4
Kewama Isu amiyo puntiye
(Matiyu 4:1-11; Maka 1:12-13)
Pigoya, Yontani wanipi Yoni Isu wani pai'ataogana, Awamusa'ama agupinti pumaewama, ka'me mpari ababute wantiye. Wama 40 yagaba umintogana, kewama pi ntagaba amiyo potantiye. Aibogana, naninta kampa nanta i'mintogana, aga'ena abugaogana, kewama aeti aborama maya omintiye: Kaeba Koti Ntagara mintanapa, yegana ma ntabaka paretiyena pekana nao, untiye. Piya yogana, Isu antota maya omintiye: Koti kamana'ama maya iye: Wasanamaba nanintarasaba kampa a'ya'ma esegiyenawapa maekiye, iyema, omintiye.
Piya omogana, kewamaba ababurite inati imagina, a'ya'ma mampabisa kinapa asu aro ntaganto ayakimagina, maya omintiye: A'ya'ma ma nkesegiyenabe igaenabe nae namiwaentine. Pigoya nae napima ka'waina amikenaba amukuwe. Piya, kaepa kamukuwe. Kaeba nae nageba asagayuyegapa pi a'ya'waemaena waintintanaba kae'enaena puwaewakiye, untiye. Piya yogana, Isu antota uma maya omintiye: Koti kamana'ama maya iye: Wa'ega Kotigapa, ae age asagayuma, ae abiwa kayokaya'ena potao, iyema, omintiye.
Piya omogana, kewama Isu Yerusaremi kumati ababute ima, tabe mono nama nkagari mesutama maya omintiye: Kaeba Koti Ntagara mintanapa, matasa pa'yo puma tumo. 10 Piya, Koti kamana'ama mayama iye: Kotiba aeba enisore kina'wa uwaitakana kabigatama kao'maekibewe, iye. 11 Piya, kaegukena pukibipa, iyatasa kababute tumigina, yabankamaba kagisaba kampa arisakiye, iyema, untiye. 12 Piya yogana, Isu antota uma maya omintiye: Koti kamana'amaba to ka maya iye: Kaeba Wa'ega Kotigapa amiyo puma agakenaenaba a-po, iyema, untiye.
13 Piya yogana kana amiyo'ena a'ya waogana, kewama Isupa atate migarakena wantiye.
Isu Karariya mari yogawa agobintiye
(Matiyu 4:12-17; Maka 1:14-15)
14 Pigoya, Aota Awamusa'ama Isu esegiyena amogana, Karariya-i to wama yogawa pogini, a'ya'ma pi nkauka'isa kina'mi ae awaga kamanapa abintawe. 15 Aibuguna, aeba mono namapinti imagina, kamana uwaimogini i'mu potantawe.
Nasareti kina'mi Isupa ikabitantawe
(Matiyu 13:53-58; Maka 6:1-6)
16 Piya puguna, uwaena yagaranto Isu mima anosanti mpari Nasareti wantiye. Pita'i a'ya'ma sabati yaga mono namapi ibomeka, ka yagaba ima Koti kamana aisikena asiyogini, 17 aepa poropete Aisaya kaemaranti nkisa amintawe. Amuguna maema aparotama, maya kamana waintogana uwaimintiye:
18 Pigoya, Wa'egawamatisa Awamusa'ama nae nantabinti tumegina, aogi kamana uwa kina uwaimo unatantiye, iye.
Piya, to wainaga araku'ma upebe punta kinapa atagana wanoma, iyorikaenta kinapa iyogawai taoma, atabi mpiye kinapa aogima mikibewe, uwaimomagina, naisagagi tumuwe, iye.
19 Piya, Wa'egawama aokina aogi puwaitakibe ntagagaba, awaga kamana yoma unatagi tumuwe, iyema, Isu esapisa kamana piya untiye.
20 Piya ugaitegina, aeba kana esa akarakima amome ntagara amite mara'miyogini, kana mono namapi mintume kina'miba: Ae kamana'wa ukena piye, utegina, iyoba araga aragama agauguna, 21 aeba mayama agobima uwaimintiye: Ago uriminta kamanapa au'wapa ibanto aboragiri abewe, untiye. 22 Piya yogini, igeba awamupisa iga kamana'wapa abima pami pumagini: We, aeba Yosepe ntagarawe. Ayamabaya aogi kamanapa iye, untawe.
