18
Kiya wae'make kamana abikena yagaramake meto kamanane
Pigoya, abagi kinapa iyekita kampa punta asi nasima igeba esotakibeka, Isu meto kamana ka maya uwaimintiye: Piya, ka kumata ka kamana abikena yagara mintantiye. Pi ntagara aeba Kotikaba kampa aekuruba puntana, a'ya'ma kinakaba kampa aogima napintiye. Piya, pabi kumata kiya wae ka mintantiye. Aeba asi nasima pi kamana abikena yagaramati kanama: Kama kina'nempi ata punatasanaga, nao'maeyoma, ampa omi puntiye. Pigoya, marupa pi kamana abikena yagaramaba aekita potama kampa ao'maentana, aintiba aeba mayama antabintiba napima untiye: Naeba Kotikaba kampa naekuruba puma, wasanamikaba pabiyama kampa napiyuwe. Pigoya, ma nkawae pu'wanta waepa aeba asi nasi kanama ampa nabigayaba miyekanaba nau'amaba aekita pusanaga iba kamana'wa abima ao'maekuwe, untiyema, untiye.
Piya umagina, Tabe yagara amato puma maya untiye: Ata kamana abikena yagarama unti kamanapa ago abewo. Pipa ayabayawe. Kotika kagipe asekape asi nasima aegarakibe kina'mi agisaiginaba Kotiba kanara kampa tiyo'maekiya, a. Aeba agawa puma miyaba'miyigina karu'enaba kampa iyo'maekiya, a. We, urimuwe: Pipa kampaye. Aeba agaro ntaganto tiyo'maekiye. Piya, aintiba Wasanama Ntagara naeba to kake aborama mabi tumukubopa, igeba imatiti'ena pe kinapa taranto aogima mikibewe, piya untiye.
Parasi yagaramake takisi maekena yagaramake meto kamanane
Pigoya, ka'isa kina'miba ige'waikaba: Aogi kinatawema napintini, to kina'mikaba: Pipa ata kina taka'yanema napinta, pi igi napiye kinakaba Isuba mono kamana maya umintiye: 10 Tara yagararamisi nunamu ikena tabe mono namapinti intase. Pigoya, kapa Parasiwa, to kapa takisi maekena yagarawa sumawe. 11 Parasi yagara aeba asima mima ae'waka mayama napima nunamu untiye: Koti, wasana ka'isa kina'miba kuntana ma'enaba pewe. Kamana kampa aogima abewe. Waya'wa taramisiba atataraenaba puma ata aguntaena pewe. Naeba piya kinapa kampaye. Piya takisi maeyi ntagara mare, ae piyamaba kampa mintuwe. Pika naeba na'mu pugatauwe. 12 Piya, a'ya'ma sontarapa tara yagaba naeba monoka napima nanintaba a'a-o uma miyuwe. Piya, a'ya'waemaena maeyopa, naeba pipa pako puma nayatara'mupisa agento kamuwe, piya untiye. 13 Aiyogana, takisi maenta yagara aeba pagasara asima mintana mantari aomarakenagaba ani puma kampa piya puntiye. Aeba aibira aima maya untiye: Koti, naeba agunta kina miyoka, kaeba kantara punatama nao'maeyo, untiyema, Isu piya untiye.
14 Pigoya naeba urimekiri abiyo: Pi takisi maenta yagaragaba Kotiba aguntaena maegasogana wa'ewati uwa wantiye. Piya pi to ka yagaraba kampaye. Abiyo. Ka'wainaba ae'wa nkau maete iyekanaba, Kotiba merunkaba potakiye. Piya, to ka'waina ae'wa nkage au maete tumekanaba, Kotiba ababuma mesuba potakiye, Isu piya untiye.
Isu inamu ntakarantonto akayona puwaintiye
(Matiyu 19:13-15; Maka 10:13-16)
15 Pigoya igeba inamu ntakarantontowai Isuti ibabute kanantawe. Igeba: Ayapa ita aukaya pikiyema, napima kanauguni abagi kinamiba igate ka ibirantawe. 16 Piya yuguna, Isuba igega'e uma igeka maya untiye: Tigeba uwa itaigini yakarantonto igeba naeti kanaiyo. Tigeba a-nkakunkitaiyo. Piya miye kina'mikaba Koti kabiratakenaenaba utawaitantine. 17 Naeba taga urimuwa abiyo. Ka'waina aeba yakarantonto miyesa nkawameta kampa Koti aegarakibi'naba Koti kabiratakenaenama nkagupi kampa uma pasikiye, Isu untiye.
