18
Haala ɓurɗo teddude ley laamu Laamɗo
(Marku 9. 33-37, Lukka 9.46-48)
Wakkati oon, taalibaaɓe ɓeen ɓattitii Iisaa, ƴami ɗum, mbi'i:
—Moy ɓuri teddude ley laamu Laamɗo?
Iisaa noddi cukalel, darni ngel yeeso maɓɓe, wi'i:
— Goonga kaalanammi on: sini on mbaylitaaki faa nanndon e cukaloy, on naatataa ley laamu Laamɗo. Leeƴinɗo hoorem faa nanndi e cukalel ngel, kam woni ɓurɗo teddude ley laamu Laamɗo. Neɗɗo fuu jaɓɓiiɗo cukalel gootel hono ngel e innde am, wo miin jaɓɓii.
Haala ko luttinta yimɓe
(Marku 9.42-48, Lukka 17.1-2)
—Neɗɗo fuu luttinɗo gootel e cukaloy goonɗinkoy kam koy, ko ɓuri moƴƴande joomum hayre teddunde haɓɓee e daande mum, yoolee ley to ɓuri luggude e maayo manngo.
Bone woodanii adunaaru ndu saabe kulle luttinooje yimɓe ɗeen! Tilay kulle ɗeen ngaɗa, ammaa bone woodanii laatiiɗo sabaabu majje! Si tawii junngo maa naa koyngal maa luttinte, taƴaa ɗum, paɗɗaa. Naatidaa e junngo wooto naa koyngal gootal ley nguurndam nduumiiɗam ɓuri moƴƴande ma diina faɗɗeede e yiite duumiinge tawee a kiɓɓuɗo. Si tawii yitere maa luttinte, ittu nde, paɗɗaa. Sabo naataa nguurndam nduumiiɗam a ɗokko, ɓuri moƴƴande ma diina paɗɗeɗaa e yiite jahannama a kiɓɓuɗo.
Banndol haala mbaalu lallungu
(Lukka 15.3-7)
10 —Ndeentee e yawude fay gootel e cukaloy koy. Sabo miɗo wi'a on: maleyka'en makkoy wonɓe dow kammuuli ɓeen, wakkati fuu ina ngoni yeeso Baaba am gonɗo dow kammuuli oon, ina nji'a ɗum. [ 11  *] 12 Ɗume miilotoɗon? Si neɗɗo ina jogii baali hemre de ngootu lalli, wanaa yoppan capanɗe jeenay e jeenay ɗiin ley ferro, de filowoo majjungu nguun naa? 13 Goonga kaalanammi on: si o yiitii ngu, o seyorto ngu faa ɓura capanɗe jeenay e jeenay ɗi lallaay ɗiin. 14 Hono noon Baaba mooɗon gonɗo dow kammuuli oon du yiɗiraa fay gootel e cukaloy koy majja.
Haala yaafundurgol hakkunde sakiraaɓe
(Lukka 17.3)
15 —Si sakiike maa toonyake ma, njahaa to muuɗum kollitaa ɗum toonya muuɗum oon tawee onon ɗiɗo tan. Si o jaɓanii ma, a hewtii sakiike maa. 16 Ammaa si o jaɓaay, njaadaa e neɗɗo gooto naa yimɓe ɗiɗo, hono no Binndi ɗiin mbiiri: «haala fuu daroo dow seedaaku yimɓe ɗiɗo naa tato.» 17 Si o jaɓanaay ma, kaalanaa ɗum kawrital goonɗinɓe ngaal. Si o salake jaɓande kawrital goonɗinɓe ngaal, njogoroɗaa mo keefeero naa nanngoowo lampo. 18 Goonga kaalanammi on: huunde fuu ko kaɗuɗon dow leydi, haɗete dow kammu. Huunde fuu ko njaɓuɗon dow leydi, jaɓete dow kammu. 19 Miɗo haalana on katin: si ɗiɗo mooɗon ndewrii ley adunaaru ga dow ko ŋaarotoo Laamɗo fuu, Baaba am gonɗo dow kammuuli waɗanan on ko ŋaariɗon ɗuum. 20 Sabo nde ɗiɗo naa tato kawriti e innde am fuu, miin du, miɗo woni hakkunde muɓɓen ɗoon.
Banndol haala golloowo caliiɗo yaafaade
21 Ndeen Piyeer ɓattitii Iisaa, ƴami ɗum:
—Joomam, si banndam toonyake kam fu, kile foti kaanumi yaafaade ɗum? Yalla kile jeɗɗi naa?
22 Iisaa jaabii mo, wi'i:
—Mi wi'aay ma kile jeɗɗi tan. Njaafoɗaa ɗum kile capanɗe jeɗɗi faa nde jeɗɗi.
23 Iisaa ɓeydi wi'i:
—Inan no laamu Laamɗo nanndi: wo hono kaananke gooto anniyiiɗo ƴamtude gollooɓe muuɗum nyamaande. 24 Nde o fuɗɗunoo ƴamtude fu, o waddanaa golloowo gooto mo o rewata miliyooji. 25 Gorko oon walaa ceede ko yoɓa mo. Ɗum le, kaananke oon yamiri o sonnee, kanko e deekiiko e sukaaɓe makko e ko o jogii fuu, faa yoɓa nyamaande ndeen. 26 Golloowo oon hippii yeeso kaananke oon, nyaagii ɗum, wi'i: «Munyanam, mi yoɓete fuu!» 27 Kaananke oon yurmii mo, yaafanii mo nyamaande ndeen, yoppi mo o dilli.
28 Golloowo oon yalti, hawri e gollidoowo muuɗum joganiiɗo ɗum ceede seeɗa. O nanngi ɗum daande, imo ɗeɗɗa, o wi'i: «Yoɓam ceede am!» 29 Gollidoowo makko oon hippii e leydi, nyaagii mo, wi'i: «Munyanam, mi yoɓete!» 30 Ammaa o jaɓaay. O uddowi ɗum e kasu, faa ɗo yoɓi nyamaande ndeen fuu. 31 Nde gollooɓe heddiiɓe ɓeen nji'unoo ɗum ndeen, mettaa sanne, njehi kaalanowi ɗum kaananke oon. 32 Ndeen, kaananke oon noddi golloowo oon, wi'i ɗum: «A golloowo bonɗo! Nde nyaaginoɗaa kam ndeen, mi yaafanake ma ko ndewanmaami ɗuum fuu. 33 Aan du, a haanaano yurmaade jaado maa oon hono no njurmorimaami ni naa?» 34 Kaananke oon tikki sanne, watti mo e juuɗe jukkotooɓe, faa ɗo o yoɓi nyamaande ndeen faa laaɓi.
Iisaa ɓeydi, wi'i:
35 —Hono noon Baaba am gonɗo dow kammu oon waɗata neɗɗo fuu e mooɗon mo yaaforaaki sakiike mum ɓernde laaɓunde.
* 18:11 E ɗereeji ɓooyɗi, goɗɗi ina ɓeyda aaya 11: Sabo hisinde lalluɓe waddi Ɓii Neɗɗo oon.