11
Eyacuiñajjija Jodio cuana cajaa ajjima
Beca Jodio cuana jjashahuabaquiani jama baꞌa: —Ecuana Isaeni cuana. Eyacuiñajjija babaca. Jamatii jjeya Eyacuiñajjiya ecuana cajaa acanaje —beca cuana jamaya poani.
Chojja de. ¡Bacue! Eya Isaeni dejja, Jodio dejja. Eya Eyacuiñajjija cajaa ajjima. Amajama ecuea etiiquiana poa. Bejami Amajamaja osecua. Eya Bejamija osecua. Eꞌe, Eyacuiñajjiya Jodio cuana babaca coo ca poa ojaya epeejji epojji. Yahuajo nei Eyacuiñajjija esohui huohuijji Enia bajjanija esohui etehueꞌyo miquianajaya eba. Enia Jodio cuanajo quea quene mimia poa Eyacuiñajji nijje jama baꞌa:
“Eyacuiñajji, Emeshi Mese nei, ¡bacue pea Isaeni cuana! Ohuaya aje oe cuiajea caꞌyonaje miquea esohui huohuijji cuana. Mei eꞌiya ani iñajeaoqueajea caꞌyonaje, ma aquiana dahuajji acani cuaa mi quea bei ecuana nijje epojji iñajeaoqueajea caꞌyonaje. Eya ee nei yani miquea epeejji. Eya cuiajea sa acani peaꞌai Isaeni cuaa”.
Jamaya aca poa Eniaa.
Eyacuiñajjiya Enia sajaꞌa ca poa jama baꞌa:
“Chojja. Quea huiso nee nee Isaeni cuana ecuea epeejji yani. Eꞌe, 7.000 huisome Isaeni cuana eyacuiñajji nisho Baani bajjani bihuiajji pojjeama. Quea huiso Isaeni cuana ecuea esohui jayojja jama baꞌyani”.
Jama sajaꞌameya Eyacuiñajjiya aca poa Enia.
Jjeya nei cuanaya beca Jodio cuaa Eyacuiñajjija esohui jayojja jama acani. Eyacuiñajjiya oya cuana babaca canaje ojaya epeejji epojji. Oja mimishijo jjashahuabaqui tiitii ajja. Eyacuiñajjiya oya cuana quea jea nee acani. Jamajjeya oya quea bei nee poani ona nijje, Eyacuiñajji. Eꞌe, Eyacuiñajjiya Jodio cuana quea jea nee acanijo oya cuana babaca canaje ojaya epeejji epojji. Quea bei Jodio cuana nijje poanaje. Onaja mimishi cuanajo jjashahuaba tiitiiqui ajja. Jodio cuana ojaya quea jea nee poanajejo babaca caꞌya poa. Babacaꞌyo jjima ojaya esohui jayojja jama atiitii canajejojo.
Eꞌe, beca Jodio cuana Eyacuiñajjija epeejji pojjeama poanaje. Quea huiso Eyacuiñajjija esohui jayojja jama anisho canaje. Jamajjeya Eyacuiñajjiya oya cuana ba canaje quea mimishi. Eꞌe, Eyacuiñajjiya Jodio cuana babaca canaje ojaya epeejji epojji. Beca cuana eꞌe nei poanaje. Jamatii pea cuana quea mimishi nee nee poanaje. Yahuajo nei nei Moisesiya Eyacuiñajjija esohui tehue ca poa jama baꞌa:
“Jamajjeya Eyacuiñajjija shajjamaꞌ cuana quea jjashahuabaqui jaꞌa epo meejji pojjeama. Eyacuiñajjija etehueꞌyo eꞌe nei ba majje jamatii ojaya quea quehua poa. Esohui eꞌe nei shajjaꞌajja majje jamatii quea quehua poa peaꞌai. Eꞌe, jamaya Isaeni cuana jjeya peaꞌai shajjamaꞌ po tiitiiani”.
Jamaya Moisesiya tehue ca poa.
Yahuajo nei nei emeshi meseya Dabiya Jodio shajjamaꞌ cuana tecuea ca poa jama baꞌa:
“Esejaya etiiquianaja esohui jayojja jama atiitiiaña miquianaaya. Poquiquehuajeꞌyo, de, edasiaꞌyo poajeꞌyo, de, quea mimishi nee nee. Jamajjeya Eyacuiñajjiya miquianaya quea nee nee capo mee cahua. 10 Cojjamaja ejiojji ba jjima jayojja jama miquianajaya ba jjima capoahua tii tii Eyacuiñajjija ejjashahuabaquiꞌyojji. Cuanaya aquiana quea biquie abo tiitii cani jayojja jama capoahua miquianajaya mimishi; epajeaꞌyojji pojjeama tii tii capoahua”.
