waha ngare yafare la, no kaafa kui amugedu heigai waha nomo danga oruwa elegai. Onodu no oula bagu fai-aita oula langa yafade waha bagu ono nigonga, kaafa kui amugou waha unyi isouwei nomo bona haruwe danga tai, no ju inyaba umei nomo edo la waha tai, onou wa ju waha no amina kakaregai. 13 Ariya kaafa kui huunta heigai waha no dodokawou aroro hogo fere‑fere baingaro tafai. No dodokawou hogo fere ete tafai wa benou. No fai-aita bagu agenege langa eeya ete ono wainga ha laluwa awadu bona oula langa mai. 14 Ariya Itou no awa tuwainga kaafa kui amugou waha ago langa dodokawou fere-fere tafangawai, onodu fanyimu waha langa no oulaha fai-aita bagu yaawa nigai. No fai-aita bagu benou lenigai, “Tere kaafa kui waha unyi isouwei nomo anu isisiwou kadana salu wagu. Kaafa kui waha no amina bainat du kotewai, onou wa no ago auma gai yafana.” 15 Itou no awa tuwainga, no kaafa kui waha anu isisiwou kadana waha, ago auma nomo hauri tuwai. Ono wainga kadana waha no beele lewai. Ariya fai ila nere kaafa kui waha nomo kadana unyi ada isou bode wonga, no dunege kote wonga umeruwei nomo danga bagu.
16 Ariya kaafa kui nga waha no lewainga, nere fai-aita bagu oruwanga naani ete owonege hilou langa bagu, hogonege langa bagu tafa nagane, edo nere fai-aita bagu ewe yo nere unyinege bagu, nere moni baingaro bagu yo nere dadanege uwau yafade, nere ewe nebere gauwou langa yafade yo nere haruwe magana haruwe aita ewe. 17 Onou wa, fai no kaafa kui waha nomo unyi nomo naani uwau yo nomo unyi nomo namba uwau wonga, no fai-aita ila langa dada ada ejiya wona, nere fere no langa dada ada ejiya wode. 18 Fai no ninau hilobainga bagu waha, no edo dada waha bona isi dewonbona. Fai no isou bagu waha, no kaafa kui nomo namba waha edo lelege dewonbona. Namba waha, fai ete nomo namba, onodu fai waha nomo namba wa 666.