23 Piya yuguna, Isu maya uwaimintiye: Tigeba obisobi kamana naeka maya yepa: Tusa yagara kae kauka aogi pega kagano. Piya, Kapaniyamu kumata yoga puntampe nkawaga kamana abune. Pabiyama magata pega agano, piyama nabigakibewe, uwaimintiye. 24 Piya uwaimintana Isu to maya untiye: Naeba taga kauwe. Koti unti kamana yemi poropete yagarama kamana'wapa mawatasa kina'miba kampa abima aegarakibewe. 25 Pigoya, naeba tagaka urimuwe. Iraiya mintome kanabi, kaboba kakaga pumagina opa tonaentisa ka'umaema u, kampa ka aemagina, pa tawaogana kaboba tabera pumagina, a'ya'ma kina iga'enaba tabera ibuntiye. 26 Ibogini, pi ntaga Isureyo abeya waepa uwoma mintuguna, igetiba Koti Iraiyapa kampa agarubantiye. Ae'wa nkaokinatiba kampa agarubantiye. Aepa Saironi mara Sarepata kumati ka namu'isa abeya waeti agarubaogana, wama naninta nantiye. 27 Piya Iraisa mintome kanabipa, Isureyo mara uwaena karu kina mintuguna, kampa ita wantiye. Piya, ka Siriya marisa yagara, agewapa Naemani, abiwapa Iraisati waogana kaba ataogana anamopa ata wantiye, Isu piya uwaimintiye.
28 Piya uwaimogini, a'ya'ma mono namapinti mintume kina'mi ka abi'ma, 29 pi kina'miba kumawaitisa agarubakena pumepa irosa'ma ige kumati amuti ababute ima au'yari apasanakaikena puguna, 30 aeba abakapinti uwigasi ankigasi putagina wagaintiye.
Isu ka yagarama nkantabintisa ke kina agarubantiye
(Maka 1:21-28)
31 Pigoya, Isu Karariya mari tumima, Kapaniyamu kumata wantiye. Wamagina sabati yagaba waya'wa kamana uwaimintiye. 32 Kana kamana uwaimomepa kiya kina'mi yumesa kamana yogini abite pami puntawe. 33 Pigoya, pi mpono namapinti ka yagara, ke kina antabaipinti minta yagara, aege mintuguna, aeba tabera kega'e uma maya untiye: 34 We Isugaba, Nasaretirisa yagaragawe. Taegukena kanapaya, nana puratakena kanane. Piya, naeba ago abopa, kaeba Kotitisa aota yagaragawe, piya untiye. 35 Piya yogana, Isu ka abi'ma maya omintiye: Paka pumagina, atate irosa'ma wagaso, omintiye. Omogana, ke kina'maba kana yagara apasara pomepa, kampa aupa airisanta uwa irosa'ma wagaintiye.
36 Piya pogini, kana pi kumata mintume kina'miba pami pumagini, mare-u me-u puma maya untawe: We, aeba nana kamana iye. Aeba esegiyenawapisa kiya kina'mi usu kamana uma ke kina uwaitagini atate wagasawe, piya untawe. 37 Aibogini, pintana pome kamanapa urite, a'ya'ma pi mari wagana kana puntawe.
Isu Pita aentawampa aogi potantiye
(Matiyu 8:14-15; Maka 1:29-31)
38 Piya puguna, mono namapisa iro'ma, Saimoni ntamapinti iyomepa Saimoni aentawampa nkau yaku taogana mintogana, Isu yoninkapa: Kaba ataoma, abigantawe. 39 Abigauguna, aeba agora ampagina yoninkapa: Ata wao, yogana ata wantiye. Ata waogana, kana wae'maba asima naninta maema imogini nantawe.
Isu uwoma kina aogi puwaitantiye
(Matiyu 8:16-17; Maka 1:32-34)
40 Pigo papa tupasikena pogana, ka'isa iyokina'miba tonarona inu ibome kinapa ibabute kanagana puguna, Isuba a'ya'ma i'nota ayapa ataogana, ita wantiye. 41 Piya pogana ke kina wasanami nkintabaipintisa igarubakasogini, igeba irosa'ma kega'e uma: Kaeba Koti Ntagaragawe, untawe. Pigoya igeba: Isu aeba Karaisiti yagarawema, napiyuguna, to mare-u me-u pusanaga akunkitantiye.
Isu Yutiya mari nasima kamana uwaimintiye
(Maka 1:35-39)
42 Pigoya, Isu abayara itate ka'me mpari waogini, ka'isa kina'miba aguyosa'ma aeti wamagini: Taege mikibene, uma arakuruguna, 43 aeba maya uwaimintiye: To ka'isa kumatiba naeba Koti kabiratakena aogi kamanapa uwaimoma unatagi kanauwe, uwaimintiye. 44 Piya uwaimite Yutiya mari mima, a'ya'ma auka'i mono namapinti kamana uwaimita nasintiye.