Ɓataaki Pool yaade to
Efeesunkooɓe
1
Ɓataaki ki to am ƴuuri, miin Pool, nulaaɗo Iisaa Almasiihu saabe muuyɗe Laamɗo. Miɗo jowta seniiɓe hoolniiɓe e ley kawtal muɓɓen e Iisaa Almasiihu ɓeen. Wo on keɓu moƴƴere e jam to Laamɗo Baaba meeɗen e Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu.
No Laamɗo hokkirta yimɓe moƴƴere saabe Almasiihu
Jettooje ngoodanii Laamɗo Baaba Joomiraaɗo meeɗen Iisaa Almasiihu! O waɗanii en barkeeji ɗi Ruuhu hokkata ɗiin fuu to dow kammu saabe kawtal men e Almasiihu. Sabo fadde adunaaru ndu e joƴƴineede, Laamɗo suɓake en saabe Almasiihu, faa laatoɗen seniiɓe ɓe ngalaa feloore yeeso makko. Saabe njinngu makko o fodoranii en gilla arande laatoɗen ɓiɓɓe makko saabe Iisaa Almasiihu. Ɗum wo muuyo makko, waɗude moƴƴere ndeen na weli mo, faa o yettiree moƴƴere makko mawnde nde walaa kaaddi! O hokkii en moƴƴere ndeen saabe Ɓiyiiko korsuɗo oon. E kawtal meeɗen e muuɗum en ndimɗinaama saabe ƴiiƴam muuɗum, en njaafanaama lutti meeɗen saabe keewal makko hinney. Hinney oon o wayli e meeɗen, o hokki en hakkilantaaku kiɓɓungu e anndal kiɓɓungal, o anndini en anniya makko cuuɗinooɗo oon. Gilla arande o anniyorii tabintinirde anniya oon e Almasiihu saabe moƴƴere makko. 10 Anniya oon wo hawrundurde huunde fuu e hawju Almasiihu, wanaa ko woni dow kammu wanaa ko woni e leydi. Laamɗo yottinan ɗum si wakkati oon hiɓɓii.
11 E ley kawtal men e Almasiihu du en cuɓaama faa laatoɗen ngeɗu Laamɗo. Laamɗo tabintiniroowo huunde fuu no muuyiri oon, fodake ɗum. 12 Noon waɗata faa laatoɗen sabaabu mawninoowo teddeengal muuɗum, enen artuɓe yowude jikke men e Almasiihu ɓeen.
13 Onon hawtuɓe e Almasiihu du, on nanii konngol goongawol ngool, ɗum woni Kabaaru Lobbo kisinɗo on oon. Nde ngoonɗinnoɗon Almasiihu ndeen, Laamɗo wattii e mooɗon maande muuɗum nde hokkunoo on Ruuhu Ceniiɗo mo aadaninoo on. 14 Ruuhu Ceniiɗo oon wo maande laaɓinanoore en en keɓan moƴƴereeji ɗi ndesanaɗen, faa wakkati mo Laamɗo rimɗinta en, enen jeyaaɓe muuɗum. Jettooje ngoodani Laamɗo saabe teddeengal muuɗum!
Haala du'aare Pool
15 Saabe majjum, gilla nanumi kabaaru goonɗinal mooɗon Joomiraaɗo meeɗen Iisaa, e no njiɗirɗon seniiɓe ɓeen fuu, 16 mi selataa yettude Laamɗo saabe mooɗon nde nyaagantoomi on Laamɗo fuu. 17 Miɗo ŋaaroo Laamɗo Joomiraaɗo meeɗen Iisaa Almasiihu, Baabiiwo jom darja oon, hokka on Ruuhu muuɗum Ceniiɗo. Miɗo ŋaaroo faa Ruuhu oon waɗa on jom'en hakkillo, ɓanginana on Laamɗo faa anndon ɗum. 18 Miɗo ŋaaroo Laamɗo uddita ɓerɗe mooɗon faa tannyoron cakitte mooɗon ɗe o noddiri on ɗeen, paamon no moƴƴereeji desanaaɗi seniiɓe ɗiin keewiri e no teddiri, 19 paamon katin no baawɗe makko mawɗe ɗe ngalaa kaaddi ɗeen ngorri e meeɗen, enen goonɗinɓe. Baawɗe keewɗe semmbe ɗeen 20 o hollii e ley Almasiihu nde o iirtini ɗum e maayde de o joƴƴini ɗum gere nyaamo makko dow kammu. 21 Toon o ɓurni ɗum laamu e baawɗe e semmbe e kaanankaaku fuu, kam e inɗe fuu baawɗe inndeede, wanaa ley jamaanu o tan, wo e jamaanu garoowo du. 22 Laamɗo wattii huunde fuu ley baawɗe Almasiihu, waɗi mo hooreejo kawrital goonɗinɓe, hokki mo ɓurde huunde fuu. 23 Kawrital goonɗinɓe ngaal wo ɓanndu Almasiihu. Ngal hebbinaama mo, kanko kiɓɓinɗo huunde fuu kala no laatorii fuu.