5
Kale kan ata Yesus Kadais be afan Got ami Man, akei nadane alaw aket kudawa namti, alam Man so aket kudawa ka. Bekalata kanoyo kal kei nuka Got ami Man iyo aket kuyam buduw be kalin ka. Kale be Got aket kukádawin ade alam kanamino, yakba uyo aboyámin uta ko. Kale num Got aket kukádawin namti, bela ka, nuka alam kanamino, yakba uyo abo nuduwe alam kanamino, yakba uyo fitoduw banim, watawo kaleyo bá, adikum Got ami man iyo ken bakan kayak imi kukuw uyo ken nulum afan kalin tuw anik anik auyamoduw kayo kala. Kan ata bakan kayak kukuw uyo anik anik auyamomane? Alam be yak kan ata Yesus be afan Got alam Min, kalbiw ita kuw ka.
Kale Yesus Kadais ami tasa, aka wok ban bomin wok so kuw tase bá ade alam fikalesa kaim so kuw tasa bá, kata aka wok ban bomin wok so alam fikalesa kaim so alew alew uso tasa. Kale be Sinik Abem alata afan kin walasa, be watawo kaleyo bá, Sinik Abem ayo atin afan kayo ko. Kale kin walamin bela alewbino, kale mak be Sinik Abem, mak be wok ban bomin wok, mak be Yesus alam fikalesa kaim, ita kin wala adikum au, kalesiw ko. Nuka nulum kal kinim imi kin walaliw, be nuka afan kalanaluw, kata Got ami kin walamin utane atin kitid. Kale Got ami alam Min kin walamin ade alewbinon bidimi dim kal ka. 10 Kale kan kinim ita Got alam Min aket kudawiw namti, ika bemi kin walamin be ilim aket tem be, kata kan ita Got afano akongin banim namti, ika Got be ibakamino, akbiw. Kale be watawo kaleyo bá, ika Got ami alam Min kin walamin sung uyo afano kalongin banim kayo ko. 11 Kale Got ami kin walamin bula bako, Got aka sun biyámin kuyamase ade sun biyámin uyo alam man dim bu. 12 Kan ata Min so be namti, aka sun biyámin sinik so be, kata kan ata Got ami Min so bongin banim namti, aka sun biyámin sinik so bongin banim ko.
Weng adik adik uta ko.
13 Naka weng bela goduyamino, kan ata Got ami Min win dim afan kalbiw iyo kal keidomo, nuka sun biyámin uyo kudulokabuw ka kalin kala. 14 Nuka Got kin dim atud fakadáyamin uyo kudusuduw, be watawo kaleyo bá, atin nulum kal keidomo, yaknámin mak kudulumo, kale dákadáluw alam aket keno, kalba uyo aka ken kidiyamoma ka, kalbuw kayo ko. 15 Nuka nulum kal kei aka num weng kidiyamabe kaluw namti, yaknámin ufek ufek mak dákadálawokabuw, afan Got aka kuyamokaba. 16 Kale kan ata am duw mak atama ban keida, kata bo atin tudo dew yak fikalanámin mit una Got falelawoma banim keimin umi ban keiba bá namti, aka Got amaneng dukádawano, Got ayo dew maek sun biyámin mit tadak kala. Kale bela ban keidiw tudo imadew yak fikalanámin mit tem unemin umi guton uta bá, kata ban keidaw tudo imadew yak fikalanámin mit tem unemin ukul bu ko. Kale naka yak kinim ban keidiw tudo imadew fikalanámin mit tem unom mew yak Got falelawongin banim keiyamin umi ban keimin uta naka bako Got amaneng, dukádawino, yakbi bá kala. 17 Kale adikum kukuw mafak be ban keimin, kata bo tudo imadew yak fikalanámin mit tem unemin bá.
18 Nuka nulum kal Got ami muduw iyo mak sun kuw ban keimin bá. Be watawo kaleyo bá, alo Got ami Min ta bom ban keimin uyo falkalo modawa Mafakim ayo daw mafak dádoma banim kayo ka.
19 Nulum kal, adikum bakan kadák bo Mafakim ata ta bom kin mo be kata nuka Got ami muduw ka.
20 Nuka belaso kal keidomo, Got ami Min ayo madák nadane kal keimin kuyamase, kale nuka tatun kinim ayo nulum kal keisuduw. Kale be alam Man Yesus Kadais ata tatun kinim ade ata afan Got ade alata sun biyámin mit Kinim kayo nuka aso makuw buduw kala.
21 Nalam muduw kiba, ibakamin got iyo kiba meyak falayamin bá. Kiba takas yak kaek abe bom nadiwo kala.