Jamaya Dabiya tehue ca poa yahuajo nei nei Jodio cuanajo.
Eyacuiñajjiya Jodio cuana iyaa cani tii ojaya epeejji epojji
11 Eꞌe pojjaꞌa beca cuana jama jjashahuabaquime poani baꞌa: —¿Aꞌa Jesosa cajaa acanajejo, Eyacuiñajjiya Jodio cuana cajaa acajeꞌyo tii?
Chojja, jamaya pojjeama. Ecuana, Jodio cuana quea mimishi nee nee poanijo, Eyacuiñajjija esohui aꞌajjajo, ohuaya Jodio pojjeama cuana jjapeequi meesahua cani Jesosa nijje. Onajaya mimishi cuana cuijea caꞌyani. Eyacuiñajji jjashahuabaquiani jama baꞌa: —Eꞌe, Jodio pojjeama cuana Jesosa nijje jjapeequi meesahuaña ba majje eꞌe pojjaꞌa Jodio cuana Jesosa nijje jjapeequijeꞌyo peaꞌai enijje ebaꞌe tiitiiꞌyojji —jamaya Eyacuiñajji jjashahuabaquiani.
12 Jodio cuana aje oe jjashajjaꞌajjaqui ajja. Jamajjeya Eyacuiñajjiya Jodio pojjeama cuana Jesosa nijje jjapeequi meesahua caꞌyonaje. Eyacuiñajjiya Jodio pojjeama cuana quea pame acanaje Jodio cuana Jesosa nijje jjapeequi jjima jojoya. Jodio cuana Jesosa nijje jjapee neineiquiajo ca ca Eyacuiñajjiya quea pame nee nee acajeꞌyo ojjaña.
13 Jodio pojjeama cuana Shomajo baꞌe, Eyacuiñajjiya eya huoojea canaje miquiana que ojaya esohui huohuiya. Eyaya esohui huohuiaña tii tii miquianaya Jesosaja epeejji epo meesahuajji. 14 Jamajjeya ma ba majjeya Jodio cuana pojjaꞌa Jesosaja epeejji po sa poajeꞌyo peaꞌai. 15 Eꞌe, Jodio cuaa Jesosa cajaa aca poajo, Eyacuiñajjiya Jodio pojjeama onijje jjapeequi meesahua canaje. Jamaya quea pame nee. Jamatii quijje Jodio cuana Jesosa nijje jjapeequi meesahua cajeꞌyo peaꞌai. Eꞌe, jjeya Jodio emanoꞌyo jayojjaya poani shajjamaꞌ jjejojo. Jesosa nijje jjapeequiꞌyo majje ca ca eshequiꞌyo jayojja poajeꞌyo, de, quea pame nee nee. 16 Eꞌe, jjeya oe pojji Jodio cuana Jesosaja epeejji nei poani. Jamajjeya quijje Eyacuiñajjiya quea huiso Jodio cuana ojaya epeejji nei po mee cajeꞌyo. Jama baꞌa: Acui esajja quea pame nee nee poajo, quijje tii majje ejjajja quea pame nee poaje peaꞌai. Oya jayojjaya Amajama Eyacuiñajjija ebabaca poa. Jamajjeya oja osecua cuana Eyacuiñajjija ebabaca poaje peaꞌai.
17 Jjashahuabaquicue jama baꞌa: Eꞌacui meseya acui aa enojinoji cobojea majje ejee cojjajji iyanobia cani etiiꞌyojji. Acui sajja quea pamejo pea acui jee cojjajji eꞌiyanobia pohuajeꞌyo. Oya jayojjaya beca Jodio cuana Jesosa cajaa acanajejo quea tai poa, acui aa enojinoji jayojja. Pea ejee cojjajji iyanobia majje pohuaꞌyani jama Jodio pojjeama Jesosaja epeejji cuana poaje. Jiquio ecua ecuicojjone sajjajji jayojja eseya quea pame baꞌe mee cani. 18 Jamajjeya Jodio pojjeama cuana, ¡aꞌa jjashahuabaquijji miquianaya quea pame nee, Jodio cuana quea pame pishana! Chojja. Eyacuiñajji miquianajaya eba poanaje Jodioja ehuohuijo. Miquianajaya ehuohuijo pojjeama ca ca Eyacuiñajji Jodio cuanaja eba poa.
19 Eꞌe pojjaꞌa miquianaya jjashahuabaquiani jama baꞌa: —Jesosa cajaa aca poajo Jodio cuana acui aa ecobojeaꞌyo jayojja jama poanaje. Eseya, Jodio pojjeama ca ca Jesosaja epeejji poanijo ecuicojjonejo pea ecojja posho eꞌiyanobiaꞌyo quea pame pohuaꞌyani jayojja jama —miquianaya poani.
