20
Kiya kina'mi Isu esegiyenawaka abigantawe
(Matiyu 21:23-27; Maka 11:27-33)
Pigoya, ka yaga Isu tabe mono namapi ima wasana aogi mono kamana uwaimima mintogini, tabe mono kiye kinape mono tisa kinape kabiyume kinape aeti kanama, mayama abigantiye: Kaeba uramo. Mata'i a'ya'waemaena pempepa, ke ugamegina esegiyenaba pene. Kebaya: Piya poma, ugatagina penema, abigantawe. Piyama abigauguna maya uwaimintiye: Naegeba natantigi, ka kamana tibigakiri unamiyo: Yoni mono wanipa mantarisaenabera wasanamintanawema, ibigantiye. Piyama ibigaogini, igeba: Ayawe ukune, untini: Mantarisaenawe yekanaba, aeba nana piyema kamana'wapa kampa abima napiyewe, ikiye. Piya: Wasanamintanawe yekiniba, a'ya'ma kina'miba igeba Yonikaba ka taga poropete yagarawema napintaka, yaba kasutasa taegukibewema, napintawe. Aibumagini igeba maya kamana antotapa omintawe: Taeba kampa abintune. Yoni mono wanipa aetasabaya aborantiye, untawe. Piya yuguna Isu maya uwaimintiye: Piya, naegeba antotapa kampa urimukuwe. Kenkawamutasa kamanapaya unamegi esegiyenaba puweba kampa urimukuwe, Isu piya untiye.
Waini yugara kabinta kina'mi meto kamanane
(Matiyu 21:33-46; Maka 12:1-12)
Pigoya, Isu wa waya meto kamana ka maya uwaimintiye: Ka yagarama waini iga'na kurintiye. Ku'atate kana yuga wasanamiba: Kiye kabiyiyo, otate e'ero mpari wama e'ero kanabi umintantiye. 10 Pigoya, kana waini agutaogana asikikena kana aboraogana, kayokaya yagara: Ka'isa asigi kamigina maete kanaoma, otantiye. Otaogana uma irosaogini, pi waini yuga kiye kina'miba aeguma agarubauguna, kana yogarisaena kampa maenta auka a'wae puma kanantiye. 11 Piya pogana, yoga ababa to ka kayokaya yagara otaugana waogini, pabiyama pi kina'mi aeguma ata potama agarubauguna, kana yogarisaena pabiyama kampa maenta uwa auka kanantiye. 12 Pigoya, to kakagara ka kayokaya yagarawa otaogana waogini, tabera aeguma awamori maebugaintawe. 13 Piya puguna, kana waini yogawama nkababa abite maya untiye: Aya pusuwe, otantana: Piya ago napiyuwe, untiye. Ma nabugai ntagarane otakana wakiniba agama agoya potama awamu wasikibewema, napintiye. 14 Piyama napimagina otaogana waogini agate, kana yoga kiye kina'mi aegukena naga nikintini maya untawe: Ae ma ntuga maesanaga aegugasakana pu'waka, ma ntugaba tae'enaena puwakiye, untawe. 15 Piya ute apasana'urite kabubinti wama kana waini yuga awamori aeguma kaitantawe, untiye. Isu aeba piya untana pi kamanaka wasana mayama ibigantiye: Yoga agowamaba pi kiye kinapa aya puwaitakiye, a. 16 Abewo, aeba kanamaba piya kiye kinapa iyegugasima, yogawatapa aogi kiye kina ibabuma itakiye, piya untiye. Piya yogini, igeba: We, igeba kampa piya pikibewe, untawe.
17 Piya yuguna, Isuba igabebe puma maya untiye: Mono isapisa kamana kapa mayama waintiya, agowapa ayamawe, untiye:
Nama kikena kina'miba ka ya ago kainta yawama iba wa'ega ya asima waintiye, untiye.
18 To ka mayama amato puma untiye:
Piya, wasana ka'waina pi wa'ega yara aeguma au airisa puma aikiye, iye.
Piya, kana wa'ega yaba abobora takuma tumima aeguma ata puwaikiyema, untiye, Isu untiye.
19 Piya yogini, mono tisa kina'mibe tabe mono kiye kina'mibe, meto kawana'wapa igeka yomepa abibebe puguna intawamaba ata pogini, pabi ntaga arakurikena pumepa a'ya'ma kinaka iyogaru puma atantawe.
Takisi monega Isu abigantawe
(Matiyu 22:15-22; Maka 12:13-17)
20 Pigoya, Isu kamana abite imo'ena purite, pi mono kiye kina'miba Isuka kabintawe. Piya, pi kina'miba kampari otakena kina uwaitauguni wamagini, iyoga'wapa mono iga pumagini kabima mintuguna, awamupisa ka ata kamana aborakiniba abite arakurikena puma kamana abikena kina'mi nkiyapi ataigina kamana otaiyema, untawe. 21 Pigoya, igeba ampa Isu mayama abigantawe: Tisa, kamanakampaba aogima parutu pegi abune. Kaeba a'ya'ma kinapa aogi kamana uwaimene. Piya, tabe igi wainta kina'mikaba kaekuruba kampa pempekana, taga Kotitisa aogi kamanapa uwaimene. 22 Piya, kaeba ayama napiye ne: Mono kina'mite taeba Aroma wa'ega yagara Sisa takisi mone amusupera kampaye, untawe. 23 Piya yuguna, Isuba pi meto kamana'waipa ago abite maya uwaimintiye: 24 Mone ka nayakiyo. Amankape awa'enabe mapa kewema, ibigaogini igeba: Sisantawe, untawe. 25 Piya yuguna aeba maya uwaimintiye: Pigo yewa, Sisantanaba Sisa amiyo. Piya, Kotintanaba Koti amiyo, untiye. 26 Piya yogini, wa waya'mi nkiyobipa kamana'watakaba kampa arakurinta uwa pami ntami puma asaba'wantawe.
