3
No Iisaa haaldiri e Nikodemu
Ina woodi gorko Farisaajo bi'eteeɗo Nikodemu, gooto e hooreeɓe Alhuudiyankooɓe. Gorko oon yehi to Iisaa jemma, wi'i ɗum:
—Moodibbo, miɗen anndi a jannginoowo ƴuuruɗo to Laamɗo, sabo fay gooto waawaa waɗude maandeeji kaayniiɗi ɗi ngaɗataa ɗiin si Laamɗo waldaa e muuɗum.
Iisaa jaabii mo, wi'i:
—Goonga kaalanammaami: fay gooto waawaa yi'ude laamu Laamɗo tawee rimtaaka katin.
Nikodemu wi'i mo:
—Noy mawɗo waawiri rimtireede? Imo waawi yeccaade e reedu inniiko, de o rimee katin naa?
Iisaa jaabii mo, wi'i:
—Goonga kaalanammaami: si wanaa neɗɗo rimtiree ndiyam e Ruuhu fu waawaa naatude laamu Laamɗo. Ko ɓii-Aadama rimata ɗuum wo ɓii-Aadama. Ko Ruuhu oon du rimata wo ruuhu. Taa ɗum haayne saabe mi wi'ii ma sanaa ndimteɗon katin. Henndu ina wifira ɗo muuyri fuu. Aɗa nana bifi mayru, de a anndaa to ndu ƴuuri, a anndaa to ndu yahata. Hono noon dimraaɗo Ruuhu oon du worri.
Nikodemu wi'i mo:
—Noy ɗum laatortoo?
10 Iisaa jaabii mo, wi'i:
—Wo a jannginoowo mawɗo ley Israa'iila de a anndaa ɗum naa? 11 Goonga kaalanammaami: minen, ko min anndi min kaalata, ko min nji'i min ceedotoo, de onon le, on njaɓataa seedaaku amin. 12 Si on ngoonɗintaa nde kaalanammi on haala kulle adunankooje fu, noy ngoonɗinirton si miɗo haalana on haala kulle dow kammu? 13 Fay gooto ƴeeŋaay dow kammu, si wanaa ƴuuruɗo dow kammu oon, ɗum woni Ɓii Neɗɗo. 14 Hono no Muusaa toowniri mboddi njamndi mboɗeeri ley ladde ni, sanaa Ɓii Neɗɗo du toowniree hono noon, 15 faa goonɗinɗo mo fuu heɓa nguurndam nduumiiɗam.
16 Sabo Laamɗo ina yiɗi yimɓe adunaaru faa hokkitiri Ɓiyum bajjo, faa goonɗinɗo oon fuu taa halka ammaa heɓa nguurndam nduumiiɗam.
 
17 Laamɗo nuliraay Ɓiyum oon e adunaaru faa Ɓiyum oon saroo adunaaru ndu. Ko o nuliraa dey, faa yimɓe adunaaru kisira saabe makko. 18 Goonɗinɗo mo fuu sarataake. Mo goonɗinaay mo fuu saraama gilla joonin, sabo goonɗinaay Ɓii Laamɗo bajjo oon.
19 Inan sariya oon: annoora warii e adunaaru, de yimɓe cuɓii nimre dow annoora sabo golleeji muɓɓen wo bonɗi. 20 Bonɗo tagu yiɗaa annoora, ɓattataako ɗum saabe hulde taa golleeji muuɗum bonɗi ɗiin ɓangu. 21 Ammaa goongante waran e annoora faa golleeji ɗi waɗiri saabe Laamɗo ɗiin ɓanga.
No Yaayaa seedorii kabaaru Iisaa
22 Caggal ɗuum, Iisaa yaadi e taalibaaɓe muuɗum leydi Yahuudiya. O ɓooytidi e maɓɓe toon, imo loota yimɓe lootagal batisima. 23 Yaayaa du ina loota yimɓe lootagal batisima to Aynon toon ɗakkol Salim, sabo ndiyam ina heewi toon. Yimɓe ina ngara ina lootiree ndiyam ɗaam. 24 Tawi Yaayaa nanngaaka wattaa ley kasu tafon.
25 Taalibaaɓe Yaayaa ɓeen njeddunduri e Alhuudiyanke haala laaɓal. 26 Ɓe njehi to Yaayaa, ɓe mbi'i ɗum:
—Moodibbo, gorko gondunooɗo e maa gere ooto gooruwol Urdun mo ceedaniɗaa oon, kanko du imo loota yimɓe lootagal batisima, de yimɓe fuu ina njaha to makko.
27 Yaayaa jaabii ɓe, wi'i:
—Neɗɗo waawaa heɓude fay huunde si wanaa ko Laamɗo hokki ɗum. 28 Onon e ko'e mon, on seedeeɓe am mi wi'ii mi wanaa Almasiihu, de miɗo artii mo nuleede. 29 Gaddanaaɗo debbo ɓaŋaaɗo, kam woni ɓaŋuɗo. Dammbodiiɗo e gorko oon ina darii, ina hettindii. Si o nanii daande ɓaŋuɗo oon, o seyoto sanne. Nii seyo am ngoon hiɓɓiri. 30 Na tilsi kanko o toowa, de miin le mi leeƴa.
31 Ƴuuruɗo dow oon, kam woni dow huunde fuu. Ƴuuruɗo e leydi wo jeyaaɗo e leydi, ina haala haalaaji jeyaaɗo e leydi. Ƴuuruɗo dow kammu oon, kam woni dow huunde fuu. 32 Ko o yi'i e ko o nani o seedotoo, de yimɓe kaa jaɓataa seedaaku makko. 33 Jaɓuɗo seedaaku makko oon, laaɓinii Laamɗo wo goongante. 34 Mo Laamɗo nuli oon, wo ko Laamɗo haali ɗuum haaltata, sabo Laamɗo hokkii mo Ruuhu mo walaa haddi. 35 Baabiiwo oon ina yiɗi Ɓiɗɗo oon faa watti huunde fuu e junngo makko. 36 Goonɗinɗo Ɓiɗɗo oon heɓii nguurndam nduumiiɗam. Mo goonɗinaay Ɓiɗɗo oon heɓataa ɗam, tikkere Laamɗo du ina heddii e muuɗum.