5
Sakiraaɓe, fotaa ko min mbinndana on haala jamaanuuji e wakkatiiji gartol Joomiraaɗo oo. Sabi onon, oɗon anndi tuur ɲannde gartol Joomiraaɗo ndee wardan no gujjo wardata ley jemma nii. Wakkati nde yimɓe miilataa njaalataa, nde mbiyata jam tan e hoolaare woodi, nden kunkoo saamata e mum'en, hono no ŋatawere juhirta haamili nii. Ɓe mbaawaa daɗude e oo kunkoo fey. Kaa sakiraaɓe, onon on ngalaa ley nimre, ɗum haɗata ɲalaande ndee juhude on no gujjo juhirta nii. On fuu on ɓiɓɓe fooyre, on yimɓe ɲalooma. En njeyaaka e jemma, en njeyaaka e nimre. Ndennoo pati ɗaano-ɗen hono no woɓɓe ɓee nii. Mbaalen e jeerngo, ndeento-ɗen. Sabi ɗaanotooɓe jemma ɗaanotoo, sigirooɓe jemma cigirta. Kaa enen yimɓe ɲalooma ɓee, ndeento-ɗen. Ɓoorno-ɗen goonɗinal e jilli, ɗum yo saaya men ndeenaagu. Jikke heɓude kisindam duu laatanoo en kufina ndeenaagu. Sabi Laamɗo yiɗanaa en jukkungo mum, ko o yiɗani en dee, keɓiren kisindam saabe Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu, 10 maayruɗo kammari men yalla en fuu eɗen nguurda e mum so wartii, tawe-ɗen en wuurɓe tawe-ɗen en maayɓe fuu fotu. 11 Ɗum saabii homo e mon fuu waaltina hakkille banndum, gooto fuu faaboo goɗɗo banngal goonɗinal, hono no ngollirton nii.
No deental goonɗinɓe haani worrude
12 Sakiraaɓe, miɗen ndaarda on anndanon gollooɓe hakkunde mon ɓee. Eɓe ɗowa on faade e Joomiraaɗo, eɓe mbaajoo on. 13 Teddiniron ɓe sii teddeengal fuu, njiɗiron ɓe saabe golle maɓɓe.
Ngondon gondal sabu Laamɗo hakkunde mooɗon. 14 Miɗen ndaarda on, sakiraaɓe, njeertinon nattuɓe, maalto-ɗon hulɓe, paabo-ɗon lo'uɓe, tawde-ɗon e muɲal hakkunde yimɓe fuu, 15 tiinno-ɗon pati fay gooto yoɓtoo so won ko banndum waɗi ɗum. Wakkati fuu tewton waɗondirde ko moƴƴi, ngaɗanon yimɓe fuu hono non.
16 Ceyo-ɗon wakkati fuu, 17 pati ceeron e duwaawu, 18 njetton Laamɗo no ngorru-ɗon fuu. Sabi ɗum woni ko Laamɗo muuyani on, onon ɲiiɓuɓe e Iisaa Almasiihu ɓee.
19 Pati kaɗon Ruuhu Ceniiɗo gollude hakkunde mooɗon, 20 pati koynon waaju annabaaɓe, 21 kaa tayko-ɗon huunde fuu, nanngon ko moƴƴi e muuɗum. 22 Ngoɗɗo-ɗon sii bone fuu.
Baynondiral
23 Yo Laamɗo gaddoowo jam oo e hoore mum sennu on senaare hiɓɓunde, reena gooto gooto mon fuu ndeenaagu timmuɗo faa laato-ɗon yimɓe ɓe ngalaa ɲiŋoore ɲannde gartol Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu. 24 Nodduɗo on oo yo koolniiɗo, kasen duu kanko tabintinoyta ɗum.
25 Sakiraaɓe, miɗen ɲaagoo on duwaawu.
26 Njottinon sakiraaɓe ɓee fuu calminaali amen e jilli amen.
27 Miɗo tilsinira on saabe Joomiraaɗo, njannganon sakiraaɓe ɓee fuu oo ɓataaki.
28 Yo hinnee Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu wonu e mon.