20 Eꞌe, jamaya poanaje. Jesosa cajaa amajje Jodio cuana acui aa ecobojeaꞌyo jayojja jama poanaje. Eyacuiñajjiya oya cuana cajaa aca poa. Miquianaya ca ca oe Jesosa nijje jjapeequiꞌyajo, Eyacuiñajjiya ba cani mimishiꞌama. Eꞌe, jjeya Eyacuiñajjiya miquianaya babaca canaje. Jamatii ¡aꞌa jjashahuabaquijji miquianaya quea pame nee Jodio cuana quea pame pishana! Chojja. ¡Miquianaya quea jaꞌa nee Jesosa nijje jjapee tiitiiquicue! 21 ¡Bacue oe! Eyacuiñajjiya Jodio cuana babaca coo ca poa ojaya epeejji epojji. Majoya Jodio cuana jjashajjaꞌajjaqui sa po ajjajo, ohuaya miquianaya babaca canaje, Jodio pojjeama cuana. Jiquio ecua acui aa nojinoji jehuisejjajeaꞌyo majje eyacua iyanobia caꞌyani jama jayojja Eyacuiñajjiya Jodio shajjamaꞌ cuana cajaa ajeaꞌyo majje miquianaya babaca canaje. Jamajjeya ¡aꞌa shajjamaꞌ pojji! Eyacuiñajjiya miquianaya cajaa aca chanaꞌ. 22 Eꞌe, Eyacuiñajjiya ojjaña quea jea nee nee acani. Shajjamaꞌ cuana ca ca tecuea neinei cajeꞌyo, de. Eꞌe, ojjaña joya shajjamaꞌ poani ohuaya quea nee nee po mee cajeꞌyo. Miquianaya ca ca ohuaya quea pame nee nee acani ojaya quea jea nee neejojo. Ohuaya miquianaya quea jea nee acajeꞌyo tii tii, ca jjashajjaꞌajja tiitiiquiajo. Shajjamaꞌ poajo ca ca ohuaya miquianaya quea nee nee po mee cajeꞌyo peaꞌai, de. 23 Eꞌe, Jodio cuana peaꞌai Jesosa nijje jjapeequiajo Eyacuiñajjiya ojaya epeejji nei po mee caje oꞌoya, yahuajo nei nei jayojjaya. Eꞌe nei, jiquio ecua acui aa ejehuisejjajeaꞌyo iyanobia ca oꞌoyani jama jayojja Eyacuiñajjiya oya cuana acajeꞌyo; ojaya epeejji nei po mee caje oꞌoya. 24 Miquianaya ca ca Jodio pojjeama cuana yahuajo nei Eyacuiñajjija ebabaca pojjeama poa. Jamajjeya miquianaya pea acui aa jayojja, ebiojo nequi acui aa jayojja. Jamatii jiquio ecua ebiojo nequi acui aa acui bame bame yasijje iyanobia cani jayojja jama Eyacuiñajjiya miquianaya babaca canaje ojaya epeejji nei epojji. Jamajjeya Eyacuiñajjiya miquianaya acanaje jayojja jama ohuaya Jodio cuana acajeꞌyo. Eꞌe, ecuea etiiquiana Eyacuiñajjiya babaca coo ca poa. Jamajjeya jiquio ecua acui ebanaꞌyo acui aa ejehuisejjajeaꞌyo oya tii acuijo iyanobia caje oꞌoya jayojja jama Eyacuiñajjiya Jodio cuana acajeꞌyo. Jesosa nijje jjapeequiajo Eyacuiñajjiya huohui caje jama baꞌa: —Eꞌe Jodio cuana, jjeya miquianaya ecuea epeejji nei po oꞌoyanaje, ojjaña —acaje Eyacuiñajjiya.
Jodio cuana Jesosaja epeejji quijje poajeꞌyo
25 Ecuea epeejji cuana, eyaya miya huohuije ma Eyacuiñajjiya quijje acaje Jodio cuanajo, ma yahuajo ojjañaja ba jjima poa. Jamajjeya ecuea esohui ba majje miquianaya ejjashahuabaquijji pojjeama jama baꞌa: —Ecuanaya nei ca ca oe Eyacuiñajjija ebabaca ojaya epeejji nei epojji —aꞌa oe miquianaya pojji.
