6
No Pool'en ngolliranta Laamɗo
Minen, saabe min gollidooɓe e Laamɗo, miɗen nyaagoo on taa accon moƴƴere Laamɗo nde keɓɗon ndeen laatanoo on ɓolum. Sabo o wi'ii:
«Wakkati lobbo kettindanimaami,
nyalaande kisindam mballumaami.»*
Ndaar, joonin jaati woni wakkati lobbo oon, joonin woni nyalaande kisindam. Min ngaɗataa fay huunde ko fergata yimɓe, faa taa feloore tawee e golle amin. Ammaa e huunde fuu, miɗen kolla min gollanooɓe Laamɗo goongalaaɓe, ley tinnitaare mawnde, ley torraaji, ley saƴƴa, ley ɓillaare, ley piiɗe, ley kasu, ley muurtere, ley tampiri, ley rafi ɗoyngol, ley rafo. Miɗen kolla min gollooɓe goongalaaɓe ley laaɓal amin, ley anndal amin, ley munyal amin, ley moƴƴuki amin. Miɗen ngoodi Ruuhu Ceniiɗo, miɗen ngoodi njinngu ngu waldaa e naafikaaku. Miɗen kaala goonga, miɗen ngoodi baawɗe Laamɗo. Juuɗe amin nane e nyaame fuu na tiigii kaɓitirɗe fonnditaare. Miɗen kolla min gollanooɓe Laamɗo ley teddeengal e ley koyeendam, ley ko yimɓe mbuykata min e ko njettata min, ley ko min ndaardetee hono majjinooɓe tawee min goongalaaɓe. Miɗen kolla ɗum ley ko min ndaardetee min anndaaka tawee min anndaaɓe, ley ko min ndaardetee min maayooɓe, de inani min, miɗen mbuuri. Miɗen ndaardee min jukkaaɓe tawee min mbaraaka. 10 Miɗen ndaardee min suniiɓe tawee min seyiiɓe wakkati fuu. Miɗen ndaardee min talkaaɓe tawee miɗen ngaɗa heewɓe joomiraaɓe jawdi. Miɗen ndaardee min ngalaa fay huunde tawee miɗen njogii huunde fuu.
11 Korintunkooɓe, min kaaldanii on laaɓal reedu, min njaajinanii on ɓerɗe amin. 12 Minen, min paaɗinanaay on ɓerɗe amin, ammaa onon kaa on paaɗinanii min ɓerɗe mooɗon. 13 Miɗo haalda e mooɗon hono wo on ɓikkoy am: ngaɗanee min no min ngaɗirani on - njaajinanee min ɓerɗe mooɗon!
No neɗɗo laatorii suudu Laamɗo buurɗo
14 Taa kaɓɓunduron e ɓe ngoonɗinaay. Yalla ko fonnditii na waawi hawritinde e ko oonyii naa? Yalla annoora na waawi hawritinde e nimre naa? 15 Yalla Almasiihu na waawi hawritinde e Ibiliisa naa? Yalla goonɗinɗo na waawi hawritinde e mo goonɗinaay naa? 16 Yalla amaana ina woodi hakkunde suudu Laamɗo e tooruuji naa? Paamee, enen ngoni suudu Laamɗo buurɗo oon. Sabo Laamɗo wi'ii:
«Mi hoɗidan e maɓɓe,
mi yaada e maɓɓe,
mi laatoo Laamɗo maɓɓe,
kamɓe du, ɓe laatoo yimɓe am.»
17 Ɗum waɗi de Joomiraaɗo wi'i:
«Ƴuwee hakkunde maɓɓe!
Ceedee e maɓɓe!
Taa meemee ko tuuni!
Ndeen, mi jaɓɓoto on.
18 Mi laatanto on baaba,
onon du, on laatanto kam ɓiɓɓe worɓe e rewɓe.
Noon Joomiraaɗo jom baawɗe fuu wi'i.»§
* 6:2 Esaaya 49.8. 6:16 Lewinkooɓe 26.11-12, Esekiyel 37.27. 6:17 Esaaya 52.11. § 6:18 2 Samuwiila 7.14, Esaaya 43.6.