28
Nde min ndaɗi ndee, min nani ruunde ndee Malta wiyetee. Hoɗuɓe ɗon ɓee njaɓɓorii min caahu mawɗo. Nde wonnoo oon wakkati kammu ana toɓa jaangol ana woodi, ɓe kuɓɓi yiite, ɓe njaɓɓii min faa min ƴuwloo. Pool mooɓi leɗɗe, wedii e yiite ngee. Nguleefi kii yaltini e majje mboddi, ndi soppi junngo makko. Nde hoɗuɓe ɗon ɓee njii mboddi ndii ana weelta e junngo Pool ndee, mbiyondiri e ko'e muuɗum'en:
—Taƴoral oo gorko yo barɗo hoore, taweede o daɗii to geeci too fuu, hakkeeji makko ɗii accataa mo wuura.
O ficci mboddi ndii e yiite ngee, ɗum torraali mo fay huunde. Ɓe miili o ɓuutan naa o saama ɗon e ɗon o maaya. Kaa nde ɓe kettinoo faa ɓooyi ndee, ɓe njii ɗum torriraali mo fay huunde, hakkillaaji maɓɓe mbaylitii e makko, ɓe mbii o gooto e laamɗo'en ɓee.
Publiyus, hooreejo ruunde ndee oo, ngesa muuɗum ana e sera nokkuure ndee. O jaɓɓiima min faa gasi, o jippini min, o saahii e amen, min ngaɗi to makko balɗe tati. Hawri baaba Publiyus ana lelii sellaa, jontaaɗo, reedu muuɗum ana doga ƴiiƴam. Pool yehi to makko, duwii, fawi juuɗe muuɗum e makko, sellini mo. Nde ɗum waɗunoo ndee, ɲawɓe wonɓe e ruunde ndee ɓee ngari, cellinaa. 10 Ɓe teddini min teddeengal manngal. Nde min njahata ndee, ɓe njooɓini min ko min kasindini e mum fuu.
No Pool dawiri iwde Malta yaade Roma
11 Caggal lebbi tati, min naati e laana iwka Aleksandiri, ndabbunooka e ruunde ndee kaa, min mbitti. Eka ɲeɲaa ɲeɲugol Tooruuji Puneeji.* 12 Min njottii ngeenndi mbiyeteendi Sirakusa, min ngaɗi ɗon balɗe tati. 13 Min naati ɗon, min takkii e fonngo geeci faa Regiyus. Janngo mum, henndu ɓaleeri wifi. E ley balɗe ɗiɗi min njottii Potiyoli. 14 Min tawi ton sakiraaɓe, ndaardi min paɓɓana ɗum'en yontere. Hono nii min njottorii Roma. 15 Nde wonnoo sakiraaɓe wonɓe Roma ɓee nanii garol amen, ngarii faa sakoro Abiya e nokku biyeteeɗo Jippule Tati sakkitaade min. Nde Pool yiinoo ɓe ndee, yetti Laamɗo, ɓeydorii cuusal. 16 Nde min njottii Roma ndee, Pool duŋanaa jippoo feere muuɗum, kaɲum e sordaasi kayboowo ɗum oo.
No Pool waajorii ley Roma
17 Balɗe tati caggal muuɗum, Pool noddi mawɓe Yahuudiyankooɓe. Nde ɓe mooɓtinoo ndee, o wii ɓe:
—Sakiraaɓe! Mi waɗaali fay huunde ko luuttondirta kam e yimɓe meeɗen ɓee naa aadaaji njaatiraaɓe meeɗen ɗii, kaa mi nanngaama Urusaliima, mi wattaama e juuɗe Romankooɓe. 18 Nde ɓeen ƴeewi kabaaru am ndee, njiɗiino yoppude kam, sabi ɓe tawaali e am fay daliili gooto kaanɗo warde kam. 19 Kaa kammari Yahuudiyankooɓe ɓee caliima mi yoppitee, ɗum waddani kam ɲaagaade sariya am ɓettinee naɓee to kaananke Roma mawɗo oo, tawee mi happaali leɲol am ngol fay huunde. 20 Ɗum waɗi so noddu-mi on yalla miɗo yiya on mi haalana on. Miɗo haɓɓorii ɗii calali saabe mo Israa'iilankooɓe pawi jikke e muuɗum oo.
21 Ɓe mbii mo:
—Min keɓaali ɓataaki iwɗo Yahuudiya kaaloowo haala maa. Kasen duu fay gooto e sakiraaɓe ɓee waraali humpita min naa haala ko boni ko ngaɗ-ɗaa. 22 Kaa miɗen njiɗi kaalanaa min ko njii-ɗaa e hakkille maa, sabi miɗen anndi diina mo njokku-ɗaa oo ana luurraa ley nokkuuje ɗee fuu.
23 Ɓe cartanii mo nde ɓe ngartata. Ɲalaande ndee yottii, heewɓe ngari kawriti to jippunde makko too. Gila beetee kecco faa caggal kiraaɗe omo waajoo ɓe, omo fammina ɓe haala Laamu Laamɗo. Omo dallinoroo Tawreeta Muusaa e dewte annabaaɓe haala Iisaa. 24 Yoga e maɓɓe jaɓi ko o haali koo, yogaaɓe njaɓaali. 25 Nde ɓe caakotoo, tawi ɓe nganaa hawruɓe ndee, Pool ɓeydi hen konngol gootol, wii:
—Ruuhu Ceniiɗo haalii goonga nde yottiniri haala annabi Esaaya, nde oon wii njaatiraaɓe mooɗon:
26 «Yaa to ngol leɲol mbiyaa ɗum:
On kettinto faa palon noppi, kaa on paamataa.
On ƴeewan faa puttinon gite, kaa on njiyataa.
27 Sabi ngol leɲol ɓernde mum yoorii.
Ɓe cukkii noppi maɓɓe, ɓe mbumnii gite maɓɓe,
pati gite maɓɓe njiya, pati noppi maɓɓe nana,
pati hakkillaaji maɓɓe paama,
sako ɓe ngarta mi sellina ɓe.»
28 Pool jokkini hen, wii:
—Anndee, kisindam Laamɗo neldaama ɓe nganaa Yahuudiyankooɓe. Kamɓe ɓe kettinto! [ 29  ]
30 Pool waɗii duuɓi ɗiɗi kiɓɓi e ley suudu hasunoo nduu. Ɗon o silminannoo warannooɓe ƴeewde mo ɓee fuu, 31 omo waajoo Laamu Laamɗo, omo jannginira cuusal kabaaru Iisaa Almasiihu Joomiraaɗo oo, walaa kaɗuɗo mo.
* 28:11 E oon jamaanu, summbooɓe laanaaji mbii kanji ndeenata ɗum'en. 28:27 Esaaya 6.9-10 28:29 E ɗereeji ɓooyɗi ɗii, yoga ana ɓeyda aaya 29:Nde Pool haalnoo ɗii haalaaji ndee, Yahuudiyankooɓe ɓee mbitti ana ndukida hakkunde mum'en semmbe.