3
Segeyo Sabada gafegi Yesuea dolö afädë naabo nafadei wahilasi
(Madiu 12.9-14, Ulugu 6.6-11)
Yesu e gedolo mosöa bu elö nogila digai. Mosöa ami dolö afädë naabo elö amo balägädöla nafadei sulo. Udia dolö odoa sefolalo amolia Yesuma dia nafadela hamoila sämolölahilä, segeyo Sabada gafegi Yesuea dolö amo wahisebelela bimolöïe ili ga madela beaha sefolalo. Yesuea dolö naabo nafadei amoma sähalea, Di nowela mogogi namolö misiëla säi. Amala sälahilä ea ilima nabahalea, Segeyo Sabada gafegi hedabi hamomolö amo dofeale ma, nafade hamomolö amo dofeale. Udia dolö namiäia damula moholö amo dofeale ma, baagomäia nufulö amo dofealela nabi. Amala nabasebegi, ilia säla obëgëla made sefolalo. Yesuea udia dolö sefolalo amolima sidawewela beahamelebe ilile iso asigi geloi dibe amo bealahilä habobala yöi. Yöla dolö naabo nafadei amoma sähalea, Dïe naabo mogodigimola säi. Amala säsebegi, dolö amea ïe naabo balägädöi amo mogodigia gasebegi, naabo hedabola wahimolöïe wahiladigi. Amala hamosebe amo bealahilä Felesi dolö sefolalo amoli segea doadigila awälahilä, Heledoïe sosogo sefolalo amolibalä Yesu baagomäia abilia hamomolödula säla didiäha sefolalo.
Udia dolö yafie oeabo agesua gegedoi
7-8 Yesu ïe bëgëla aulo amolila sege ili neloa amo fisila oeabo edefademalä dibea ami asi. Ili asi amo gadola Galili udia dolö yafiea ili bëgëla asi. Sege Yudialage, gaamu Yalusalemelage, sege Idumialage, ödä Yodona dëgëla alämadilage, gaamu Daiamadilage Saidonomadilage sege amoligila udia dolö sämolö asusugai yafie Yesuea hamoi amo nabalahilä bëbëgëla awäla e neebea ami gegedoi. Yesuea ïe bëgëla aulo amolima sähalea, Udia dolö yafie gegedoi amea ne dedelelahilä ne fëdösebemelë. Ne dudaia fedadelä dilia du afädë gaula maala ne neebe gaalu, ga made negesimola säi. 10 Ea udia dolö yafie dafidi wahilasi amo gadola, udia dolö oloi sefolalo amoliage ili wahilasimäialahilä e diigidelälahilä amala dedelei. 11 Amala mafulahilä mugabe amolia e bealahilä ïe emo mia gumusula difolalea üalaladigila sähalea, Dida Godeïe malö nebegola säi. 12 Amala säsebegi, ea mugabe amolima ado gelola sähalea, Neda Godeïe malö neala odoama säla ïmabiola säi.
Yesuea abosolo giwilasi memelei
(Madiu 10.1-4, Ulugu 6.12-16)
13 Yesu e segebidaia fedalahilä dolö odoa hï helësëi amomu misiëla wesebegi, ili e neebea ami misi. 14-15 Mofiasebegi, ea dolö giwilasi amoli ebalä namolö memelei. Amalahilä ea ilile ëi abosolo negei. Ilia Godeïe ado mala säla ïmäiage mugabe fedai amo nesiladigimolöïe iligali geloi ïmolöïege memelei. 16 Giwilasi memelei amolile ëida gowe. Saimono, Yesuea ïe ëi elö Fida negei amoge, 17 Sebediïe malö Yemesege, ïe edoo Yonege, Yesuea elele ëi elö Boaneyisi negei. Nilïle ado sälada sege gudusebeïe malöla säla negei amolege, 18 Äduluge, Filibige, Badolomiuge, Madiuge, Domasige, Alibiasaïe malö Yemesege, Dadiusige, Selodo sosogo Saimonoge, 19 Yudasa Isagaliada, ea Yesu hololölo amoge. Giwilasi amoli Yesuea memelei. Amala memelesa maadelahilä, Yesu e mosöa asi.
Yesu e mugabebalä nea hamosa neebela säi
(Madiu 12.22-32, Ulugu 11.14-23, 12.10)
20 Udia dolö yafie bu gegedosebegi, Yesuge ïe bëgëla aulo amolige ili molö molö fu made beala nefolalo. 21 Yesu molö molö fu made beala neamelëla ilia säi amo nabalahilä e sosogo amolia Yesu sigi obëgëmolöïe bea asi. Ilia sähalea, Yesu gagaosa neamelëla säla ï. 22 Mala dawadigi Yalusalemela mofiai amolia sähalea, Mugabe Belesabuluda Yesuïe isogi fedai nea.* Mugabe amoli sulubadelaïe dafidiloea geloi ïasebegi, ea mugabe nesiladigisa neamelëla säi. 23 Amala säsebegi, Yesuea mofiamola sälahilä ilima ado besula sähalea, Mugabe Saidani hïmuda abilia nesiladigimolöi gabu. 24 Sege afädëgi fii hilimu mogela nuduseda, fii amoda made samolömelë. 25 Mosö afädëgi fii hilimu mogela nuduseda, mosö amoda made namolömelë. 26 Mugabe Saidania hïmu ado neaseda, e sosogo neebe amoda moge mogelahilä made namolömelë. Amoda sulubadela dofä hogosa helesa maademolömelë. 27 Afädëa dolö geloi neebe amoïe mosöa ïe nelegei dibe amo fa nimolö moholöi made bimolömelë. Ea dolö geloi amo dafidi naabo emoge nafodola negesilahilä ïe mosöa nelegei dibe amo fa nimolö moholöi galea. 28 Na dilima dofä gelola sähawe, Udia dolöea nafade sulubadela hamoi amoge, gagadelahilä ado nafade elö elöla säi amoge hëla fisimolöi bimolömelë. 29 Afädëa Godeïe Gesami gagadeseda, hëla fisimolö made. Ïe nafade hamoi amoda walioge hobealage hïbalä diamolöi diamolömelëla säla ï. 30 Ilia Yesuïe isogi mugabe fedai neala säi amo nabalahilä Yesuea ado amo amala säi.
Yesuïe eme edoolalida nowë
(Madiu 12.46-50, Ulugu 8.19-21)
31 Segeyo amo gala Yesuïe eme edoolali mafula ifo baagido segea nea. Odoa ilima sähalea, Yesu e nilï neebeawi misialasebela sämola säi. 32 Amala säsebegi, udia dolö Yesubalä amalela sefolalo amolia ema sähalea, Nabahale. Dïe dieme didoo dialifilali segea misi nea. Di misialala säsebela säla ï. 33 Amala säla ïasebegi, ea säla obëgësalea, Nïe neme nedoo nowëli gabula säi. 34 Amalahilä ea e amalela sefolalebe amoli sidawewela bealahilä ea ilima sähalea, Bimo. Neme nedoolalida sebe gowelimelëla säi. 35 Udiaeage dolöeage Godeïe hame dibe amo gadola bëgëla hamolo neebe amolida nedoo nalifila nemela ilida amomelëla säi.
* 3:22 10.25 Belesabuluïe ëi elöda, Saidani. Madiu 12.22-28 bimalo.