2
Haala rimeede Iisaa Almasiihu
(Matta 1.18-25)
E ley balɗe ɗeen, Agustus kaananke mawɗo yamiri limgal waɗee ley laamu Roma fuu. Kangal woni limgal arandeyal, kawrungal e laamu Kiriniyus goforneer leydi Siiriya. Yimɓe fuu njehi winndowaade, mono fuu e wuro muuɗum. Yuusufi du dilli Nasaraatu ley leydi Galili, faa yaha wuro Daawda wi'eteengo Baytilaama ley leydi Yahuudiya, sabo e lenyol Daawda jaati o ƴuuri. O yehi toon winndowaade, kanko e Mariyama kaɓɓanaaɗo makko, deeduɗo. E ley gonal maɓɓe toon, wakkati ndimu Mariyama yottii. O rimi afo makko, o saawi ɗum e kaddule, o fukkini ɗum ley akalawal, sabo ɓe keɓaay nokkuure ley jipporde ndeen.
Durooɓe ina ngoni ley seraaji ɗiin, na ndooma dammuuli muɓɓen jemma. Maleyka Joomiraaɗo ɓangani ɓe, darja Joomiraaɗo ɗelkoowo fiilii ɓe. Kulol manngol nanngi ɓe. 10 De maleyka oon wi'i ɓe:
—Taa kulee! Sabo miɗo haalana on Kabaaru Lobbo laatantooɗo yimɓe fuu seyo manngo. 11 Hannden on ndimanaama Kisinoowo ley wuro Daawda. Kanko woni Almasiihu, kanko woni Joomiraaɗo. 12 Inan maande majjum: on tawan cukalel keccel ina saawaa e kaddule, ina fukkinaa ley akalawal.
13 Wakkati gooto, maleyka'en heewɓe ƴuuri dow kammu, tawti maleyka artiiɗo oon, ina njetta Laamɗo, ina mbi'a:
14 —Manngu woodanii Laamɗo faa dow kammuuli,
dow leydi du jam woodanii yimɓe ɓe o horsini.
15 Nde maleyka'en ɓeen ceedunoo e maɓɓe, de ƴeenti dow kammu ndeen, durooɓe ɓeen ina mbi'undura:
—En njaha Baytilaama, ndaaren ko waɗi, ko Joomiraaɗo anndini en ɗuum.
16 Ɓe karii, ɓe njehi, ɓe tawi toon Mariyama e Yuusufi e cukalel keccel ngeel, ingel fukkinaa ley akalawal. 17 Nde ɓe njiinoo ngel ndeen, ɓe kaalti ko maleyka oon haalani ɓe dow maggel ɗuum. 18 Nanɓe haala durooɓe ɓeen fuu, haaynde nanngi ɗum'en. 19 De Mariyama kaa ina resi ɗum fuu e ɓerndem, ina miiloo ɗum. 20 Durooɓe ɓeen njeccii, ina teddina Laamɗo, ina njetta ɗum saabe ko ɓe nani e ko ɓe nji'i fuu. Sabo ɗum fuu ɗum laatorake no maleyka oon wiirunoo ɓe noon.
No Iisaa taadiraa e no ɓattiniraa Joomiraaɗo
21 Nde cukalel ngeel waɗunoo nyalaaɗe jeetati ndeen, ngel taadaa,* ngel inndiraa Iisaa. Ɗum woni innde nde maleyka oon haalannoo Mariyama gilla reedaay ndeen.
22 Nde balɗe laaɓugol Mariyama yottinoo, hono no Tawreeta Muusaa yamiri, ɓe njaari suka oon Urusaliima faa ɓe kalfina mo Joomiraaɗo. 23 Sabo wo hono noon winndiraa e Tawreeta Joomiraaɗo:
«Ɓiɗɗo gorko afo fuu, Joomiraaɗo jeyi.»
24 Ɓe ngaɗi du sadaka kirsamaari hono no Joomiraaɗo yamiri ni: ɓiɓɓe buugaali ɗiɗi naa nyaabe ɗiɗi.
25 Gorko gomma ina wonnoo Urusaliima, ina wi'ee Simeyon. Ruuhu Ceniiɗo ina woni e makko. O gorko dartiiɗo, kulɗo Laamɗo, imo heɗii wakkati mo gonɗi Israa'iila mooytetee. 26 Ruuhu Ceniiɗo anndinii mo o maayataa si o yi'aay Almasiihu Joomiraaɗo. 27 Joonin Ruuhu nanni mo ley suudu dewal mawndu nduun wakkati mo saaraaɓe ɓeen ngaddi suka oon faa ngaɗana ɗum ko Tawreeta yamiri. 28 Simeyon jaɓi mo, mumbilii mo, ina yetta Laamɗo, ina wi'a:
29 —Joonin Joomiraaɗo, haala maaɗa kaan tabitii.
