Ɓataaki Pool ɗiɗaɓi yaade to
Tesaloniyankooɓe
1
Ɓataaki ki to am ƴuuri, miin Pool, e Silas e Timote. Miɗen njowta kawrital goonɗinɓe gonngal Tesaloniiki, kaɓɓiingal e Laamɗo Baaba meeɗen e Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu. Wo on keɓu moƴƴere e jam to Laamɗo Baaba meeɗen e Joomiraaɗo men Iisaa Almasiihu.
No Laamɗo sarortoo yimɓe wakkati gartol Iisaa
Sakiraaɓe, tilay min njetta Laamɗo wakkati fuu saabe mooɗon. Iɗum haani, sabo goonɗinal mooɗon ina ɓeyda yahude yeeso. Katin du njinngu hakkunde mooɗon on fuu na ɓeydoroo yeeso. Ɗum waɗi de miɗen mantoroo on to kawrite goonɗinɓe Laamɗo ɗeen. Miɗen mantoroo on saabe munyal mooɗon e goonɗinal mooɗon e ley torraaji e ɓillaaje jowiiɗe dow mooɗon ɗeen fuu.
Ɗum fuu na holla sariya Laamɗo na fonnditii. Laamɗo na waɗa on faa laatoɗon fotuɓe naatude laamu muuɗum. Wo saabe maggu de oɗon torree. Sabo si goonga, Laamɗo waɗan ko fonnditii, yoɓiran torruɓe on ɓeen torra. Ammaa onon torreteeɓe joonin ɓe, o hokkan on powtiri, onon e amin fuu. O waɗan ɗum si Joomiraaɗo men Iisaa gonɗo dow kammu oon wartii, ina wondi e maleyka'en jogiiɓe baawɗe muuɗum ɓeen. O ɓangan ley yiite nyanngunge faa o jukkoo ɓe anndaa Laamɗo, ɓe njaɓaay jokkude Kabaaru Lobbo Joomiraaɗo men Iisaa ɓeen. Jukkungo waroowo e maɓɓe ngoon wo halkere duumiinde. Ɓe mboɗɗinee Joomiraaɗo e baawɗe muuɗum mawɗe. 10 Ɗum warowan nyannde Joomiraaɗo wartowi faa teddinee hakkunde seniiɓe muuɗum. O laatoo kaayniiɗo hakkunde goonɗinɓe mo fuu. Onon du, oɗon njeyaa e maɓɓe, sabo on ngoonɗinii waaju mo min mbaajii on oon.
11 Saabe ɗuum, miɗen ndu'anoo on wakkati fuu. Miɗen ŋaaroo Laamɗo mo njokkuɗen waɗa on fotuɓe heɓude nguurndam ɗam noddiri on ɗaam. Miɗen ŋaaroo Laamɗo wallira on baawɗe muuɗum faa tabintina anniya mooɗon lobbo fuu e gollal ƴuurungal e goonɗinal mon fuu. 12 Hono nii, innde Joomiraaɗo men Iisaa teddinirtee e ley mooɗon, onon du teddinireɗon saabe makko. Ɗum fuu laatoto saabe moƴƴere makko, kanko Laamɗo meeɗen e Joomiraaɗo meeɗen Iisaa Almasiihu.