8
Ka'isa wae'mi Isu aegarantawe
Pigoya, to ka'isa yagaba Isuba tabe kumatibe uwaena kuma'antontoribe nasi nasi puma mima, wasana aogi mono uwaimima Koti kabiratakena kamana uwaimintiye. Wama uwaimogini nagisarisa tara tumpaema abagi kina'wampibe wauguni, to ka'isa wayapa pai yoni kinape ke kina intabaipi minta kinape mintuguna, igetisa agaruba igasogini, igege wantawe. Igetisa kapa Mariya, Matara kumatasa waene, aepa keba tonaentisa tara umaema agaruba againti nkwaene. Piya, to kapa agewapa Yowana, Eroti ntama kiye yagara Kusa, ae waene. Piya, to ka waepe, agewapa Susana, to ka'isa waepe igege wantawe. Pi wae'miba Isuge abagi kina'wake ige'wai kutatasa iyo'maema kao'ena puwaitantawe.
Aintana asigikena kamana Isu untiye
(Matiyu 13:1-9; Maka 4:1-9)
Kumaka kumaka a'ya'waema kina Isuti kanagana puma pumaeyuguna, igantana meto kamana ka mayama uwaimintiye: Wasana ka'waina aeba aintana pikena wantiye. Wama aibarase pogana, ka'isa aowapa kepi tumpa waiyogana, wasanami igeba nasi nasi puma aerapauguni, kabarankama irosa'ma ampa nawaegaintiye. To ka'isa aowapa asigiyogana yabankama nkabobori tumpa waiyogini, pipa maba kampa waintomeka i'magina iyomepa asama pu'wantiye. To ka'isa aowapa kabubinti tunkwaima iraogana, kabuyenama pabiyama i'magina aibarusa pogana asa wantiye. Piya to ka'isa aowapa apa mabi tumpa waima, anonkapa uwoma aborama aosa pama 100-wa aboraogana uwoma ntaninta waintantiye, untiye. Pi kamanapa uma a'ya atate, kega'e uma maya uwaimintiye: Ageyaga kina'maba ma kamanapa abibebe peno, Isu piya untiye.
Isu aintana kamana'ama nkagowapa uwaimintiye
(Matiyu 13:10-23; Maka 4:10-20)
Pigoya, abagi kina'wampiba igeba pi kamana'ama nkagowaka abigauguna maya uwaimintiye: 10 Koti kabiratakena kamana kakama waintipa, tigemana abiyoma untine. Ka'isa kina'miba igeba meto kamana agowa kampa abikibewe. Piya pumagini iyoma kagagate, ka'enaba kampagini agabebe pikibewe. Piya, igerasaba kamana abikena pugagate agowapa kampagini abibebe pikibewe, untiye.
11 Piya untana ago maya untiye: Meto kamana yopa, pi'na nkagowapa mayama waintiye: Aintanaba Koti kamanane. 12 Pigoya, kepi aintana tunkwaintogana, kabarankama ampaema nantisa puma miye kina'miba igeba mono kamana abigina iguta waiyekana, pabigo kewamaba irosa'ma maerite pai'wagini, mono'wai kampa wainta uwa mima ataenabi miyewe. 13 Pigoya, to ka'isa aintana yaba nkabobori tumpa tagantisa puma miye kina igeba maru'enaba mono abima iga pewe. Piya ibigakenaena aboraginiba anuntana pewe. 14 Pigoya, to kabubinti tumintisa puma miye kina igeba arirasaenama igu'amapa maema a'yugu puwaitakini, uwoma napiyenawampa mone kutankama nkigaenawampa mono'ama aeguyegina, au'wapa kampa waiye. 15 Aintana aogi mabi tumintisa puma miye kina igeba mono kamana abima igu'amapa kiya kabima, pasema aogima miyewe. Piya pumagini au'wapa aborawe, piya untiye.
Kane igi'ma kampa kakakena kamana untiye
(Maka 4:21-25)
16 Pigoya, Isu to maya untiye: Ae kina'ma kane igi'ma tusuparirasa atikaekiyebera, asipawama nkamentapinti atakana waikiye, a. Pipa kampaye. Kanepa igi'ma abora atagana waima, nama nkagupintiba e'wasa puma arakini wasanamiba ima agakibewe. 17 Pigoya, a'ya'waemaena kakama waintintanaba, pipa waima kampa waikiye. Pipa mimaba ainti aborakiye. Piya, ka'isaena wasanama atikae kainta'ena wainti, pipa waimaba kampa waikiye. Pipa mimaba a'waitakiye. Piya pegana agowapa pita arakiye.
