3
Haala gollanooɓe amaana keso
Yalla min puɗɗitii mantaade katin naa? Naa miɗen kaajaa ɓataakiiji kollooji ko min ngoni, maa ƴuuruɗi to mooɗon hono no woɓɓe kaajiraa naa? Wanaa. Onon jaati ngoni ɓataaki amin mbinndaaki e ɓerɗe amin. Oɗon kolla ko min ngoni, hono ɓataaki ki yimɓe fuu mbaawi anndude e janngude. Ina laaɓi, wo on ɓataaki Almasiihu saabe golle amin. Ɓataaki kiin winndiraaka dawa, wo Ruuhu Laamɗo buurɗo ki winndiraa. Ki winndaaka dow alluuje kaaƴe, wo e ɓerɗe yimɓe ki winndaa.
Miɗen mbi'a noon sabo miɗen ngoodi hoolaare mawnde e Laamɗo saabe Almasiihu. Min ngalaa baawɗe faa min ngaɗa fay huunde e semmbe amin. Baawɗe amin wo to Laamɗo ƴuuri. Kam waɗi min fotuɓe laataade gollanooɓe amaana keso. Amaana oon yowaaki dow jamirooje binndaaɗe, wo dow Ruuhu yowii. Sabo jamirooje binndaaɗe ɗeen wo jaarooje to maayde, ammaa Ruuhu oon na hokka nguurndam.
Jamirooje binndaaɗe e alluuje kaaƴe, jaarooje to maayde ɗeen, ina ngoodunoo darja faa Israa'iilankooɓe kunngii ndaarude yeeso Muusaa saabe annoora gonɗo e darja oon, fay si taweede darja oon wo nyifoowo. Ndelle, golle Ruuhu ɓuri darja oon, haala fuu walaa! Si ko fooɗata jukkungo ɗuum ina woodunoo darja, wanaa haala ko waddata fonnditaare ɗuum! 10 Goonga ni, darja arandeejo oon walaa darja si fonndaama e darja garɗo joonin mo walaa ko nanndi oon. 11 Si ko nyifata ɗuum waawii jogaade darja, haala fuu walaa ko heddotoo ɗuum ɓurata darja oon sanne.
12 Ko jikke amin dow amaana keso oon teeŋi sanne, ɗuum waɗi de miɗen kaalda cuusal yeeso yimɓe. 13 Min ngaɗataa hono no Muusaa ni, gattunooɗo suddaare e yeeso muuɗum taa Israa'iilankooɓe keddoo ina ndaara fay darja nyifoowo oon faa timma. 14 Ammaa miilooji ɓerɗe maɓɓe ina njoori. Sabo faa hannden nde ɓe njanngata amaana kiiɗɗo oon fu, suddaare ndeen ina heddii e geese maɓɓe. Nde huncaaka tafon, sabo wo ley kawtal Almasiihu tan nde huncetee. 15 Goonga, faa warde hannden, si Tawreeta Muusaa janngaama fu, suddaare ndeen ina heddii ina suddi ɓerɗe maɓɓe. 16 Ammaa si neɗɗo wartii to Joomiraaɗo fu, suddaare ndeen huncete e ɓernde muuɗum. 17 Wooɗi, Joomiraaɗo kam woni Ruuhu. To Ruuhu Joomiraaɗo woni fuu, ɗoon ndimaaku du woni. 18 Enen ɓe geese muɓɓen cudditaa ɓeen fuu, eɗen tiima darja Joomiraaɗo hono ley daandorgal, ina yaynana en. Imo waylita en faa nannden e makko tagaadi, darja makko ina ɓeydana en yahude yeeso. Ɗum woni golle Joomiraaɗo, laatiiɗo Ruuhu oon.