Aɗa waawi hooƴude maccuɗo maaɗa e jam,
30 sabo mi yiirii gite am kisindam maaɗa
31 ɗam cegiliɗaa yeeso yimɓe fuu.
32 Ɗam woni annoora jaynanoowo lenyi adunaaru fuu,
annoora darjinoowo lenyol maa Israa'iila du.
33 Ko haalaa dow makko ɗuum, haaynii baabiiko e inniiko. 34 Simeyon barkini ɓe, wi'i Mariyama, inniiko:
—Suka o warii faa laatoo sabaabu saamugol woɓɓe e ummagol woɓɓe ley Israa'iila. O laatoto maande nde yimɓe calotoo. 35 Hono nii o ɓanginirta miilooji ɓerɗe heewɓe. Aan e hoore maa, mettorgal yuwan ɓernde maa hono kaafaahi.
36 Annabaajo debbo bi'eteeɗo Anna ina ɗoon kam du. Wo o ɓii Fanuwel, jeyaaɗo e suudu Aser. O naywii sanne. O ɓaŋaama e surbaaku makko, o wondi e goriiko duuɓi jeɗɗi, 37 de maayi. O heddii o walaa goriiwo. Joonin duuɓi makko ina ngaɗa capanɗe jeetati e nay. O dillataa suudu dewal mawndu nduun fey, imo rewra Joomiraaɗo suumayeere e du'aare, jemma e nyalooma fuu. 38 E wakkati oon pay, kanko du o wari, imo yetta Laamɗo, imo haalana heɗiiɓe garol dimɗinoowo Urusaliima ɓeen fuu kabaaru suka oon.
39 Nde ɓe njottinnoo huunde fuu ko Tawreeta Joomiraaɗo yamiri ndeen, ɓe njeccii wuro maɓɓe Nasaraatu ley leydi Galili.
40 Suka oon ina mawna, semmbe muuɗum e hakkillo mum ina ɓeydoo. Moƴƴere Laamɗo ina woni e makko.
Haala Iisaa e jannginooɓe ley suudu dewal mawndu
41 Hitaande fuu, saaraaɓe Iisaa ina njaha Urusaliima wakkati iidi Faltagol. 42 Nde Iisaa waɗunoo duuɓi sappo e ɗiɗi ndeen, ɓe njehi Urusaliima no ɓe mboowri noon. 43 Nde iidi ndiin tilinoo ndeen, ɓe njeccii ɓe kooti, ammaa Iisaa ɓiyiiɓe oon heddake Urusaliima, tawi ɓe paamaay. 44 Ɓe cikkii imo wondi e yaadiraaɓe maɓɓe ɓeen. Ɓe njehi nyalooma kiɓɓuɗo, iɓe piloo mo hakkunde yimɓe maɓɓe e anndaaɓe maɓɓe. 45 Ammaa ɓe njiitaay mo, ɓe njeccitii Urusaliima filowaade mo. 46 Balɗe tati gaɗa ɗum, ɓe tawi mo ley suudu dewal mawndu. Imo jooɗii hakkunde jannginooɓe, imo hettindanii ɗum'en, imo ƴamtindoo ɗum'en. 47 Hettindaniiɓe mo ɓeen fuu kaaynaa hakkillo makko e jaabagol makko. 48 Nde saaraaɓe makko nji'unoo mo ndeen, haaynde nanngi ɗum'en. Inniiko wi'i mo:
—Ɓinngel, ko saabii ngaɗuɗaa min ni? Inan, miin e baaba maa fuu, filagol ma haɓɓii min ko'e.
49 O jaabii ɓe, o wi'i:
—Ko waɗi oɗon piloono kam? Yalla on paamaay ina tilsi mi wona ley suudu Baaba am naa?
50 Ammaa ɓe paamaay haala ka o haalani ɓe kaan. 51 Caggal ɗuum, o jippodii e maɓɓe. Ɓe koondi Nasaraatu, o ɗowtanii ɓe. Inniiko ina resi kulle ɗeen fuu e ɓernde muuɗum.
52 Iisaa ina mawna, hakkillo muuɗum ina ɓeydoo, Laamɗo e yimɓe ina korsini mo.
* 2:21 Al'aada Alhuudiyankooɓe, si suka rimaama, nyannde hokkaa innde fuu, ndeen taadetee du. 2:23 Wurtagol 13.2, 12, 15, Limooje 18.15-16. 2:41 Iidi Faltagol wo miccinoori nyannde nde Laamɗo wurtini Israa'iila'en Misira. Indi miccina no maleyka faltorii suudu fuu ndu ƴiiƴam mooytaa e dammbugal muuɗum.