4
Got akfak tem unemin sung uta ko.
Watawnak uta kanoyamano, kiba kibilim iw tem kawák ginanin so wengal so keimaliwe? Kanodin kukuw bulami tadebu, bu kalam ufek ufek aket wanankam budu, aket alew fukan badaw, aket tem kauk ginan bom keimin uta kala. Kaleyo kiba mak imi ufek ufek fakudumo kaloliw, kata ken fakudoliw banim, kayo kiba yak kinim be anbidumo kalanábiw. Kiba atin ufek ufek mak kudulumo, kale aket dukum wananyamábu, kata kiba ken kuduloliw banim, kayo kiba wengal fukan bom ginanaliw ka. Kata kiba ufek ufek kudumo, kalbiw uyo Got dákadálawongin banim, kayo kiba kudoliw banim keiyábiw. Ade kinim madik ika Got dákadálawodiw, kata kiba ken kudoliw banim, watawo kaleyo bá, kiba aket mafak fukan bom Got dákadála bidiw ufek ufek kuyama kilimi aket uta kidelyamuko kale kanabiw kayo ko. Kale wanang kinim sakadin kiba, bakan dim kayak, wanang kinim Got afan kalongin danim, imi kukuw aket kukámamin be Got ami wasi keiyámin, kale be kilim kale? Kan ata bakan kinim kadák umi kukuw aket kukámaba namti, aka Got ami wasi keibe ka. Kiba Got godin weng bakosu bo sák mit banimo kalbiwe, uka bako, “Got Sinik Abem dew yak num aket tem dawtida kin mobe, am aket nuka atin Got ata kuw aket kukádawino.” Kalba. Kale nuka mada balut kayo nukul ken aket wananyamin dukum uyo ken kitid tabe akamamoduw banim, kata Got ami min gelemin kukáyaba, be atin kitid dukum ka. Kale Got godin weng uyo bako,
“Got aka yak kinim alam win kufámin be bid daw tam mo nadane min gelemin uyo yak dakbu teinámin kinim alam mit tem unemin ita kukáyaba.”
Kala kaleyo kilimi uyo Got akfak tem unom, Mafakim ayo fal kalo modiw sakabak kala. Kiba maek Got mewso tadiwe akal maek kim mewso tadak kala. Kaleyo ban keimin kinim kiba, kilim kukuw mafak mafak uyo kido kudá nadiwe aket alew fukanin kiba, aket baim uyo takel bom nadiwo kala. Kale fatom keikama, aman bom, lofidin bom, aban fákamin uyo kudáliw, amanin yak aket teina, kalfalin uyo kudá lofidin dá nadiwe 10 dakbu kilimi uyo falifali Got akfak tem uniwo, Got ata fada ifodak kala. 11 Nikil fikal, akanum ayo atam liwuda atam liwuda keimin bá. Kan kinim ata sák awkinum ayo atam liw bom mafak kukádaba namti, aka sawa abem utam liw bom ade be sawa mafaka kudaba. Kale kiba bako, sawa abem bu mafako kalbiw kaí, kiba sawa bo mak abo bidiw bá, kata kiba sawa abem uta taktakbiw ka. 12 Got ata kuw sawa abem kukáyamin kinim ade ata kuw taktakin kinim. Kale ata kuw alafin ken wanang kinim im mafak dádoma ade wanang kinim kail bá takeikuyamoma kinim. Kale kam aket kaba yaknodin kinimo kawkinum ayo kukuw atam liw bom kuek didaw badáwe?
Kim kanamumo kalin uyo kudáliw, Got ata faku badano kala kalin uta ko.
13 Kale kinim wanang bako nadiw kamane kalo, amsino kal nam, nuka yak abiw dukum kal si itol mak dákan kei naduwo kisol wansiki dusiki bom naduwo kisol seng ifemumo, kalbiw. Kiba nam weng bakanokabi uyo kidela kidinamin kala. 14 Kale kim kal banim amsino teinokabiw, umi nam tadokabu be kim kal banim. Kale kilim biyámin mada bo mewtanong kutim ibin falti si atan tadom wabising ibin gitas banimábu taw keidokabiw kala. 15 Kim weng bela kanam kalongino, kale bu afan Kamok alam aket ata kanamin yakba kaí, beta afan bom naduw yak kano maek kano keimokabuw ko, kalongino bu. 16 Kata kamano bo nuta kayo kale kilim win kufábiw, kata nuta kayo kalin kukuw adikum bo atin mafak be. 17 Kan ata kukuw kidel be alam kal kei, be ken kanamongino be, kalba, kata afan mak kanamongin banim namti, aka ban keiba ka.