Chojja. Jjeya Jodio cuaa Emeshi Mese nei Jesosa cajaa acani beshahua nei ojjañaa. Jamaya epoꞌyojji tii pojjeama. ¿Ache Jodio pojjeama cuana Jesosaja epeejji poaje? Eyacuiñajjija eba. Mahuiso jjapeequiajo, Jodio cuana jjapeequije oꞌoya Jesosa nijje. 26 Jamajjeya quea huiso nee nee Jodio cuana eyajo baꞌe tiitii mee cajeꞌyo Jesosa nijje jjapeequiajo. Eꞌe, yahuajo nei Eyacuiñajjiya Isaia tehue mee ca poa Isaeni cuanajo, ma Jacoboja osecua cuanajo jama baꞌa:
“Eyacuiñajjija huoojeaꞌyo ojjaña jaahuanajji poeje. Oya Jodio dejja poaje. Oya Jacoboja osecua cuana mimishi pajea meesahuaꞌyojji poajeꞌyo. 27 Ma ecua eyaya Jodio etiiquiana huohuinaje jamaya eyaya ajeꞌyo; ojjañaja mimishi cuijea neineijeꞌyo”.
Jamaya yahuajo nei nei Eyacuiñajjiya aca poa.
28 Jamatii jjeya Eyacuiñajjiya Jodio cuana ba cani ojaya epeejji pojjeama Jesosa cajaa ajji poajojo. Jamajjeya Jodio cuaa ma esohui cajaa acajo, Eyacuiñajjiya esohui quea pame nee Jesosajo miquianaya shajjaꞌajja mee canaje, Jodio pojjeama cuana. Jamatii Eyacuiñajjiya Jodio cuana cajaa tiitii ajjima, de. Yahuajo nei ecuana ojaya ebabaca poa. Ohuaya ecuanaja etiiquiana huohui ca poa jama baꞌa: “Miya, miquea osecua cuana peaꞌai ecuea epeejji nei cuana poajeꞌyo tii tii” jamaya ohuaya Amajama, Jacobo, Isaaca peaꞌai huohui ca poa. 29 Eꞌe jojo nei Eyacuiñajjiya ojaya esohui jayojja jama acajeꞌyo, epajeaꞌyojji pojjeama tii tii. Babacaꞌyo majje cajaa yaꞌyojji pojjeama tii. 30 Jamajjeya jjeya Jodio cuana Jesosa nijje jjapeequi sa poꞌyo ajja jojoya Eyacuiñajjiya miquianaya, Jodio pojjeama cuana quea bei nee acani. Miquianaja mimishijo jjashahuaba tiitiiqui ajja, jamatii yahuajo shajjamaꞌ nei poa. 31 Eyacuiñajjiya quijje Jodio cuana jama acajeꞌyo baꞌa: Jjeya ohuaya miquianaya quea bei acani; miquea mimishijo jjashahuabaqui ajja. Oya jayojjaya quijje ohuaya Jodio cuana acajeꞌyo, jamatii jjeya shajjamaꞌ nei poani. 32 Jamajjeya Eyacuiñajjiya ojjaña cuana ba cani shajjamaꞌ nei nei. Jesosa nijje jjapeequiajo ca ca ojjañaja mimishijo jjashahuaba tiitiiqui ajja poaje. Quea bei ojjaña cuana nijje poajeꞌyo Eyacuiñajji.
Eyacuiñajji bihuia cani Pabohua
33 Quea pame nee nee Eyacuiñajjiya eseya acani. Ojjaña eseya ojaya eba nei nei; oya esejaya mimishi cuijeaꞌyojji. Eꞌe jojo nei ojjaña ojaya eba nei nei. Quea jaꞌa nee nee ojaya ejjashahuabaquijji. Quea pame nee nee ohuaya acani ojjaña. 34 Yahuajo nei Eyacuiñajjiya Isaia tehue mee ca poa jama baꞌa:
“¿Ajea eba nei nei Eyacuiñajjija ejjashahuabaquijji? ¿Aꞌya shai o ba meesahuajji? Chamaꞌ nei nei. Oya oe nei quea jjashahuabaqui jaꞌa nee nee. 35 ¿Aya acuae jja mi oe che quia cani aquiana Eyacuiñajjija? Ojjaña aquiana cuana ojaya, de”.
Jamaya Eyacuiñajjija esohui Isaiaa yahuajo nei tehue ca poa.
36 Eꞌe, Eyacuiñajjiya ojjaña aquiana pana caꞌya poa. Ojjaña ojaya aquiana. Quea sohui poja nee neeya jjejojo ohuaya ojjaña quea pame amee cani. Jamajjeya ojjañaa ba cani oya quea jaꞌa nee, quea pame nee nee peaꞌai: —Eyacuiñajji, miya quea pame nee. Pea chamaꞌ mi jayojjaya —jamaya ¡oya ejjabihuia tiitiiqui! ¡Jamaya ejjaꞌaqui!