18 Pigoya, ka'waina aminta'ena kanara maema miyekanaba, to kake tabe puma amikiye. Piya, to ka'waina aminta'ena kampa aogima kabima miyekanaba, aparikiye. Pika tageba aogima abibebe puma napi napi puma miyiyo, Isu piya untiye.
Isu ano a'natabaraga kamana untiye
(Matiyu 12:46-50; Maka 3:31-35)
19 Pigoya, uwoma kina Isu ainkima asima mintuguni, anobe a'natabarabe kanama wasanabi igiga puma pagasara mintantawe. 20 Piya puguna, ka yagarama igategina Isupa maya omintiye: Kanobe ka'natabarabe taka'i kagakena ampintawe, untiye. 21 Piya yogana Isu abite maya untiye: Koti kamana abima wasiye kina mampa nanobe na'natabarabe mintawe, piya untiye.
Pontawamage waninkamage Isu nkawamu wasintase
(Matiyu 8:23-27; Maka 4:35-41)
22 Pigoya, ka yagaba Isube abagi kina'wape wanipisa karebi intana, maya uwaimintiye: Taeba kotupa ta'ema maroteri wane, yogini abuguni wantawe. 23 Waumepa Isupa awaiga abogana waintiye. Waitamintogana pontaba tabera puma, kotunkamaba ataena purite, waninkamaba wanipisa karewama nkantabaipinti tumima awaitama ipirintakena puntiye. 24 Aibogini, igeba wama Isu abage pumagini: Tabe yagara, tabe yagara, taeba naisukena pune, untawe. Piya yuguna, aeba asima pontawamake tabe waninkamake tabe kamana uwaisimoginisi uwasuwa puwantase. 25 Aibusuguna Isu maya uwaimintiye: Tigeba timatiti'enaripa aeta waintegiri yewe, antiye. Piya yogini, igeba a'ya'ma iyekuru pumagini tabe igi napintawe: We, aeba nana yagaragana, pontawamake waninkamake kamana uwaisimeginisiba awamu wasiyese, uma mare-u me-u puntawe.
Isu ke kina igarubaogini yagama nkantabaipinti pasintawe
(Matiyu 8:28-34; Maka 5:1-20)
26 Pigoya, igeba kotupa ta'erite wama Kerasa kina'mi au'i irosantawe. Pigoya pi au'i Karari kotunkama maroteri irosantawe. 27 Pita'i uma irosa'ma wauguna, kumatisa ka yagara aeti kanantiye. Pi ntagara aeba antabaipinti ke kinapa uwoma miyuguna, e'ero ntagaba aotasaena kampa maema punta auka mimagina, piya namapinti kampa mima, aeba wasana irubintimana umi mpi puta nasintiye. 28 Pigoya, aeba Isuti kanamagina agama, tabera kega'e uma mabi ware'nama agisabi mima tabe kamanatasa maya untiye: Isu, kaeba inatisa tabe Koti Ntagaragawe. Kaeba nana punatakena kanane. Kaeba a-nkata punatao, untiye. 29 Pigoya pai asi nasi kewama aeba e'ero ntagaba pi ntagaraba agu'amapa ataena potaogana, esegi puma miyogini, wasanamiba agisa ayatapa esegi iga'narasa kirokaetama kiya kabima mibuntawe. Aibuguna, iga'naba arisa narisa potate, pai'ma ka'me mpari uma mibuntiye. Pigoya, Isu kana yagarama nkantabaipisa ke agarubakena pogana, agama piyama: A-nkata punatao, untiye. 30 Piya yogana Isu: Kagegapa kegawema, abigaogana: Nagenepa Uwomane, untiye. Piya, keba uwoma pi ntagarama nkagupi pai'ma mintaka, untiye. 31 Piya, igeba Isu uwa uwaitakini, a'abibinti tumisanaga kampa ibogini agisuntawe.
32 Pigoya, pi mpariba uwoma ntagamiba amu ararabinti mima naninta nama mintuguna, pika ke kina igeba abirataga yaga intabaipi tumeno, piyama abigauguna: Kanarane, owe, uwaitantiye. 33 Piya uwaitogini, igeba wasana antabaipisa irosa'magini, yaga intabaipinti ubasintawe. Ubasuguni, pi ntagamiba karu'ena ausari tumima, tumpa wani naisuwaewantawe.
