4
Fii Ɗoftagol Alla, Yankinanoo Mo
Ko honto ɗee poodotire e ɗee yeddondire hakkunde mon iwri? E hara hinaa faaleeji bonɗi woni waɗude hare ka ɓerɗe mon? Hiɗon himmani, kono on alaa heɓude. Ko on warooɓe, ko on miilaaɓe e ɓaawo waawugol heɓude hay huunde. Hiɗon wondi e yeddondire e pooɗotiro. E hin-le on hendotaako, ɓay on alaa toraade, maa hiɗon toraade, on alaa heɓude, ɓay hiɗon tororde anniyee bonɗo fii no huutoriron ɗun fii faaleeji mon.
Ko onon, yo jamaa jinooɓe! E on andaa yiɗugol aduna on ko aɲugol Alla? Awa si goɗɗo no faalaa yiɗude aduna on, haray o waɗitike gaɲo Alla. On sikku bindi ɗin ko wi'i kon ko meere, wonde: «Alla no nawlani ruuhu mo o waɗi e men on.»?b Kono ko o ɓuri en yeɗude e ko mawni kon ko sulfu. Awa e hino ko bindi ɗin wi'i kon:
«Alla liddoto mawnintiniiɓe ɓen,
o yeɗa jippinɓe hoore mun ɓen sulfu.»c
Awa yankinanee Alla, dartoɗon Ibuliisa, ɗun o dogay, o woɗɗoo on. Ɓadee Alla, ɗun o ɓadoto on. Laɓɓinee juuɗe mon ɗen, yo onon junuubankeeɓe. Laɓɓinon ɓerɗe mon ɗen, yo onon sikkitiiɓe. Woytee, yoomon, wullon. Yo jaleeɗe mon ɗen wontu yoomugol, weltaare mon nden wonta ɓiɗagol. 10 Jippinee hoore mon yeeso Joomiraaɗo on, ɗun o ɓantoyay on.
11 Wota on ɲakkin ɓee ɗoo maa ɓee ɗaa, yo musiɓɓe an. Mo ɲakkinii musiɗɗo mun, maa ɲaawii musiɗɗo mun, haray ko Sariya on o ɲakkini, o ɲaawi. Si a ɲaawii-le Sariya on, haray hinaa a huutorɗo mo, kono ko a ɲaawoowo mo. 12 Ko fii ko Gooto pet woni Waɗoowo Sariya ɲaawa, ɗun ko on Waawuɗo dandude e mulude. An non, ko a hombo, si hiɗa ɲaawa ɲokondo maa?
Fii Mawnintinaare e Townitaare
13 Ko onon, yo wi'uɓe jooni: «Hande maa jango men yahay e ndee saare ɗoo, men wona ton hitaande, men waɗoya ton goɗɗun, men heɓa tono.» 14 Onon on andaa toode no ngurndan mon ɗan wonirta jango. Ko on norngal feeɲungal fii saa'ihun nii, ɓawto ɗun muta. 15 Ko haanuɗon wi'ude: «Men wuuray, men waɗa ɗunɗoo maa ɗunɗaa, si Joomiraaɗo on jaɓii.» 16 Kono jooni, hiɗon mawnintinaade e nder townitaare mon. Sifa nden mawnintinaare fow ko bonnde. 17 Si goɗɗo no andi moƴƴere nde o haani waɗude, o waɗaali ɗun, haray o waɗii junuubu.
b 4:5 4.5 Maa: «Ruuhu wonɗo ka ɓernde men on ko nawluɗo fota.» c 4:6 4.6 Tin. 3.34