Purintapisa asikenaenaga Isu abigantawe
(Matiyu 22:23-33; Maka 12:18-27)
27 Pigoya, ka'isa Sarusi kina'mi Isuti kanantawe. Pi kina igeba: Purintapisa asikenaenaba kampa waintiye, uma miyume kinakini, 28 igeba Isuti irosa'ma kamana mayama abigantawe: Tisa, Moseseba kamana awa'ena taeka mayama ka kaentiye: Wasana ka'waina waya maema yagarawa kampa aboratanta pu'wakanaba, to a'nanto kiya maetama aganto antotapa yagara aborano, iye. 29 Pigoya, ka meto kamana ugamukune. Piya, tonaentisa tara umaema aga'na mintantawe. Ige iganto waya maema yagara kampa aboranta, mima pu'wantiye. 30 Pu'waogana, ka a'nanto kiyawapa pabiyama maetate uwa pu'wantiye. 31 Pu'waogana, to a'nanto ka'waina pi kiyawapa pabiyama maetate pu'wantiye. Pigoya, pi nkaga'na a'ya'ma tonaentisa tara umaema kina'mi pabi ka wae maeta kanamagini, yagara kampa aboratanta pu'waewantawe. 32 Aitiba pi kiya wae'waipa pabiyama pu'wantiye. 33 Pigoya, igeba a'ya'magini pabi ka wae'amana maentawe. Piya ainti asikena kanabipa ke nkwae'ena pikiyema, abigantawe.
34 Piya yuguna Isu maya uwaimintiye: Ma kanara mampabi wa wayapa maema miyewe. 35 Piya, ainti tabe kanabipa asikena kana aborakibipa, Koti kega'e yekini aborakibi kina'miba wa wayapa kampa maekibewe. Kampaye. 36 Igeba enisore kina miyesa puma mimagini, to kake kampa purikibewe. Piya, Kotiba irubintisa ibage pekini ae araga yagaraena puma mikibewe. 37 Pigoya, paipa Mosese irubisa asima mikena kamana untiye. Aeba yabi yaku nkabusa aboranti, pi kamana kaentana Koti nkageba mayama kaentiye: Naeba Abara'amu, Aisaki, Yekobu ige Koti mintuwe, untiyema, kaentiye. 38 Piya, pu'wantatisa iyogama asikibewema, Mosese aeba pika napima Koti nkageba piyama kaentiye. Piya, Kotiba pu'wanta kina'nane. Aeba iyoganta kina'mi Koti mintegini, esegiyenarasa iyoganta kina uwa miyewe, Isu piya untiye.
39 Piya uwaimogana, mono tisa kiye kina ka'isami pi kamana antota maya untawe: Tisa, kaeba aogi kamana yene, untini, 40 igeba to kake abigakenaba iyekuru puma atantawe.
Isu Parasi kinapa Karaisiti yagaraga ibigantiye
(Matiyu 22:41-46; Maka 12:35-37)
41 Pigoya, Isu maya uwaimintiye: Nana piyema Karaisitikaba aeba Tebiti nkaga'nuweba yewe. 42 Piya, mono isapi Samu isapipa Tebiti aewapa mayama kaentiye:
Inatisa Tabe Yagaramaba Wa'ega yagaranepa: Kaeba nayatakanti miyo omintiye, iye.
43 Piya, aintiba kama kinakapa uwaitakini kae kagisa amentapinti wama mikibewe, omintiyema, piyama Tebiti kaemarantiye.
44 Pigoya, Tebiti aewapa Wa'eganene otantiye. Aeba aya piyema aga'uwakaba: Wa'eganeneba, untiyemagina Isu ibigantiye.
Mono tisa kina ige'ma kamana Isu untiye
(Matiyu 23:1-36; Maka 12:38-40; Aruku 11:37-54)
45 Pigoya, a'ya'ma wabe wayape mima Isu kamana abima mintuguna, abagi kina'wa maya uwaimintiye: 46 Tigeba mono tisa kina miyesa nkawametapa a-mpima, uwa aogima miyiyo. Igeba e'ero kai amirite ke'i paebuta nasigini, wasana akiyenabinti wama wa waya igama i'mu puwaitasanaga igu'amaba tabera waiye. Piya puntini mono namapipe taenabikenabipe tabe kina'mi ntabae maema paitama mikenaga yewe. 47 Piya untini igeba kiya wae'mi namankaipe kotankaipe uwa paibuntini, kampari nunamuba e'erota yewe. Pigoya, pi kina'mipa aintiba Kotiba antota'enaba tabera ka ibi'ma kuntaenaba imikiye, Isu piya untiye.