34 Piya puguni, yaga kiye kina'miba agate karu'ena wama wasana wa'eribe yogaribe wama uwaimintawe. 35 Uwaimuguni igeba pintana aborantika agakena irosa'ma kanama, Isuti ampa agantawe. Pigoya, pi uwoma ke kina antabaipisa irosa'waume ntagaramaba aotasaena wantaga kamana wantaga Isu nkagora mintantiye. Piya pogini, wa waya'miba agate iyekuru puntawe. 36 Piyama mintuguni, pintana agama abinta kina'miba pi ntagara aogi potaome kamana uwaimintawe. 37 Piya, pi Kerasa marasa kina'miba tabera iyekuru pogini, Isu aeba mawaipa kaite wanema omintawe. Omuguna, a'wae puma itate wanipisa karebi iyogana, 38 ke wantaga miyome ntagaramaba aega'ma aege wakena esotantiye. Esotaogana Isuba agaruba'ma maya omintiye: 39 Kaeba wa'egati wama, Koti kaeti piyaena pugatami, pi awaga kamana uwaimo, untiye. Piya yogana, pi ntagara aeba a'wae puma, Isu maema aogi potanti pi awaga kamana kuma'watisa kina uwaimiwaentiye.
Isu pu'wanta aragage yoni waeke kaba isitantiye
(Matiyu 9:18-26; Maka 5:21-43)
40 Pigoya, wasanami igeba Isuka agawa puma mintuguna, irosaogini agama i'muntana potantawe. 41 Aibuguna, mono nama kiye yagara ka, agewapa Yairasi, aeba kanama Isu nkagisabi parokaema aragawaka abigantiye. 42 Pigoya, aragawapa ka'anto kabowapa nagisarisa tara tumpaema kabu pugasomekana, purikena puma mintogana, Isuka: Nae namati kanao uma, agega'e untiye.
Piya yogana Isuba abite waogini, uwoma kina'mi pumaewauguna, 43 pi kina'mi nkabakapi waya ka mintanti, aeba iyegari tumiyaba miyogana, kabowapa nagisarisa tara tumpaema kabu pabiya mintantiye. Mintogini, tusa kina'miba ao'maekenaba pugagate uwa atantawe. 44 Piya, kana wae'maba aeba Isu aka'i wama kaiwampa atuta aukaya puntiye. Aukaya pogana, pabigo korankapa tabago puntiye. 45 Piya pogana, Isu: Ke naukaya piye yogini, wasanamiba uwamega yuguna, Pita maya untiye: We, Tabe Yagara, uwoma kina'mi kobe puma mintini kaukaya pewe, untiye. 46 Piya yogana, Isu maya untiye: Kampaya, ka'waina naukaya pegina esegiyenanepa wagi agauwe, untiye. 47 Aibogana: Aeba agonepa pabigo aboraye, wayapa ute, tabaraba purite Isu nkagora uma parokaema, yoninkampa kamanape aukaya pogana koranka tabago punti kamanape, kaga uma aboraogini abiwaentawe. 48 Pigoya, Isuba maya omintiye: Araganepa, kamatiti punatampeka aogi kabiye. Pika wama aogima miyo, omintiye.
49 Pigoya, Isu piya uma mono nama kiye yagarama ntamati wakena pogana, pi ntagarama ntamatisa ka yagara kanama maya ampa omintiye: Aragagapa ago puriye. Pika tisa yagaraba uwampapa a-nkotagana kanano, untiye. 50 Piya yogana, Isu pi kamanapa abima mono nama kiye yagarapa mayama omintiye: A-kaekuruba po. Kamatiti punataganaba, aragagapa aogama asikiye, untiye. 51 Piya ute, napinti ima ka'isaba waitaogini abe'i mintuguna, Pitake Yonike Yemisike kana aragama nkanoge abage isigege ige'mana ibabogini, wama napi uma pasintawe. 52 Uma pasuguni, wa waya igeba kube'ena puma mintuguna, Isu maya uwaimintiye: Kube'enaba a-piyo. Aragaba kampa purintiye. Aeba uwa awaitamintiye, untiye. 53 Piya yogini, igeba agora pu'wantika agaume kina'mi kagi potantawe. 54 Piya puguna Isuba kana aragama nkayata u'ma kega'ye uma: Araga, kaeba asiyo, omintiye. 55 Piya omogana, amankampaba a'wae puma kanaogana asintiye. Asiyogana: Naninta amigina nano, uwaimintiye. 56 Piya yoginisi, anoge abage isigeba tabera pami puntase. Aibusuguna Isuba: Pi kamana wasana a-nkuwaimiyo, uma akunkaitantiye.