Kutantaga kiye yagarama Isu aegarakenaga kunta puntiye
(Matiyu 19:16-30; Maka 10:17-31)
18 Pigoya kiya ka'waina Isu mayama abigantiye: Aogi tisa, naeba aya pukubotisa Koti nke'wasaenaba maekuwema, abigantiye. 19 Abigaogana Isu piya omintiye: Nana piyema naeba aogi tisaweba yene. Aogiyenama nkagoba Koti ka'antowe. 20 Pigoya kaeba nayatara'mu kamana agoba mayama abene: Kumiyenaba a-poma, wasanaba a-nkaeguma kaiyoma, kuntanaba a-poma, kumpari kamanapa to wainapa a-sotaoma, kano kaba kamana wasiyo. Pipa abintanema, omintiye. 21 Piyama omogana kiya yagarama maya untiye: Pipa uwaena yagarantomana pi kamana agoba abima wasita kanantone, untiye. 22 Aiyogana Isuba pi kamana abintana, maya omintiye: Ka'enaba kampa puntana, pintanaba po. Kaeba wama kotakapa to kina imima mone maemagina kusi kina imegana, mantari aogiyena ainta abora kamikiye. Kaeba piya potate kanama ampa naegarao, piya omintiye. 23 Pigoya, piya omogana kana kiye yagaraba tabe kutankapa uwoma waintomeka, pi kamana abogana kunta abuntiye.
24 Piya pogana Isu agantana pika maya untiye: Tabe kutantaga kina'miba Koti kabiratakena kumati ikenagaba igigaba tabera pewe. 25 Pigoya tabe kamoro yagamaba na'ama agepinti uma pasikenaba pipa esegiyenawe, piya tabe kutantaga kana'mi Koti kabiratena kumati ikenaenaba pipa to awameta, tabe kuntaenawe, Isu piya untiye. 26 Piya yogini abume kina'miba maya untawe: We, pipa kepaya Kotiba au'ima aba pikiye untawe. 27 Piya yuguna Isu maya uwaimintiye: Wasana piya pikenaba kampaye. Koti ka'waina piya pikenaenaba waintiye, piye untiye.
28 Piya yogana Pita maya omintiye: Abo. Taeba wa'erepe a'ya'waemaenarepe kasima takabitate kaegaraune, untiye. 29 Piya yogana, Isu a'ya'ma kinapa maya uwaimintiye: Naeba taga urimekiri abiyo. A'ya'ma kina Koti kabiratakenaenaga aega'magini, pika wa'ewaipe, waya yagarawaipe, igagabagipe, ino ibagipe, uma itakibe'nagiba 30 igeba pi'nakaba mamparasaenaba agasimagina antotapa mesuba puma Kotiba imikiye. Piya, aintiba mantarisa aogi e'wasaena asu maekiye, Isu piya untiye.
Purintapisa asima mikena kamana kakagara uwaimintiye
(Matiyu 20:17-19; Maka 10:32-34)
31 Pigoya, Isu aeba nagisarisa tara tumpaema kina'wa igega'e uma ibabute wama maya uwaimintiye: Abiyo. Taeba iba Yerusaremi kumati ikune. Iyekana a'ya'waema kamana pai poropete kina'mi Wasanama Ntagara naeka uma mono isapi kaemaranta, pi kamana'ama nkau'wapa aborakiye. 32 Nabanempaba namu'isa kina'miti unatakini, naeguma ata punatama, karana natama, kaisa punatakibewe. 33 Piya pumagini kasotasa naeguma naiburikibewe. Piya piginaba papa kakaga yaga a'ya peka, purintapisa to kake naogama asikuwe, piya untiye. 34 Aiyogini abagi kina igeba pi kamana kampa abintawe. Kana kamana'ama nkagobe kakawaogini igeba aogimaba pi yome kamanapa kampa napintawe.
Isu aorika yagara aogatantiye
(Matiyu 20:29-34; Maka 10:46-52)
35 Pigoya Isu aeba Yeriko kuma agora waogana, ke awamori aorika yagara ka mima a'ya'ma kina wagana pugunaba mone kutaka esuwaitama mintantiye. 36 Piya, aeba abomepa uwoma kina kanagana puguna, aeba ka'isa kina ibigama: Maepa nana pewe, untiye. 37 Piya yogini igeba maya omintawe: Isu aeba Nasaretirisa yagara tagora kanama nasiyema, omintawe. 38 Piya omuguna aeba tabera kega'e uma maya untiye: Isu, kaeba Tebiti nkaga'nu, kaeba naeka kantara punatao, untiye. 39 Piya yogini paitanta kina'miba: Paka po, uma kabiraugunaba, aeba ige kamana kampa abinta ebi ebima kega'e uma: Kaeba Tebiti nkaga'nu, naeka kantara punatao, untiye. 40 Piya yogana Isuba abite, keta asima mintana: Tigeba naeti ababute kanaiyo, untiye. Yogini aorika yagara aeti ampa aboragana, Isu mayama abigantiye: 41 Naeba nana pugatasanaga kabiyema, abigantiye. Abigaogana, pigo aorika yagarama: Wa'ega, naeba nao agasanaga nabiye, untiye. 42 Piya yogana Isu maya omintiye: Kaoba agano. Kamatiti'enagampa aogi pugataye, omintiye. 43 Piya omogana aowamaba aogi pogana agate Isu aegarantana Koti a'mu potaogini, a'ya'ma kina'miba pintana agategini pabiyama Kotiti i'mu potantawe.